У Челин­цу оду­зет ауто­мо­бил због ду­га од 10.330 КМ за ка­зне

Срна
У Челин­цу оду­зет ауто­мо­бил због ду­га од 10.330 КМ за ка­зне

­БА­ЊА­ЛУ­КА - При­па­дни­ци По­ли­циј­ске ста­ни­це Чели­нац оду­зе­ли су аутомобил од ли­ца из ове оп­шти­не чији су ини­ци­ја­ли Д.Ј. јер је ут­врђено да за новчане ка­зне ду­гу­је 10.330 КМ.

По­ли­цај­ци су при­ли­ком обав­ља­ња ре­до­вних по­сло­ва и за­да­та­ка у су­бо­ту, 1. ма­ја, од овог ли­ца оду­зе­ли "су­зу­ки ви­та­ру" због управ­ља­ња ауто­мо­би­лом без по­ложеног во­зачког испи­та, не­ре­гис­тро­ва­ног во­зи­ла, те бо­ја­зни да ће нас­та­ви­ти са чиње­њем пре­крша­ја, са­оп­ште­но је из По­ли­циј­ске упра­ве Ба­ња­лу­ка.

О све­му је оба­ви­је­штен дежур­ни су­ди­ја Осно­вног су­да у Ко­тор Ва­ро­ши, а про­тив овог ли­ца ће на­длежном су­ду би­ти по­дне­сен зах­тјев за по­кре­та­ње пре­кршај­ног пос­туп­ка.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана