ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2023. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21.09.2023. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

****

ЈУ Музичка школа „Саво Балабан"

Бранислава Нушића бр. 9

79 101 ПРИЈЕДОР

                                                                                

К  О  Н  К  У  Р  С

за  попуну упражњених  радних  мјеста

 

 1. Професор клавира– дипломирани музичар - пијаниста - VII степен стручне спреме – пуна норма -  са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до 31.08.2024. године
 2. Професор клавира– дипломирани музичар - пијаниста - VII степен стручне спреме – пуна  норма -  са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до  повратка раднице  са породиљског  одсуства до 30.09.2024. године
 3. Професор физике - VII степен стручне спреме – 2 часа седмично - са радним искуством  и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до 31.08.2024. године    
 4.  Професор информатике  и аудио-визуелне технике - VII степен стручне спреме – 5 часова седмично  - са радним  искуством и положеним  стручним  испитом   на одређено вријеме  до 31.08.2024. године 
 5. Професор православне вјеронауке – дипломирани теолог -  VII степен стручне спреме – 4  часа седмично  - са  радним  искуством и положеним  стручним  испитом   на одређено вријеме до  31.08.2024. године  
 6. Професор  исламске   вјеронауке -  VII степен стручне спреме – 2 часа седмично  са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме до 31.08.2024. године

ОПШТИ  УСЛОВИ:

 1.  1) да је држављанин РС или БиХ,а то се доказује увјерењем о држављанству,

 2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом  личне карте,

 3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и  прилаже  га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)  увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом  или малољетним лицем.

      (2)  Увјерење  из  става 1. тачка 4)  и 5) за изабраног кандидата школа  прибавља  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

      (3) Уз потписану пријаву  и документацију из  општих услова потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује  испуњеност  посебних услова  и документацију на основу које се врши бодовање.

Документација из става 3) подразумијева:

 1. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
 2. увјерење о положеном стручном испиту,
 3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која  траже запослење,
 5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
 6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије борца.

     (4) Право учешћа на конкурсу  имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

     (5) Право учешћа на конкурсу  имају и лица  која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају  остале услове  прописане  Законом о основном васпитању и образовању  и Законом о средњем образовању и васпитању.

     (6) За све кандидате који испуњавају горе наведене услове тестирање и интервју ће се одржати   05.10.2023. године са почетком у  10 часова, у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације,  школа ће поставити  на огласној табли школе, а по могућности и на интернет страницу  школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидат  који се не појави на тестирању  и интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве.

    (7) Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исти се не враћају.Неблаговремене  и непотпуно достављене пријаве се неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у ГЛАСУ СРПСКЕ.     

Пријаве са потпуном документацијом  доставити  лично или  слати на адресу школе.

***

ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА" АД - Минутица

БАЊА ЛУКА

 

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:        

 • ПРИЈЕДОР  – 1 извршилац

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

 • Минимално  ССС
 • Радно искуство у трговини/малопродаји
 • Пожељно познавање рада на рачунару („MC office")

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:

 • Копија извода из матичне књиге рођених
 • Копија увјерења о држављанству
 • Копија дипломе о завршеној стручној спреми

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: [email protected] .

 

Молбе доставити на адресу:

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 „Глас Српски-Трговина"А.Д. - Минутица Бања Лука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бања Лука.

 

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.    

***

ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА" АД  -

БАЊА ЛУКА

 

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 

За подручја:        

 • КОСТАЈНИЦА – 1 извршилац

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

 • Минимално  ССС
 • Пожељно радно искуство у трговини/малопродаји
 • Познавање рада на рачунару („MC officе")

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:

 • Копија извода из матичне књиге рођених,
 • Копија увјерења о држављанству
 • Копија дипломе о завршеној стручној спреми

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: [email protected]  .

Молбе доставити на адресу:

 

ЗА ОГЛАС ТРГОВАЦ У КИОСКУ

 „Глас Српски-Трговина" ад - Бања Лука,

Улица Скендера Куленовића бр.93, Бања Лука.

 

Оглас остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.

***

 

ЈУ ОШ „Свети Сава" Козарска Дубица

 Доситејева бб

79240 Козарска Дубица  

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник за наставни предмет српски језик -   12 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством  и   положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу ................................. 1 извршилац;
 2. Наставник за наставни предмет географија -   8  часова, лице  са радним искуством  и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на одређено вријеме до повратка раднице са боловања ....................................................................................................................... 1 извршилац;
 3.  Наставник за наставни предмет историја -   6 часова, лице  са радним искуством  и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на одређено вријеме до повратка раднице са боловања ............................................................................................................... 1 извршилац;
 4. Наставник за наставни предмет њемачки језик -  4 часа  лице  са радним искуством  и  положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најкасније до 31.08.2024 године ........................................................................1 извршилац.

Општи и посебни услови које треба да испуњава кандидат предвиђени су одредбама Закона о раду и  Закона о основном васпитању и образовању , а пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи .

Одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сараднка и васпитача  прописана је врста стручне спреме и која лица могу да буду ангажована на наведено радно мјесто, односно које услове кандидат треба да испуњава у погледу стручне спреме.

I Општи услови конкурса које кандидат треба да испуњава:

 1. да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од 6 мјесеци,
 2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених,  или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује увјерењем о неосуђиваности,
 5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјетета,
 6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена простив достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерења из тачке 4. и 5. општих услова за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним  путем прије заснивања радног односа, а увјерење о невођењу поступка ( тачка 6. ) кандидат је дужан доставити уз пријаву на конкурс.Уз пријаву ( са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и назначеном позицијом на коју конкурише) потписану  од стране кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу којих се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи :

 1. Овјерену фото – копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области:
 2. Увјерење о положеној педагошкој- психолошкој и дидактичко - методичкој групи предмета, које је  дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидактичко – методичку групу предмета;
 3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно – образовном процесу;
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита  или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиднецији незапослених лица која траже запослење  након стицања дипломе;
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степеном стручне спреме и дужина оствареног радног стажа;
 8. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко  - инвалидску заштиту о утвђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;
 9. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко  - инвалидску заштиту  борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије  ратног војног инвалида;
 10. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко  - инвалидску заштиту о утвђеном статусу борца Одбрамбено – отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из  категорије борца;

Кандидат је дужнан доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће му бити враћене.

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 114., став 5) Закона о основном васпитању и образовању , односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом, као и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и вресте стручне спреме у складу са чланом 125., став 5) и чл.198. Закона.

Непотпуне  и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање  и интервју кандидата који су доставили благовремене и потпуне пријаве за радна мјеста по расписаном конкурсу ће се обавит дана  05.10.2023. године (четвртак) са почетком у 13 часова у просторијама школе.

Списак кандидата који испуњавају услове по расписаном конкурсу биће објављени на огласној табли школе најкасније три дана прије заказаног интервјуа и тестирања.

Кандидати се неће посебно позивати  на тестирање и  иинтервју. Уколико се кандидат не појави на заказаном тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком  „ЗА КОНКУРС".

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана