Auto­mo­bi­li kao lijek – vožnja sma­nju­je stres

Agencije
Auto­mo­bi­li kao lijek – vožnja sma­nju­je stres

Is­traživači sa Ričmon uni­ver­zi­te­ta u SAD izve­li su in­te­re­san­tno is­traživa­nje o vožnji.

Ek­spe­ri­men­ti­sa­li su sa mi­še­vi­ma ko­je su naučili da vo­ze ma­le plas­tične auto­mo­bi­le u za­mje­nu za hra­nu.

Na osno­vu tes­ti­ra­nja 17 mi­še­va ut­vrdi­li su da im je ta akti­vnost po­ma­ga­la da sma­nje stres.

Pre­ma is­traživačima, ovaj do­kaz bi mo­gao da utre put ra­zvo­ju al­ter­na­ti­vnih tre­tma­na za određene men­tal­ne bo­les­ti.

Na­pra­vi­li su ma­li elek­trični auto­mo­bil sa alu­mi­ni­jum­skom pločom na ma­lim točko­vi­ma. Na­pra­vi­li su tri po­lu­ge sa ba­kre­nim žica­ma – lije­vo, de­sno i u sre­di­ni.

Miš je mo­gao da po­kre­ne auto­mo­bilčić sa­mo ako bi stao na alu­mi­ni­jum­sku ploču i do­ta­kao određenu žicu ko­jom je bi­rao smjer kre­ta­nja.

Po­slije vi­še­mje­sečnog is­traživa­nja mi­še­vi su naučili da se kreću čak i u određenom sme­ru, a na kra­ju ek­spe­ri­men­ta su ana­li­zi­ra­li nji­ho­va li­ca ka­ko bi ut­vrdi­li pri­sus­tvo hor­mo­na stre­sa.

Svi mi­še­vi su ima­li ogro­man ni­vo de­hi­dro­epi­an­dros­te­ro­na, an­tis­tres hor­mo­na.

Naučni­ci sa uni­ver­zi­te­ta Ričmond tvrde da je to re­zul­tat za­do­volj­stva zbog učenja no­vi­h vje­šti­na, prije sve­ga vožnje ma­log auto­mo­bi­la i pro­mje­ne sme­ra.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana