Počela naplata ulaznica u hram Svetog Save: Evo na koga se odnosi

GS
Počela naplata ulaznica u hram Svetog Save: Evo na koga se odnosi

BEOGRAD - Tu­ris­tičke agen­ci­je u Srbi­ji oba­vije­šte­ne su da je od 1. fe­bru­ara star­tovala na­pla­ta ula­za u Hram Sve­tog Sa­ve.

U pi­sa­nom oba­vje­šte­nju ko­je im je sti­glo iz Hra­ma na­vo­di se da će za or­ga­ni­zo­va­ne tu­ris­tičke gru­pe, sa li­cen­ci­ra­nim vo­dičem, na­plaćiva­ti ulaz od 350 di­na­ra (oko tri evra) po oso­bi.

Uko­li­ko ne­ko želi po­je­di­načno da po­se­ti Hram uz vođenje stručnog li­ca iz Hra­ma ula­zni­ca ko­šta 600 di­na­ra (oko pet evra), pi­še Euronews Srbi­ja.

Ovo ni­je prvi put da se na­jav­lju­je na­pla­ta ula­za u Hram Sve­tog Sa­ve. Pret­ho­dno su po­ku­ša­li prije četi­ri mje­se­ca.

Ta­da se na­pla­ta odno­si­la sa­mo na or­ga­ni­zo­va­ne tu­ris­tičke gru­pe, a zbog čega se odus­ta­lo, ni­je bilo zva­ničnog oba­vje­šte­nja.

Da­nas je ide­ja ma­lo dru­gačija, a iz Na­ci­onal­ne aso­ci­ja­ci­je tu­ris­tičkih agen­ci­ja sma­tra­ju da će bi­ti izu­ze­ti držav­lja­ni Srbi­je.

- Kreće uvođenje ula­zni­ca za sve po­se­ti­oce Hra­ma, mi­slim da će bi­ti izu­ze­ti srpski držav­lja­ni - kaže za ELju­bi­ša Ne­šo­va­no­vić iz Na­ci­onal­ne aso­ci­ja­ci­je tu­ris­tičkih agen­ci­ja YUTA.

Tu­ris­tičke age­cni­je podržava­ju na­mje­ru Hra­ma da uve­de ula­zni­ce, jer je naj­veća srpska crkva uje­dno i je­dna od naj­većih tu­ris­tičkih atra­kci­ja, ko­ja osim vjer­ni­ka, svo­jom ar­hi­te­ktu­rom i mo­za­ikom pri­vlači tu­ris­te iz cije­log svije­ta.

- Na­ma je bi­tno da ula­zni­ce možemo da plaćamo pre­ko računa, na osno­vu fa­ktu­re, da do­bi­je­mo pri­zna­ni­ce ili da po­je­di­načno ka­da pu­tni­ci plaćaju ula­zni­cu do­bi­ju pa­pir ne­ki za to – na­veo je Ne­šo­va­no­vić.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana