ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.5.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 15.5.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*****

*****

*****

ЈУ  ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" БАЊА ЛУКА

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 116

78000 БАЊА ЛУКА

 

На основу члана 149. став (1) тачка 6), а у вези са чланом 150. став (3) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), члана 26. и 51. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске" број 1/16, 66/18, 119/21 и 112/23), члана 29. став (2) тачка 6. и члана 30. Статута Јавне установе Основне школе ''Бранко Радичевић'' Бања Лука, члана 2. Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске" број 70/23) и Одлуке Школског одбора ЈУ ОШ „Бранко Радичевић" Бања Лука број 503/24 од 10.5.2024. године, Школски одбор Јавне установе  Основне школе „Бранко Радичевић" Бања Лука,

 

 р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' БАЊА ЛУКА

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе ''Бранко Радичевић'' Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основне школе ''Бранко Радичевић'' Бања Лука.

II - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе  „Бранко Радичевић"  Бања Лука бира се на период од 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране школског одбора.

III - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе ''Бранко Радичевић'' Бања Лука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

Општи услови:

1. да је држављанин РС/БиХ,

2. да је старији од 18 година и

3. да има општу здравствену способност за рад.

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1., 

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут  кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске" број 81/22).

Поред испуњавања општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

IV -  Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству,

3. диплому о завршеној стручној спреми,

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе, као и радни стаж остварен на пословима директора школе,

5. љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, које ће школа прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. препоруку ранијег послодавца или Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11. овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) неће се враћати кандидатима.

V - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве кандидата на конкурс за избор директора школе подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се издају у Републици Српској.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе:

Јавна установа Основна школа „Бранко Радичевић" Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 116, 78000 Бања Лука, са назнаком ''Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основна школа „Бранко Радичевић"  Бања Лука".

VI - Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

„ЕКО ПЛАНЕТ ББ"ДОО Бања Лука

Ул.Краља Твртка Котроманића бр.1

78000 Бања Лука

расписује

О Г Л А С

          ВОЗАЧ .....................................................   1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови рада:

-возачки испит Ц категорије

Рад на одређено вријеме

Мјесто рада: Бања Лука

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/443-544

Оглас отворен до 29.05.2024 године

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА" БАЊА ЛУКА

ЈЕВРЕЈСКА 48

78000 БАЊА ЛУКА

 

На основу члана 132. Закона о средњем образовању и васпитању („ Службени гласник Републике Српске", број 41/18, 35/20, 92/20, 55/23),  дироктор школе доноси:

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

 

1.  Поништава се Конкурс број: 246-04/24 од 26.04.2024. године, објављен у Гласу Српске дана 30.04.2024. године за  пријем у радни однос:

-Професор СТН, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања,  1 извршилац, пуна норма, 20 часова, наставни предмет Рачунарске мреже                                                                                                                                                   

-Професор СТН, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, 1 извршилац, непуна норма, 4 часа, наставни предмет Рачунарске мреже

2.  Конкурс се поништава због техничке грешке.

3.  Одлука о поништењу конкурса биће објављена у дневним новинама „Глас Српске".

4.  Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА" БАЊА ЛУКА

ЈЕВРЕЈСКА 48

78000 БАЊА ЛУКА

 

На основу члана 106. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), директор ЈУ Електротехничка школа ''Никола Тесла'' Бања Лука,  расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

 

1.  Професор СТН, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања,  1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, непуна норма, 12 часова наставе, наставни предмет Рачунарске мреже                                                                                                                                                   

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'' , број 1/16, 66/08, 91/21, 119/21) кандидати треба да испуњавају и посебне услове наведене у члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике Српске број, 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) и да имају:

-        Стручну спрему прописану Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (''Службени гласник Републике Српске'', број 29/12, 80/14 и 83/15).

Кандидат треба да испуњава и друге посебне услове прописане наведеним Правилником.

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске", број: 24/19).

Кандидати  су дужни   доставити следећу докуметацију:

1.       пријаву  на конкурс, која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата као и која документа уз пријаву прилажу;

2.       диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање;

3.       увјерење да   против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога и омогућавање уживања опојних дрога.

4.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5.       извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6.       увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

7.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица која траже запослење;

8.  увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој
групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија
није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

9.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита

10.     увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен  стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме

11.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

12.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

13.     увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу  имају и лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању-лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, број 41/18, 35/20, 92/20, 55/23)  испуњавали услове у погледу  профила и звања наставника.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са  ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Школа ће за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности и увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  30.05.2024. (четвртак) у 10  часова у просторијама Школе. Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу ''Глас Српске''.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе Јеврејска 48, Бањалука, са назнаком  „За Комисију за избор кандидата" уз обавезну назнаку редног броја радног мјеста на које се кандидат пријављује.

***

ЈУ ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" ТУРЈАК

ТУРЈАК ББ

78 404 ТУРЈАК

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме, до 13.06.2024. године;

2. Професор биологије - 1 извршилац, приправник, 10 часова седмично, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства (01.05.2025. године).

Посебни услови радног мјеста

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске", број: 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука УС, 119/21 и 112/23) и члановима  5. и 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске", број: 74/23), кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22) а кандидати за позицију под редним бројем  1. треба да испуњавају и услове прописане чланом 6. Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник Републике Српске", број: 37/19, 13/20 и 72/21).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став (5) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 81/22). Такође, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандитат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности (не старије од шест мјесеци) и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног  интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Ујерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, за кандидата који у току студија није положио наведену групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту (прилажу кандидати за позицију под редним бројем 1);

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, а након стицања одговарајуће стручне спреме;

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (прилажу кандидати за позицију под редним бројем 1.);

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидскз заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити документ из тачке 4. (додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом  индекса. Такође, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и/или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којим се пријава одбацује.

Тестирање и интервју за кандидате који буду доставили потпуне и благовремене пријаве на јавни конкурс обавиће се у просторијама централне школе у Турјаку, у уторак, 28.05.2024. године године од 11:00 часова.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе и то најкасније 3 (три) дана прије дана тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Уколико се кандидат не појави на тесту или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

У пријави на конкурс кадидати треба да наведу адресу становања и контакт телефон.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од објављивања.

Пријаве са потребном документацијом о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ „Вук Стефановић Караџић", Турјак бб, 78 404 Турјак, са назнаком -ЗА КОНКУРС.                                                       

***

ТИКТ МАНУФАКТУРА" д.о.о. КОЗИНЦИ  ГРАДИШКА


Назив огласа: Радник на CNC пилама

Успјешна и иновативна фирма у области металне индустрије тражи искусног радника за рад на CNC пилама. Посвећени смо пружању висококвалитетних производа и услуга нашим клијентима, а наш тим је кључни фактор нашег успјеха. Производимо дијелове малих и средњих серија за индустрију специјалних машина и алата као и аутомобилску индустрију. Ако сте ентузијастични, прецизни и волите изазове, придружите се нашем тиму!

Позиција: Оператер израде припремака за производњу

Локација: Градишка

•        Сјечење материјала (челик, алуминијум, пластика…)

•        Запримање материјала од добављача

•        Одлагање материјала

•        Одржавање радног простора и чишћење машина и радне опреме

•        Вођење евиденције утрошка материјала

•        Поштивање безбједносних стандарда и прописа

Услови:

•        Средња стручна спрема – машинског смијера

•        Пожељно искуство на истим или сличним пословима

•        Разумијевање техничких цртежа и спецификација материјала

•        Посвећеност квалитети и прецизности у раду

•        Тимски дух и добре комуникационе вјештине

Понуда:

•        Стални радни однос

•        Конкурентна плата

•        Могућност напредовања

•        Динамично и изазовно радно окружење

 

Како се пријавити: Молимо заинтересоване кандидате да пошаљу своју скраћену биографију заједно са мотивационим писмом на тањаЖтикт.де

Рок за пријаву: 30.05.2024

Ваш допринос нашем тиму може бити кључ за постизање заједничког успеха. Радујемо се вашим пријавама и потенцијалној будућој сарадњи!

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЧЕЛИНАЦ

ВОЈВОДЕ МИШИЋА 36

78240 ЧЕЛИНАЦ

Расписује:

КОНКУРС

за пријем у радни однос на радно мјесто

1.  Професор биологије, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства а најдуже до  29.04.2025. године, непуна норма - 8 часова наставе, приправник, - 1 извршилац  

Услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС" број: 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21), кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС" број: 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник РС" број: 24/19) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и техничким школама („Службени гласник РС" број: 29/12, 80/14 и 83/15).

 (1)Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена  против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из става 1. тачка 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са неведеним бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати су дужни приложити :

1) Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

4) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-  инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбранбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено–отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко– инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено– отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем.

Дана, 31.05.2024. године (петак) са почетком у 10 часова у просторијама школе ће се обавити тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.            

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, школа ће објавити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе, ЈУ Средњошколски центар Челинац ул. Војводе Мишића 36, Челинац.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном лист „Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ" ЧЕЛИНАЦ
ВИДОВДАНСКА 5

78240 ЧЕЛИНАЦ

ОГЛАС

за пријем  радника

1.  Доктор специјалиста породичне медицине у Тим-у 7 (Бранешци) и у Тим-у 8 (Дубрава Стара) ........ 1 извршилац на одређено вријеме због повећаног обима посла и замјена доктора који се налази на боловању

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

1.  Да је држављанин  РС/БиХ,

2.  Да је пунољетан,

3.  Да је здравствено способан,

4.  Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела и

да се против њега не води кривични поступак

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

I   - Доктор специјалиста породичне медицине у : ТИМ-у 7 и у ТИМ-у 8

 

Услови:- Медицински факултет – доктор специјалиста породичне медицине или стручна оспособљеност доктора медицине или доктора специјалиста из других области за обављање послова доктора  специјалиста породичне медицине               
- Положен стручни испит

Уз  пријаву на оглас кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу ( оригинална документа не смију бити старија од шест мјесеци од дана издавања) или овјереној фотокопији (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то следећа документа:

- Увјерење о држављанству РС/БиХ,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о некажњавању,   

- Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

- Љекарско увјерење о физичкој и психичкој способности,

- Свједочанство о завршеном факултету и специјализацији из породичне медицине или увјерење о положеним специјализацијама из других медицинских области 

- Увјерење о положеном стручном испиту

        Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана, од дана објаве у „Гласу Српске" и на Бироу рада Челинац.

Пријаве са доказима слати на адресу: ЈЗУ Дом здравља  „Свети Врачеви" Челинац, Видовданска бр. 5, 78240 Челинац – Комисији  за пријем радника.

Уколико оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима ће се обавити интервју, од стране Комисије за пријем радника, о чему ће се кандидати писмено обавијестити.

***

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ" СИТНЕШИ

СРБАЦ ББ

78422 СРБАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор/ Наставник разредне наставе – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31.08.2024. године – 40 часова у ЦОШ Ситнеши

Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи. Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

              Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена стручне спреме у складу са чланом 198. Закона.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, да није старије од шест мјесеци

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте

3. Да је радно способан, а то се доказује увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, да није старије од шест мјесеци

Увјерење из тачки 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-псхихолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити 28.05.2024. године са почетком у 13:00 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјују сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отоворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе : Јавна установа Основна школа „Вук Караџић" Ситнеши, Ситнеши бб, 78422 Ситнеши, са назнаком „ЗА КОНКУРС"

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана