JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

JU Muzička škola „Savo Balaban"

Branislava Nušića br. 9

79 101 PRIJEDOR

                                                                                

K  O  N  K  U  R  S

za  popunu upražnjenih  radnih  mjesta

 

 1. Profesor klavira– diplomirani muzičar - pijanista - VII stepen stručne spreme – puna norma -  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine
 2. Profesor klavira– diplomirani muzičar - pijanista - VII stepen stručne spreme – puna  norma -  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do  povratka radnice  sa porodiljskog  odsustva do 30.09.2024. godine
 3. Profesor fizike - VII stepen stručne spreme – 2 časa sedmično - sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine    
 4.  Profesor informatike  i audio-vizuelne tehnike - VII stepen stručne spreme – 5 časova sedmično  - sa radnim  iskustvom i položenim  stručnim  ispitom   na određeno vrijeme  do 31.08.2024. godine 
 5. Profesor pravoslavne vjeronauke – diplomirani teolog -  VII stepen stručne spreme – 4  časa sedmično  - sa  radnim  iskustvom i položenim  stručnim  ispitom   na određeno vrijeme do  31.08.2024. godine  
 6. Profesor  islamske   vjeronauke -  VII stepen stručne spreme – 2 časa sedmično  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine

OPŠTI  USLOVI:

 1.  1) da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

 2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom  lične karte,

 3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i  prilaže  ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom  ili maloljetnim licem.

      (2)  Uvjerenje  iz  stava 1. tačka 4)  i 5) za izabranog kandidata škola  pribavlja  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

      (3) Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju iz  opštih uslova potrebno je dostaviti  dokumentaciju  na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova  i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja  traže zaposlenje,
 5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

     (4) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

     (5) Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju  ostale uslove  propisane  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

     (6) Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati   05.10.2023. godine sa početkom u  10 časova, u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije,  škola će postaviti  na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranicu  škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidat  koji se ne pojavi na testiranju  i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

    (7) Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.Neblagovremene  i nepotpuno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.     

Prijave sa potpunom dokumentacijom  dostaviti  lično ili  slati na adresu škole.

***

GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD - Minutica

BANjA LUKA

 

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

 

Za područja:        

 • PRIJEDOR  – 1 izvršilac

 

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 • Minimalno  SSS
 • Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji
 • Poželjno poznavanje rada na računaru („MC office")

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • Kopija uvjerenja o državljanstvu
 • Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su  prijavljeni i da su nezaposlena lica.

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: [email protected] .

 

Molbe dostaviti na adresu:

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina"A.D. - Minutica Banja Luka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banja Luka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.    

***

GLAS SRPSKI-TRGOVINA" AD  -

BANjA LUKA

 

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: TRGOVAC U KIOSKU

 

Za područja:        

 • KOSTAJNICA – 1 izvršilac

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

 • Minimalno  SSS
 • Poželjno radno iskustvo u trgovini/maloprodaji
 • Poznavanje rada na računaru („MC office")

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
 • Kopija uvjerenja o državljanstvu
 • Kopija diplome o završenoj stručnoj spremi

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: [email protected]  .

Molbe dostaviti na adresu:

 

ZA OGLAS TRGOVAC U KIOSKU

 „Glas Srpski-Trgovina" ad - Banja Luka,

Ulica Skendera Kulenovića br.93, Banja Luka.

 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

***

 

JU OŠ „Sveti Sava" Kozarska Dubica

 Dositejeva bb

79240 Kozarska Dubica  

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik za nastavni predmet srpski jezik -   12 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom  i   položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ................................. 1 izvršilac;
 2. Nastavnik za nastavni predmet geografija -   8  časova, lice  sa radnim iskustvom  i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja ....................................................................................................................... 1 izvršilac;
 3.  Nastavnik za nastavni predmet istorija -   6 časova, lice  sa radnim iskustvom  i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja ............................................................................................................... 1 izvršilac;
 4. Nastavnik za nastavni predmet njemački jezik -  4 časa  lice  sa radnim iskustvom  i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2024 godine ........................................................................1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjava kandidat predviđeni su odredbama Zakona o radu i  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnka i vaspitača  propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedeno radno mjesto, odnosno koje uslove kandidat treba da ispunjava u pogledu stručne spreme.

I Opšti uslovi konkursa koje kandidat treba da ispunjava:

 1. da je državljanin RS, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od 6 mjeseci,
 2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,  ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djeteta,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena prostiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. opštih uslova za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim  putem prije zasnivanja radnog odnosa, a uvjerenje o nevođenju postupka ( tačka 6. ) kandidat je dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.Uz prijavu ( sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznačenom pozicijom na koju konkuriše) potpisanu  od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu kojih se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

 1. Ovjerenu foto – kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti:
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoškoj- psihološkoj i didaktičko - metodičkoj grupi predmeta, koje je  dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidneciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje  nakon sticanja diplome;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepenom stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža;
 8. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu o utvđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca;
 9. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije  ratnog vojnog invalida;
 10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko  - invalidsku zaštitu o utvđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz  kategorije borca;

Kandidat je dužnan dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće mu biti vraćene.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 114., stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vreste stručne spreme u skladu sa članom 125., stav 5) i čl.198. Zakona.

Nepotpune  i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Testiranje  i intervju kandidata koji su dostavili blagovremene i potpune prijave za radna mjesta po raspisanom konkursu će se obavit dana  05.10.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 13 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove po raspisanom konkursu biće objavljeni na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i  iintervju. Ukoliko se kandidat ne pojavi na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu škole, sa naznakom  „ZA KONKURS".

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana