Ауто­мо­би­ли као лијек – вожња сма­њу­је стрес

Agencije
Ауто­мо­би­ли као лијек – вожња сма­њу­је стрес

Ис­траживачи са Ричмон уни­вер­зи­те­та у САД изве­ли су ин­те­ре­сан­тно ис­тражива­ње о вожњи.

Ек­спе­ри­мен­ти­са­ли су са ми­ше­ви­ма ко­је су научили да во­зе ма­ле плас­тичне ауто­мо­би­ле у за­мје­ну за хра­ну.

На осно­ву тес­ти­ра­ња 17 ми­ше­ва ут­врди­ли су да им је та акти­вност по­ма­га­ла да сма­ње стрес.

Пре­ма ис­траживачима, овај до­каз би мо­гао да утре пут ра­зво­ју ал­тер­на­ти­вних тре­тма­на за одређене мен­тал­не бо­лес­ти.

На­пра­ви­ли су ма­ли елек­трични ауто­мо­бил са алу­ми­ни­јум­ском плочом на ма­лим точко­ви­ма. На­пра­ви­ли су три по­лу­ге са ба­кре­ним жица­ма – лије­во, де­сно и у сре­ди­ни.

Миш је мо­гао да по­кре­не ауто­мо­билчић са­мо ако би стао на алу­ми­ни­јум­ску плочу и до­та­као одређену жицу ко­јом је би­рао смјер кре­та­ња.

По­слије ви­ше­мје­сечног ис­тражива­ња ми­ше­ви су научили да се крећу чак и у одређеном сме­ру, а на кра­ју ек­спе­ри­мен­та су ана­ли­зи­ра­ли њи­хо­ва ли­ца ка­ко би ут­врди­ли при­сус­тво хор­мо­на стре­са.

Сви ми­ше­ви су има­ли огро­ман ни­во де­хи­дро­епи­ан­дрос­те­ро­на, ан­тис­трес хор­мо­на.

Научни­ци са уни­вер­зи­те­та Ричмонд тврде да је то ре­зул­тат за­до­вољ­ства због учења но­ви­х вје­шти­на, прије све­га вожње ма­лог ауто­мо­би­ла и про­мје­не сме­ра.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана