ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

** *** **

*** ** **

** ** ***

ЈЕЛШИНГРАД ЛИВАР ЛИВНИЦА ЧЕЛИКА  а.д.

Бања Лука

Браће Подгорника  бр.8

    

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

 

-МОДЕЛАР II _____________1 извршилац

Услови:

   КВ  радник

-ДЕФЕКТОСКОПИЧАР_____________2  извршииоца

Услови:

   IV степен ССС (машински техничар)

   Курс индустријске радиографије и курс за ултразвучно испитивање

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у  дневном листу Глас Српске, те  на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com .

Пријаве на конкурс предати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика а.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на е-mail [email protected]

***

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У БАЊОЈ ЛУЦИ

ГУНДУЛИЋЕВА 108

78000 БАЊА ЛУКА

 

                На основу члана 48. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” бр. 37/12, 44/15, 100/17), члана 8. Правилника о унутрашњем  судском пословању („Службени гласник Републике Српске” бр. 9/14) и члана 27. тачка 2. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Окружном привредном суду у Бањој Луци, Вршилац дужности предсједника суда  о б ј а в љ у ј е

                                                            ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме, пријемом у радни однос и то:

1. Референт за пријем скенирање и унос докумената и отпрему поште ……………………....................................................................................... 1 извршилац

II Општи услови:

а.) да је држављанин РС или БиХ;

б.) да је старији од 18 година;

ц.) да има општу здравствену способност;

д.) да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је изречена неправоснажна судска пресуда;

е.) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе;

ф.) да није отпуштен из органа управе  као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини  три године прије објављивања конкурса

III Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 1:

IV степен стручне спреме, најмање шест мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару.
IV Пријава на јавни конкурс и документација коју је потребно поднијети уз пријаву

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном Обрасцу број 1 - Пријава на јавни конкурс, а која се може преузети у електронском облику на службеној интернет страници суда или у штампаном облику у Окружном привредном суд у Бањој Луци, канцеларија број 2. на 1. спрату.

           Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији и то сљедећих докумената:

- лична карта или пасош;

- свједочанство о завршеној школи;

- доказ о познавању рада на рачунару;

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе

- увјерење о радном искуству

          Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

          Са кандидатима који у потпуности испуњавају услове из јавног конкурса, Комисија за пријем радника ће претходно обавити писмено тестирање и интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени телефонским путем на контакт телефон који су дужни навести у пријави.

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

Пријаве са потребним доказима се могу доставити  путем поште на адресу:

„ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У БАЊОЈ ЛУЦИ” ул. Гундулићева бр.108 Бањалука, са назнаком: “Пријава на јавни конкурс -НЕ ОТВАРАЈ”, или непосредно у суд (канцеларија број 2.  на 1. спрату).

         Изабрани кандидат дужан је у року од 7 (седам) дана од дана објављивања резултата јавног конкурса на огласној табли суда и службеној њеб страници Суда Комисији доставити оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

- увјерење о држављанству РС или БиХ;

- увјерење о општој здравственој способности;

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у правосудној инситуцији, односно, органу управе

         Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року, или ако, на основу достављених доказа, Комисија утврди  да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са горе наведеним.

***

ЈУ ОШ АЛЕКСА ШАНТИЋ” БАЊА ЛУКА
ТРИВЕ АМЕЛИЦЕ 24

78 000 БАЊА ЛУКА

На основу члана 149. став 1. тачка 6)  Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”, број 81/22) и одредби Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске”, број 70/23) Школски одбор Јавне установе Основна школа „Алекса Шантић” Бања Лука,  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

 ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА ШАНТИЋ” БАЊА ЛУКА


I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Алекса Шантић” Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе “Алекса Шантић” Бања Лука.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе „Алекса Шантић” Бања Лука бира се на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

IV - Услови за учешће на конкурсу
За директора Јавне установе Основна школа „Алекса Шантић” Бања Лука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

Општи услови:
      1. да је држављанин РС односно БиХ,
      2. да је старији од 18 година и
      3. да има општу здравствену способност за рад.
Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.  
3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

4. против којег није покренут  кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  
На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању.
Поред испуњавања општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

V -  Потребна документација
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:
1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци.

3. диплому о завршеној стручној спреми,

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе, као и радни стаж остварен на пословима директора школе,

5. љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а које ће школа прибавити службеним путем за именованог кандидата, прије ступања на дужност,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, не старије од 6 мјесеци.

8. потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11. овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ.

Документа се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.  Документи тражени конкурсом неће бити враћени  кандидатима.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Рок за подношење пријава кандидата на конкурс за избор директора школе подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се издају у Републици Српској.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе:
Јавна установа Основна школа „Алекса Шантић” Бања Лука, Триве Амелице 24, 78000 Бања Лука, са назнаком ''Јавни конкурс за избор директора школе”.

VII - Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса
Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊА ЛУКА

ЈЕВРЕЈСКА 48

78000 Бањалука

 

На основу члана 106. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), директор ЈУ Електротехничка школа ''Никола Тесла'' Бања Лука,  расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

1.   Професор СТН, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања,  1 извршилац, пуна норма, 20 часова, наставни предмет Рачунарске мреже                                                                                                                                                   

2.   Професор СТН, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, 1 извршилац, непуна норма, 4 часа, наставни предмет Рачунарске мреже

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' , број 1/16, 66/08, 91/21, 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске број, 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) и да имају:

-           Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (''Службени гласник Републике Српске'', број 29/12, 80/14 и 83/15).

Кандидат треба да испуњава и друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске”, број: 24/19).

Кандидати  су дужни   доставити следећу докуметацију:

1.         пријаву  на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата као и која документа уз пријаву прилажу;

2.         диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање;

3.         увјерење да   против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога и омогућавање уживања опојних дрога.

4.         додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.         извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6.         увјерење о држављанству РС или БиХ;

7.         увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

8.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој
групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија
није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9.         увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

10.       увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме

11.       увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

12.       увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13.       увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу  имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању-лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  испуњавали услове у погледу  профила и звања наставника.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  17.05.2024. (петак) у 9  часова у просторијама Школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске''.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе Јеврејска 48, Бањалука, са назнаком  „За Комисију за избор кандидата” уз обавезну назнаку редног броја радног мјеста на које се кандидат пријављује.

***

„FRATELLO TRADE” а.д. БАЊА ЛУКА

РАМИЋИ бб

780000 БАЊА ЛУКА

                                           

На основу указане потребе за попуном радних мјеста предузеће „FRATELLO TRADE” АД, Рамићи бб Бања Лука, оглашава

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено вријеме

1.   Радно мјесто:

1.1. Помоћни радник  – 1 извршилац,

-     Мјесто рада: Бања Лука,

-     Пријем у радни однос на одређено вријеме,

-     Пуно радно вријеме,

-     ССС –  III степен  или Основна школа.

2 . Општи услови које кандидат мора испуњавати:

-     Да није кажњаван,

-     Да је здрав и способан за рад на неведеном радном мјесту.

3. Након оспособљености за самосталан рад, могућност пријема на неодређено вријеме.

4. Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста, заинтересовани кандидати могу доставити кратку биографију и контакт податке путем е-mailа: [email protected].

Контакт телефон 051/394-180.

***

„КОСМОС” БАЊА ЛУКА

ЦЕТИЊСКА 1

78000 БАЊА ЛУКА

 

Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину „Космос” Бања Лука, Цетињска бр. 1, расписује

ОГЛАС

I     За пријем радника на неодређено вријеме на сљедеће позиције:

1.   Референт књиговодства- 1 извршилац;

2.   Референт за правне послове- 1 извршилац.

II        Општи услови:

1.   Да је држављанин РС или БиХ

2.   Да је старији од 18 година

3.   Да има здравствену способност за рад

4.   Да се против њега не води кривични поступак и да није подигнута оптужница

III Посебни услови:

 АД1 ВСС, Економски факултет, занимање дипломирани економиста, пожељно рачуновођа са лиценцом.

АД2 ВСС,  Правни факултет, занимање дипломирани правник

За сва наведена мјеста, пожељно је да кандидати имају радно искуство (није услов).

IV Обавезан пробни рад у трајању од 03 (три) мјесеца.

V Уз пријаву на оглас са адресом пребивалиштва и бројем телефона кандидати су дужни доставити краћу биграфију.

VI Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину „Космос” Бања Лука, Ул. Цетињска бр.1, или путем е-mail адресе: оффицеЖкосмос.ба

VII Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивање огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

***

„ВИГМЕЛТ” д.о.о. БАЊА ЛУКА

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПОГОНСКЕ ТЕХНИКЕ И ОПРЕМЕ

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 132

00387 51 438 589

Расписује оглас за рад на одређено вријеме:

1.   Машин бравар-варилац: 2 извршиоца

 

Услови које кандидат треба испунјавати:

     КВ/ССС машинске струке или друго занимање 

     Радно искуство: минимално 1 година у производњи

2.   Помоћни радник ............................................. 2 извршиоца

Потребна знања и вјештине:

-НК, ССС

-пожељно радно искуство у производњи

За додатне информације позвати 051 438 589.

Оглас је отворен 30 дана од дана објаве огласа.

***

„БЛ ДОМ” - ПЈ „ХОТЕЛ СЛАВИЈА” БАЊА ЛУКА

Телефон: 065-066-999

е-mail: info@slavijabl.com

 

Расписује оглас за рад на неодређено вријеме:

1.   РЕЦЕПЦИОНАР ....................................................................... 1 извршилац

2.   СПРЕМАЧИЦА – СОБАРИЦА ................................................1 извршилац

 

Услови за радно мјесто под редним бројем 1.

-     Средња стручна спрема

-     Познавање енглеског језика, ниво Б1

-     Познавање рада на рачунару

Оглас је отворен до 24.05.2024. године.

Кандидати могу да се пријаве на оглас путем телефона 065-066-999 или пријаву послати на е-mail: [email protected]

***

„ВИКЛЕР И РУЖ” с.п. БАЊА ЛУКА

ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 4

78000 БАЊА ЛУКА

Расписује

  О Г Л А С

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНЕ .......................................    2 ИЗВРШИОЦА

Мјесто рада: Бања Лука

Рад на неодређено вријеме

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 066/860-856

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

„КЛАС” БИЉАНА ДУБОЧАНИН с.п БАЊА ЛУКА

МИЛОША ОБИЛИЋА 4

78000 БАЊА ЛУКА

Расписује

                                                       О Г Л А С

ТРГОВАЦ У ПЕКАРИ (Ж) ................................   3 ИЗВРШИОЦА

РАДНИК У ПЕКАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ .........   3 ИЗВРШИОЦА

Мјесто рада: Бања Лука

Рад на одређено вријеме

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/926-734

Оглас отворен до 08.05.2024. године.

***

ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР

РАДЕ ВРАЊЕШЕВИЋ 1

тел: 051/655-328,

е-mail: [email protected]

 

На основу члана 106. став 1.  и члана 132. став 3. тачка 13. Закона о средњем образовању и васпитању ( “Службени гласник Републике Српске'', број 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  директор                   р а с п и с у ј е:

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

1.   Професор српског језика и књижевности, пуна норма-18 часова на одређено вријеме до повратка раднице са боловања са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави – 1 извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 За наведено радно мјесто, поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске'', број 01/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21,112/23) кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1,  2. и 3.  Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске’‘, број 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), чланом 5. и 6. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске'', број 24/19) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске'', број 120/20)

Пријем радника врши се у складу са  Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем (“Службени гласник Републике Српске'', број 24/19).

 

Право учешћа на конкурсу изузетно имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци ( члан 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су,  по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Уз  потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то :

1.   увјерење о држављанству РС или БиХ,

2.   извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.   увјерење да против кандидата  није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога ( не старије од 3 мјесеца),

4.   овјерену фото-копију  дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у  одређеној области или еквивалент,

5.   увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6.   увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави 

7.   увјерење да се кандидат  ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

8.   додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

9.   увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,  

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

11. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

12. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

13. увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које  не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовања јавне исправе, недозвољене производње и промета опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога,  и увјерење да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце  Школа ће затражити службеним путем, за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју 14.05.2024. године у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор,  са почетком у 13:00 часова .

Школа  ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе  најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико  се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу Јавна установа Гимназија Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр.1,78430 Прњавор.

***

ЈУ ОШ „ДРИНИЋ”, ДРИНИЋ

ЦЕНТАР 13

79290 ПЕТРОВАЦ

тел/факс: 050465020,

е-mail: os[email protected]

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста

 

Расписује се конкурс за попуну упражњеног радног мјеста :

1.         Наставник/професор физичког и здравственог васпитања, 9 часова седмично ................................. 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2023/2024.године.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ,кандидат треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника,стручних сарадника и васпитача и Законом о основном васпитању и образовању, а пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема , критеријумимаза пријем  радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи. Уз потписану пријаву са кратком биографијом,доставити документа којима се испуњавају општи и посебни услови за пријем у радни однос.

Општи услови су:

1.Да је држављанин РС или БиХ,а то се доказује увјерењем о држављанству,

2.Да је пунољетан,а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3.Да је радно способан,а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након  извршеног избора по конкурсу,а прије заснивања радног односа,

4.Да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности , морала , службене дужности, трговине људима,злостављања дјеце ,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5.Увјерење о подацима  из посебног Регистра лица правоснажно осуђених  за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6.Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена противдостојанства личности,морала,службене дужности,полног интегритета злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из става 4) и  5) општих услова  школа ће прибавити службеним путем (ако је кандидат рођен у Републици Српској), а прије заснивања радног односа, а увјерење о невођењу поступка тачка 6) кандидат је дужан доставити уз пријаву на конкурс.

        Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс са адресом становања и бројем телефона) доставити  и списак  документације која се доставља. Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова  за заснивање радног односа,потребно је доставити и следећу документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127.Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”,број: 81/22) и члана 9, Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске”,број 74/23).

Посебни услови су:

1.         Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,односно дипломе стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.         Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета,које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3.         Увјерење о положеном стручном испиту ,

4.         Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.         Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током стидирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.         Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.         Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.         Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату из категоријератног војног инвалида,

10.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскау заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаджбинског рата РС,уколико се ради о кандидату борца.

                Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима  важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске”,број:81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

                 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће  разматрати,већ само евидентирати и донијети закључак који се пријава одбацује.

                 Пријаве на конкурс са доказима  о испуњавању услова могу се доставити лично (ковертирано) или поштом на адресу школе : ЈУ ОШ „Дринић”,Дринић,Центар бр.13 ,79290 Петровац,,  са назнаком „за конкурс”.

                 Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу.

                 Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у СРИЈЕДУ 08.05.2024. године у 12:20 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју,а уколико се кандитат не појави на тестирању или интервју ,сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

                 Оглас  остаје  отворен  осам (8)  дана  од  дана  објављивања  у  средствима  јавног   информисања („Глас Српске”).

***

ЈУ ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ГОРЊИ РИБНИК

РАДЕ ЈОВАНИЋА 38

тел.: 050/431-017, 431-475,

е-mail: [email protected]

            На основу члана 125. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске”број 81/22), директор школе 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

За  наставни кадар у школској 2023/2024.години

 

1.   Професор српског језика и књижевности ..................................... 13 часова, један извршилац, подручна школа Доњи Врбљани, положен стручни испит- до повратка радника са боловања,

2.   Професор физичког и здравственог васпитања ............................ 3 часа, један извршилац,  подручна школа Доњи Врбљани, положен стручни испит-до краја школске 2023/24.године

                                                                                         

Кандидат  треба да испуњава услове предвиђене чланом 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске” број ( 81/22)  и Законом о раду што доказује прилагањем сљедеће документације:

-Увјерење о држављанству 

-Извод из МКР или копија личне карте

-Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области у складу са Правилником о стручним профилима и звањима у основној школи („Службени Гласник Републике Српске” број 76/15)

-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

-Увјерење о положеном стручном испиту

-Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (љекарско увјерење се доставља након пријема по  конкурсу)          

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за  дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Поред наведене документације ако кандидат испуњава услове у погледу нивоа и врсте образовања  према Правилнику о стручним профилима и звањима у основној школи („Службени Гласник Републике Српске” број 76/15)

потребно је приложити :

-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

-Увјерење Бироа за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

-Доказ о стажу  увјерење од ранијег послодавца ( ако се тражи лице са искуством)

-Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

Конкурс остаје отворен ОСАМ  дана од дана објављивања у „Гласу Српске”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве нећемо узимати у разматрање.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Тестирање ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ”Десанка Максимовић” у Горњем Рибнику,  21.маја 2024.године у 0900 часова а интервју ће се обавити истог дана након тестирања.

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана