JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU  OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ" BANjA LUKA

BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 116

78000 BANjA LUKA

 

Na osnovu člana 149. stav (1) tačka 6), a u vezi sa članom 150. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22), člana 26. i 51. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16, 66/18, 119/21 i 112/23), člana 29. stav (2) tačka 6. i člana 30. Statuta Javne ustanove Osnovne škole ''Branko Radičević'' Banja Luka, člana 2. Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 70/23) i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Branko Radičević" Banja Luka broj 503/24 od 10.5.2024. godine, Školski odbor Javne ustanove  Osnovne škole „Branko Radičević" Banja Luka,

 

 r a s p i s u j e

 

KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE ''BRANKO RADIČEVIĆ'' BANjA LUKA

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ''Branko Radičević'' Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole ''Branko Radičević'' Banja Luka.

II - Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole  „Branko Radičević"  Banja Luka bira se na period od 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

III - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole ''Branko Radičević'' Banja Luka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS/BiH,

2. da je stariji od 18 godina i

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1., 

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 81/22).

Pored ispunjavanja opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

IV -  Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome, kao i radni staž ostvaren na poslovima direktora škole,

5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) neće se vraćati kandidatima.

V - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave kandidata na konkurs za izbor direktora škole podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se izdaju u Republici Srpskoj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole:

Javna ustanova Osnovna škola „Branko Radičević" Banja Luka, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 116, 78000 Banja Luka, sa naznakom ''Javni konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovna škola „Branko Radičević"  Banja Luka".

VI - Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

„EKO PLANET BB"DOO Banja Luka

Ul.Kralja Tvrtka Kotromanića br.1

78000 Banja Luka

raspisuje

O G L A S

          VOZAČ .....................................................   1 IZVRŠILAC

Uslovi rada:

-vozački ispit C kategorije

Rad na određeno vrijeme

Mjesto rada: Banja Luka

Zainteresovani kandidati se mogu javiti na kontakt telefon 065/443-544

Oglas otvoren do 29.05.2024 godine

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA" BANjA LUKA

JEVREJSKA 48

78000 BANjA LUKA

 

Na osnovu člana 132. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23),  diroktor škole donosi:

 

ODLUKU

o poništenju konkursa

 

1.  Poništava se Konkurs broj: 246-04/24 od 26.04.2024. godine, objavljen u Glasu Srpske dana 30.04.2024. godine za  prijem u radni odnos:

-Profesor STN, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  1 izvršilac, puna norma, 20 časova, nastavni predmet Računarske mreže                                                                                                                                                   

-Profesor STN, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac, nepuna norma, 4 časa, nastavni predmet Računarske mreže

2.  Konkurs se poništava zbog tehničke greške.

3.  Odluka o poništenju konkursa biće objavljena u dnevnim novinama „Glas Srpske".

4.  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA" BANjA LUKA

JEVREJSKA 48

78000 BANjA LUKA

 

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), direktor JU Elektrotehnička škola ''Nikola Tesla'' Banja Luka,  raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

 

1.  Profesor STN, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,  1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, nepuna norma, 12 časova nastave, nastavni predmet Računarske mreže                                                                                                                                                   

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'' , broj 1/16, 66/08, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik Republike Srpske broj, 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) i da imaju:

-        Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Kandidat treba da ispunjava i druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 24/19).

Kandidati  su dužni   dostaviti sledeću dokumetaciju:

1.       prijavu  na konkurs, koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i  u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon  i kratka biografija kandidata kao i koja dokumenta uz prijavu prilažu;

2.       diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje;

3.       uvjerenje da   protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga.

4.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5.       izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

6.       uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

8.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj
grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija
nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

10.     uvjerenje o  radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen  stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme

11.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;

12.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.     uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju-lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  ispunjavali uslove u pogledu  profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa  učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana  30.05.2024. (četvrtak) u 10  časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske''.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole Jevrejska 48, Banjaluka, sa naznakom  „Za Komisiju za izbor kandidata" uz obaveznu naznaku rednog broja radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

***

JU OŠ „VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" TURJAK

TURJAK BB

78 404 TURJAK

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme, do 13.06.2024. godine;

2. Profesor biologije - 1 izvršilac, pripravnik, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva (01.05.2025. godine).

Posebni uslovi radnog mjesta

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka US, 119/21 i 112/23) i članovima  5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23), kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) a kandidati za poziciju pod rednim brojem  1. treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/19, 13/20 i 72/21).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kanditat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog  integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Ujerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za kandidata koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (prilažu kandidati za poziciju pod rednim brojem 1);

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (prilažu kandidati za poziciju pod rednim brojem 1.);

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidskz zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti dokument iz tačke 4. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom  indeksa. Takođe, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju za kandidate koji budu dostavili potpune i blagovremene prijave na javni konkurs obaviće se u prostorijama centralne škole u Turjaku, u utorak, 28.05.2024. godine godine od 11:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije 3 (tri) dana prije dana testiranja. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testu ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na konkurs kadidati treba da navedu adresu stanovanja i kontakt telefon.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić", Turjak bb, 78 404 Turjak, sa naznakom -ZA KONKURS.                                                       

***

TIKT MANUFAKTURA" d.o.o. KOZINCI  GRADIŠKA


Naziv oglasa: Radnik na CNC pilama

Uspješna i inovativna firma u oblasti metalne industrije traži iskusnog radnika za rad na CNC pilama. Posvećeni smo pružanju visokokvalitetnih proizvoda i usluga našim klijentima, a naš tim je ključni faktor našeg uspjeha. Proizvodimo dijelove malih i srednjih serija za industriju specijalnih mašina i alata kao i automobilsku industriju. Ako ste entuzijastični, precizni i volite izazove, pridružite se našem timu!

Pozicija: Operater izrade pripremaka za proizvodnju

Lokacija: Gradiška

•        Sječenje materijala (čelik, aluminijum, plastika…)

•        Zaprimanje materijala od dobavljača

•        Odlaganje materijala

•        Održavanje radnog prostora i čišćenje mašina i radne opreme

•        Vođenje evidencije utroška materijala

•        Poštivanje bezbjednosnih standarda i propisa

Uslovi:

•        Srednja stručna sprema – mašinskog smijera

•        Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

•        Razumijevanje tehničkih crteža i specifikacija materijala

•        Posvećenost kvaliteti i preciznosti u radu

•        Timski duh i dobre komunikacione vještine

Ponuda:

•        Stalni radni odnos

•        Konkurentna plata

•        Mogućnost napredovanja

•        Dinamično i izazovno radno okruženje

 

Kako se prijaviti: Molimo zainteresovane kandidate da pošalju svoju skraćenu biografiju zajedno sa motivacionim pismom na tanjaŽtikt.de

Rok za prijavu: 30.05.2024

Vaš doprinos našem timu može biti ključ za postizanje zajedničkog uspeha. Radujemo se vašim prijavama i potencijalnoj budućoj saradnji!

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC

VOJVODE MIŠIĆA 36

78240 ČELINAC

Raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

1.  Profesor biologije, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva a najduže do  29.04.2025. godine, nepuna norma - 8 časova nastave, pripravnik, - 1 izvršilac  

Uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj: 24/19) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik RS" broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

 (1)Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz stava 1. tačka 4) i 5) za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa nevedenim brojem telefona) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti :

1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-  invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Dana, 31.05.2024. godine (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.            

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JZU DOM ZDRAVLjA „SVETI VRAČEVI" ČELINAC
VIDOVDANSKA 5

78240 ČELINAC

OGLAS

za prijem  radnika

1.  Doktor specijalista porodične medicine u Tim-u 7 (Branešci) i u Tim-u 8 (Dubrava Stara) ........ 1 izvršilac na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla i zamjena doktora koji se nalazi na bolovanju

 

OPŠTI USLOVI:

1.  Da je državljanin  RS/BiH,

2.  Da je punoljetan,

3.  Da je zdravstveno sposoban,

4.  Da nije kažnjavan, odnosno osuđivan za krivična djela i

da se protiv njega ne vodi krivični postupak

POSEBNI USLOVI:

I   - Doktor specijalista porodične medicine u : TIM-u 7 i u TIM-u 8

 

Uslovi:- Medicinski fakultet – doktor specijalista porodične medicine ili stručna osposobljenost doktora medicine ili doktora specijalista iz drugih oblasti za obavljanje poslova doktora  specijalista porodične medicine               
- Položen stručni ispit

Uz  prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ( originalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o nekažnjavanju,   

- Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela,

- Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,

- Svjedočanstvo o završenom fakultetu i specijalizaciji iz porodične medicine ili uvjerenje o položenim specijalizacijama iz drugih medicinskih oblasti 

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

        Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana, od dana objave u „Glasu Srpske" i na Birou rada Čelinac.

Prijave sa dokazima slati na adresu: JZU Dom zdravlja  „Sveti Vračevi" Čelinac, Vidovdanska br. 5, 78240 Čelinac – Komisiji  za prijem radnika.

Ukoliko oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

***

JU OŠ „VUK KARADžIĆ" SITNEŠI

SRBAC BB

78422 SRBAC

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor/ Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2024. godine – 40 časova u COŠ Sitneši

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

              Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, da nije starije od šest mjeseci

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da nije starije od šest mjeseci

Uvjerenje iz tački 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-pshihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 28.05.2024. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otovoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole : Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Sitneši, Sitneši bb, 78422 Sitneši, sa naznakom „ZA KONKURS"

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana