JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

** *** **

*** ** **

** ** ***

JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA  a.d.

Banja Luka

Braće Podgornika  br.8

    

K O N K U R S

Za prijem radnika u radni odnos

 

-MODELAR II _____________1 izvršilac

Uslovi:

   KV  radnik

-DEFEKTOSKOPIČAR_____________2  izvršiioca

Uslovi:

   IV stepen SSS (mašinski tehničar)

   Kurs industrijske radiografije i kurs za ultrazvučno ispitivanje

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu Glas Srpske, te  na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com .

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail [email protected]

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BANjOJ LUCI

GUNDULIĆEVA 108

78000 BANjA LUKA

 

                Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 37/12, 44/15, 100/17), člana 8. Pravilnika o unutrašnjem  sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 9/14) i člana 27. tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci, Vršilac dužnosti predsjednika suda  o b j a v lj u j e

                                                            JAVNI  KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme, prijemom u radni odnos i to:

1. Referent za prijem skeniranje i unos dokumenata i otpremu pošte ……………………....................................................................................... 1 izvršilac

II Opšti uslovi:

a.) da je državljanin RS ili BiH;

b.) da je stariji od 18 godina;

c.) da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

d.) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda;

e.) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

f.) da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa

III Posebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1:

IV stepen stručne spreme, najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru.
IV Prijava na javni konkurs i dokumentacija koju je potrebno podnijeti uz prijavu

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom Obrascu broj 1 - Prijava na javni konkurs, a koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda ili u štampanom obliku u Okružnom privrednom sud u Banjoj Luci, kancelarija broj 2. na 1. spratu.

           Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i to sljedećih dokumenata:

- lična karta ili pasoš;

- svjedočanstvo o završenoj školi;

- dokaz o poznavanju rada na računaru;

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave

- uvjerenje o radnom iskustvu

          Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

          Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz javnog konkursa, Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti pismeno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostaviti  putem pošte na adresu:

„OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BANjOJ LUCI” ul. Gundulićeva br.108 Banjaluka, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs -NE OTVARAJ”, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2.  na 1. spratu).

         Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda i službenoj njeb stranici Suda Komisiji dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosudnoj insituciji, odnosno, organu uprave

         Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku, ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi  da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa gore navedenim.

***

JU OŠ ALEKSA ŠANTIĆ” BANjA LUKA
TRIVE AMELICE 24

78 000 BANjA LUKA

Na osnovu člana 149. stav 1. tačka 6)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22) i odredbi Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 70/23) Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „Aleksa Šantić” Banja Luka,  r a s p i s u j e

K O N K U R S
ZA IZBOR DIREKTORA

 JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSA ŠANTIĆ” BANjA LUKA


I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Aleksa Šantić” Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole “Aleksa Šantić” Banja Luka.

III - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole „Aleksa Šantić” Banja Luka bira se na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

IV - Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Aleksa Šantić” Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

Opšti uslovi:
      1. da je državljanin RS odnosno BiH,
      2. da je stariji od 18 godina i
      3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.
Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.  
3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

4. protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.  
Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pored ispunjavanja opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V -  Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci.

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome, kao i radni staž ostvaren na poslovima direktora škole,

5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, prije stupanja na dužnost,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 6 mjeseci.

8. potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH.

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.  Dokumenti traženi konkursom neće biti vraćeni  kandidatima.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs za izbor direktora škole podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se izdaju u Republici Srpskoj.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole:
Javna ustanova Osnovna škola „Aleksa Šantić” Banja Luka, Trive Amelice 24, 78000 Banja Luka, sa naznakom ''Javni konkurs za izbor direktora škole”.

VII - Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA” BANjA LUKA

JEVREJSKA 48

78000 Banjaluka

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), direktor JU Elektrotehnička škola ''Nikola Tesla'' Banja Luka,  raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

1.   Profesor STN, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  1 izvršilac, puna norma, 20 časova, nastavni predmet Računarske mreže                                                                                                                                                   

2.   Profesor STN, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac, nepuna norma, 4 časa, nastavni predmet Računarske mreže

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' , broj 1/16, 66/08, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske broj, 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) i da imaju:

-           Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

1.         prijavu  na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;

2.         diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;

3.         uvjerenje da   protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga.

4.         dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.         izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6.         uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

7.         uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.         uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

10.       uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

11.       uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12.       uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.       uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju-lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  17.05.2024. (petak) u 9  časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor kandidata” uz obaveznu naznaku rednog broja radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

***

„FRATELLO TRADE” a.d. BANjA LUKA

RAMIĆI bb

780000 BANjA LUKA

                                           

Na osnovu ukazane potrebe za popunom radnih mjesta preduzeće „FRATELLO TRADE” AD, Ramići bb Banja Luka, oglašava

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1.   Radno mjesto:

1.1. Pomoćni radnik  – 1 izvršilac,

-     Mjesto rada: Banja Luka,

-     Prijem u radni odnos na određeno vrijeme,

-     Puno radno vrijeme,

-     SSS –  III stepen  ili Osnovna škola.

2 . Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

-     Da nije kažnjavan,

-     Da je zdrav i sposoban za rad na nevedenom radnom mjestu.

3. Nakon osposobljenosti za samostalan rad, mogućnost prijema na neodređeno vrijeme.

4. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, zainteresovani kandidati mogu dostaviti kratku biografiju i kontakt podatke putem e-maila: [email protected].

Kontakt telefon 051/394-180.

***

„KOSMOS” BANjA LUKA

CETINjSKA 1

78000 BANjA LUKA

 

Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu „Kosmos” Banja Luka, Cetinjska br. 1, raspisuje

OGLAS

I     Za prijem radnika na neodređeno vrijeme na sljedeće pozicije:

1.   Referent knjigovodstva- 1 izvršilac;

2.   Referent za pravne poslove- 1 izvršilac.

II        Opšti uslovi:

1.   Da je državljanin RS ili BiH

2.   Da je stariji od 18 godina

3.   Da ima zdravstvenu sposobnost za rad

4.   Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije podignuta optužnica

III Posebni uslovi:

 AD1 VSS, Ekonomski fakultet, zanimanje diplomirani ekonomista, poželjno računovođa sa licencom.

AD2 VSS,  Pravni fakultet, zanimanje diplomirani pravnik

Za sva navedena mjesta, poželjno je da kandidati imaju radno iskustvo (nije uslov).

IV Obavezan probni rad u trajanju od 03 (tri) mjeseca.

V Uz prijavu na oglas sa adresom prebivalištva i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti kraću bigrafiju.

VI Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu „Kosmos” Banja Luka, Ul. Cetinjska br.1, ili putem e-mail adrese: officeŽkosmos.ba

VII Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanje oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

„VIGMELT” d.o.o. BANjA LUKA

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNjU I PROMET POGONSKE TEHNIKE I OPREME

BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 132

00387 51 438 589

Raspisuje oglas za rad na određeno vrijeme:

1.   Mašin bravar-varilac: 2 izvršioca

 

Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:

     KV/SSS mašinske struke ili drugo zanimanje 

     Radno iskustvo: minimalno 1 godina u proizvodnji

2.   Pomoćni radnik ............................................. 2 izvršioca

Potrebna znanja i vještine:

-NK, SSS

-poželjno radno iskustvo u proizvodnji

Za dodatne informacije pozvati 051 438 589.

Oglas je otvoren 30 dana od dana objave oglasa.

***

„BL DOM” - PJ „HOTEL SLAVIJA” BANjA LUKA

Telefon: 065-066-999

e-mail: info@slavijabl.com

 

Raspisuje oglas za rad na neodređeno vrijeme:

1.   RECEPCIONAR ....................................................................... 1 izvršilac

2.   SPREMAČICA – SOBARICA ................................................1 izvršilac

 

Uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.

-     Srednja stručna sprema

-     Poznavanje engleskog jezika, nivo B1

-     Poznavanje rada na računaru

Oglas je otvoren do 24.05.2024. godine.

Kandidati mogu da se prijave na oglas putem telefona 065-066-999 ili prijavu poslati na e-mail: [email protected]

***

„VIKLER I RUŽ” s.p. BANjA LUKA

IVE LOLE RIBARA 4

78000 BANjA LUKA

Raspisuje

  O G L A S

FRIZER ZA ŽENE .......................................    2 IZVRŠIOCA

Mjesto rada: Banja Luka

Rad na neodređeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 066/860-856

Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

***

„KLAS” BILjANA DUBOČANIN s.p BANjA LUKA

MILOŠA OBILIĆA 4

78000 BANjA LUKA

Raspisuje

                                                       O G L A S

TRGOVAC U PEKARI (Ž) ................................   3 IZVRŠIOCA

RADNIK U PEKARSKOJ PROIZVODNjI .........   3 IZVRŠIOCA

Mjesto rada: Banja Luka

Rad na određeno vrijeme

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/926-734

Oglas otvoren do 08.05.2024. godine.

***

JU GIMNAZIJA PRNjAVOR

RADE VRANjEŠEVIĆ 1

tel: 051/655-328,

e-mail: [email protected]

 

Na osnovu člana 106. stav 1.  i člana 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( “Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  direktor                   r a s p i s u j e:

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.   Profesor srpskog jezika i književnosti, puna norma-18 časova na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 01/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21,112/23) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104. stav 1. tačke 1,  2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), članom 5. i 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 120/20)

Prijem radnika vrši se u skladu sa  Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 24/19).

 

Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su,  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

POTREBNA DOKUMENTA:

Uz  potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :

1.   uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

2.   izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.   uvjerenje da protiv kandidata  nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga ( ne starije od 3 mjeseca),

4.   ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u  određenoj oblasti ili ekvivalent,

5.   uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

6.   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi 

7.   uvjerenje da se kandidat  oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

8.   dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9.   uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,  

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

11. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, koje  ne može biti starije od šest mjeseci, dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,  i uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece  Škola će zatražiti službenim putem, za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju 14.05.2024. godine u prostorijama JU Gimnazija Prnjavor,  sa početkom u 13:00 časova .

Škola  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole  najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu Javna ustanova Gimnazija Prnjavor, ul. Rade Vranješević br.1,78430 Prnjavor.

***

JU OŠ „DRINIĆ”, DRINIĆ

CENTAR 13

79290 PETROVAC

tel/faks: 050465020,

e-mail: os[email protected]

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta

 

Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta :

1.         Nastavnik/profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, 9 časova sedmično ................................. 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2023/2024.godine.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ,kandidat treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumimaza prijem  radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom,dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1.Da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.Da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.Da je radno sposoban,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon  izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djece ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5.Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protivdostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 4) i  5) opštih uslova  škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka tačka 6) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

        Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs sa adresom stanovanja i brojem telefona) dostaviti  i spisak  dokumentacije koja se dostavlja. Pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa,potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”,broj: 81/22) i člana 9, Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”,broj 74/23).

Posebni uslovi su:

1.         Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.         Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.         Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,

4.         Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.         Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom stidiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.         Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.         Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.         Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorijeratnog vojnog invalida,

10.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskau zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ukoliko se radi o kandidatu borca.

                Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”,broj:81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

                 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće  razmatrati,već samo evidentirati i donijeti zaključak koji se prijava odbacuje.

                 Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole : JU OŠ „Drinić”,Drinić,Centar br.13 ,79290 Petrovac,,  sa naznakom „za konkurs”.

                 Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu.

                 Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u SRIJEDU 08.05.2024. godine u 12:20 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ukoliko se kanditat ne pojavi na testiranju ili intervju ,smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

                 Oglas  ostaje  otvoren  osam (8)  dana  od  dana  objavljivanja  u  sredstvima  javnog   informisanja („Glas Srpske”).

***

JU OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ”, GORNjI RIBNIK

RADE JOVANIĆA 38

tel.: 050/431-017, 431-475,

e-mail: [email protected]

            Na osnovu člana 125. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske”broj 81/22), direktor škole 

r a s p i s u j e

K O N K U R S

Za  nastavni kadar u školskoj 2023/2024.godini

 

1.   Profesor srpskog jezika i književnosti ..................................... 13 časova, jedan izvršilac, područna škola Donji Vrbljani, položen stručni ispit- do povratka radnika sa bolovanja,

2.   Profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ............................ 3 časa, jedan izvršilac,  područna škola Donji Vrbljani, položen stručni ispit-do kraja školske 2023/24.godine

                                                                                         

Kandidat  treba da ispunjava uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske” broj ( 81/22)  i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

-Uvjerenje o državljanstvu 

-Izvod iz MKR ili kopija lične karte

-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske” broj 76/15)

-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)          

-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske” broj 76/15)

potrebno je priložiti :

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

-Dokaz o stažu  uvjerenje od ranijeg poslodavca ( ako se traži lice sa iskustvom)

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

Konkurs ostaje otvoren OSAM  dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ”Desanka Maksimović” u Gornjem Ribniku,  21.maja 2024.godine u 0900 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana