Почела наплата улазница у храм Светог Саве: Ево на кога се односи

ГС
Почела наплата улазница у храм Светог Саве: Ево на кога се односи

БЕОГРАД - Ту­рис­тичке аген­ци­је у Срби­ји оба­вије­ште­не су да је од 1. фе­бру­ара стар­товала на­пла­та ула­за у Храм Све­тог Са­ве.

У пи­са­ном оба­вје­ште­њу ко­је им је сти­гло из Хра­ма на­во­ди се да ће за ор­га­ни­зо­ва­не ту­рис­тичке гру­пе, са ли­цен­ци­ра­ним во­дичем, на­плаћива­ти улаз од 350 ди­на­ра (око три евра) по осо­би.

Уко­ли­ко не­ко жели по­је­ди­начно да по­се­ти Храм уз вођење стручног ли­ца из Хра­ма ула­зни­ца ко­шта 600 ди­на­ра (око пет евра), пи­ше Euronews Срби­ја.

Ово ни­је први пут да се на­јав­љу­је на­пла­та ула­за у Храм Све­тог Са­ве. Прет­хо­дно су по­ку­ша­ли прије чети­ри мје­се­ца.

Та­да се на­пла­та одно­си­ла са­мо на ор­га­ни­зо­ва­не ту­рис­тичке гру­пе, а због чега се одус­та­ло, ни­је било зва­ничног оба­вје­ште­ња.

Да­нас је иде­ја ма­ло дру­гачија, а из На­ци­онал­не асо­ци­ја­ци­је ту­рис­тичких аген­ци­ја сма­тра­ју да ће би­ти изу­зе­ти држав­ља­ни Срби­је.

- Креће увођење ула­зни­ца за све по­се­ти­оце Хра­ма, ми­слим да ће би­ти изу­зе­ти српски држав­ља­ни - каже за ЕЉу­би­ша Не­шо­ва­но­вић из На­ци­онал­не асо­ци­ја­ци­је ту­рис­тичких аген­ци­ја YUТА.

Ту­рис­тичке аге­цни­је подржава­ју на­мје­ру Хра­ма да уве­де ула­зни­це, јер је нај­већа српска црква ује­дно и је­дна од нај­већих ту­рис­тичких атра­кци­ја, ко­ја осим вјер­ни­ка, сво­јом ар­хи­те­кту­ром и мо­за­иком при­влачи ту­рис­те из ције­лог свије­та.

- На­ма је би­тно да ула­зни­це можемо да плаћамо пре­ко рачуна, на осно­ву фа­кту­ре, да до­би­је­мо при­зна­ни­це или да по­је­ди­начно ка­да пу­тни­ци плаћају ула­зни­цу до­би­ју па­пир не­ки за то – на­вео је Не­шо­ва­но­вић.

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана