ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.4.2024. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 2.4.2024. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 2.4.2024. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*** *

* ***

** **

„ГРАНИТ МОНТИНГ" д.о.о. БАЊА ЛУКА

ЈОВАНА БИЈЕЛИЋА ББ

78000 БАЊА ЛУКА

 

ОГЛАС

 

РАДНИК У КАМЕНОРЕЗАЧКОЈ РАДЊИ(м)....................2 ИЗВРШИОЦА

 

Посебни услови:

-возачка дозвола, „Б" категорија

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на следећи број телефона: 065/691-375.

***

"АГРОИНЖЕЊЕРИНГ"  с.п. БАЊА ЛУКА

ЂУРЕ ДАМЈАНОВИЋА 177, БАЊА ЛУКА

ТЕЛЕФОН: 066-094-185

 

Расписује:

                                                    оглас за рад на неодређено вријеме:

 

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА РАД У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ АПОТЕЦИ  ....………………….. 1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови:

- дипломирани инжењер пољопривреде – смјер биљна производња или заштита биљака

Мјесто рада : Бања Лука

Оглас остаје отворен до 10.04.2024. године

Пријаве на оглас се достављају на наведену адресу или за детаљне информације позвати на контакт телефон послодавца.

***

ПУ КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ „ ЈЕЛЕНА"

БРАНКА ПОПОВИЋА 56

78000 БАЊА ЛУКА

 

Расписује

 

О Г Л А С

ВАСПИТАЧ ......................................................   2 ИЗВРШИОЦА

Мјесто рада:Бања Лука

Рад на одређено вријеме

Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт телефон 065/663-313

Оглас отворен до 27.04.2024 године

***

П.У. ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „АНЂЕО"

БОШКА ТОШИЋА 2

78000 Бања Лука

vrticandjeo@gmail.com

 

Расписује:

 

О Г Л А С

 

Васпитач предшколске дјеце .........................   1 извршилац

 

 Мјесто рада: БАЊА ЛУКА

Рад на неодређено вријеме

 

Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на наведену адресу послодавца.

Оглас отворен до 10.04.2024 године

***

„ЛАКИ ПЛАСТ" с.п. Слободан Лакић

РАМИЋИ ББ

78000 БАЊА ЛУКА

 

ОГЛАС

 

РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ АМБАЛАЖЕ.........................2 ИЗВРШИОЦА

 

Сви заинтересовани кандидати се могу јавити на следећи број телефона: 065522-890 Слободан.

 

Оглас отворен до попуне радних мјеста.

***

БАЊАЛУЧКА ПИВАРА ад  БАЊА ЛУКА

СЛАТИНСКА 8

78000 БАЊА ЛУКА

 

Расписује

О Г Л А С

 

РУКОВАОЦ МАШИНА - СУВИ ДИО ................................................   9 ИЗВРШИОЦА

 

ОДГОВОРНОСТИ И ЗАДАЦИ:

•        Рад на машини за упакивање и испакивање  боца

•        Рад на машини депалетизатор, палетизатор и пакерици

•        Контрола дотока боца, гајби, исправности и напуњеност гајби, појединачних пакета као и правилно

              упакивање боца у гајбе

•        Рад на прегледу и чишћењу фото ћелија

•        Асистенција приликом подешавања машина за друге врсте готовог производа

ОД КАНДИДАТА  ОЧЕКУЈЕМО:

 

•        ССС- по могућности техничког смјера

•        Пожељно радно искуство али није пресудно

•        Способност самосталног и тимског рада

•        Одговоран  приступ у раду

 

ОДАБРАНИМ КАНДИДАТИМА НУДИМО:

•        Уговор о раду на  одређено  вријеме – созонски послови

•        обуку на радном мјесту

Мјесто рада: Бања Лука

Рок за подношење пријава је до 09.04.2024.године.

Уколико сте заинтересовани да се придружите нашем производном тиму пријавити се можете слањем Ваше биографије на еmail:  [email protected]

Бањалучка  пивара  се  захваљује свим кандидатима на интересовању за посао, а контактираће кандидате према испуњености услова.

***

„АГРАРИАКОП" д.о.о. БАЊА ЛУКА

СУБОТИЧКА 5

78000 БАЊА ЛУКА

 

ОГЛАС

 

Пословођа пољопривредне апотеке(м) ..................... 1 извршилац

 

Радник у магацину(м)................................................................1 извршилац

 

Сви заинтересовани кандидати могу да се јаве на следећи број телефона: 066/258-577.

 

Оглас отворен до попуне радног мјеста.

***

ЈУ ОШ „ИВО АНДРИЋ" БАЊА ЛУКА

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 16

78000 БАЊА ЛУКА

                              

               На основу члана 149. став 1. тачка 6), а у вези са чланом 150. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске", број 81/22), и одредби Правилника о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе („Службени гласник Републике Српске", број 70/23), члана 29. став 1. тачка 6) Статута ЈУ Основна школа „Иво Андрић" Бања Лука, број 596/18 од 18.09.2018. године и Одлуке Школског одбора ЈУ ОШ „Иво Андрић" Бања Лука, број: 207/24 од 27.3.2024. године, Школски одбор Јавне установе Основна школа „Иво Андрић" Бања Лука,  р а с п и с у ј е

 

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ" БАЊА ЛУКА

 

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа „Иво Андрић" Бања Лука расписује Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основна школа ''Иво Андрић" Бања Лука.

II – Мандат

Мандат директора Јавне установе Основна школа  „Иво Андрић" Бања Лука траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру просвјете и културе доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада Републике Српске именује за директора једног од кандидата са списка достављеног од стране Школског одбора.

III  - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа „Иво Андрић" Бања Лука може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом Школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе и то:

 

Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година и

3. да има општу здравствену способност за рад.

 

Посебни услови:

1. да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1., 

3. да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут  кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

На мјесто директора школе равноправно могу конкурисати и лица из члана 198. став 2. Закона о основном васпитању и образовању  („Службени гласник Републике Српске" број 81/22).

Поред испуњавања општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

IV -  Потребна документација

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству,

3. диплому о завршеној стручној спреми,

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног стажа као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе, као и радни стаж остварен на пословима директора школе,

5. љекарско увјерење о психофизичкој способности, издато од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат,

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, које ће школа прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

7. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

8. потписан приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

9. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10. кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

11. овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији.

Достављена документација (која је наведена у конкурсу) неће се враћати кандидатима.

V - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс за избор директора школе подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које се издају у Републици Српској.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на  адресу школе:

Јавна установа Основна школа „Иво Андрић" Бања Лука, Бранка Радичевића 16, 78000 Бања Лука, са назнаком ''Јавни конкурс за избор директора Јавне установе Основна школа „Иво Андрић"  Бања Лука".

VI - Начин и рок обавјештавања кандидата о резултатима конкурса

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

BB COFFINS " д.о.о БАЊА ЛУКА

НЕВЕСИЊСКА 11

78252 ТРН-ЛАКАШИ

Тел: 051/584-153

Е-mail: [email protected]

 

ОГЛАС

-за пријем у радни однос-

 

Због повећања обима посла расписује се конкурс.

РАДНО МЈЕСТО –  Радник у производњи погребне опреме – ШНАЈДЕР/КРОЈАЧ.

Пријаве лично доставити у сједиште фирме, а све информације можете добити путем броја телефона 065/822-299 .

 

Конкурс је отворен до попуне радног мјеста.

***

ЈУ ОШ „ХОЛАНДИЈА" СЛАТИНА

НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА 9

78253 СЛАТИНА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

Професор разредне наставе у централној школи у Слатини на пуно радно вријеме,                       један извршилац, приправник, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до краја школске 2024/25. године.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

1)  да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2)  да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5)  да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6)  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4. и 5. за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом становања и бројем телефона) потребно је доставити документацију  на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму утврђеном Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној  школи („Службени гласник Републике Српске" број: 74/23) и  то:  

1.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског  програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2.  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3.  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена.

4.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији назапослених лица, након стицања траженог звања.

5.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6.  Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 3, просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене. Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју предвиђени Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи  („Службени гласник Републике Српске" број: 74/23), и Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 81/22), дана 16. 04. 2024. године у  9.00  часова у просторијама ЈУ Основне школе „Холандија" у Слатини.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу Школе најкасније три дана прије тестирања. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање. Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са документацијом и контакт телефоном доставити поштом на адресу школе                                                      

 /ЈУ Основна школа „Холандија"  Слатина,

улица Николаја Велимировића број  9, 

78253 Слатина/. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.                                                         

***

„АЛУРОЛ" д.о.о. ТРН-ЛАКТАШИ

23.АПРИЛ 32

78252 ТРН

 

АЛУРОЛ ДОО тражи радника на позицији припреме и монтаже елемената грађевинске столарије

Број извшилаца : 1

 

Профил кандидата :

Минимално средња стручна спрема пожељно техничке струке

Са или без радног искуства на сличним пословима

Старости  до 25 година

Возачка дозвола Б категорије

Прецизност, одговорност и посвећеност послу

 

Нудимо :

Обуку на раду

Могућност сталног запослења након истека пробног рада и позитивне оцјене истог

 

Заинтересовани кандидати се могу пријавити слањем биографије на еmail : а[email protected] или путем телефона на бројеве 051/508-750 и 065/515-381 .

***

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ВРАЧЕВИ" ЧЕЛИНАЦ

ВИДОВДАНСКА 5

78240 ЧЕЛИНАЦ

О  Г  Л   А   С

за пријем радника

 

1.  Диспечер у Дому здравља на неодређено вријеме

 

2.  ОПШТИ УСЛОВИ:

-        Да је држављанин РС, БиХ,

-    Да је здравствено способан,

-    Да није кажњаван, односно осуђиван за кривична дјела и да се против њега не води кривични поступак и

-    Да је пунољетан.

 

3. ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

- Завршена ССС – Управна школа,

-  Радно искуство 2 године.

 

Уз пријаву на Оглас кандидат је дужан доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу (оригинална документа  не смијуе бити старија од шест мјесеци од дана издавања)  или овјерену фотокопију (овјерена фотокопија не смије бити старија од једног мјесеца) и то следеће документе: 

-  Увјерење  о држављанству РС, БиХ,

-  Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о некажњавању,

-  Увјерење да није осуђиван за кривична дјела,

-  Увјерење о положеном стручном испиту,

-  Љекарско увјерење о  физичкој и психичкој  способности,

-  Свједочанство о завршеној ССС, управна школа.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Писмене позиве за интервју о кандидатима који испуњавају услове, Комисија за пријем радника Дома здравља ће упутити у року од 8 дана од дана затварања огласа.

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас

Српске " и на Бироу рада Челинац.

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити путем поште на адресу: ЈЗУ Дом здравља "Свети Врачеви 78240 Челинац,  Улица Видовднска бр. 5.

***

ЈУ ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" СРБАЦ

МОМЕ ВИДОВИЋА 14

78 420 СРБАЦ

 

  КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.  Наставник техничког образовања: 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања,  16 наставних часова;

2.  Наставник њемачког језика, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, пуна норма;

 

Општи  и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

-  да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

-  да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

-  да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које издаје цетирикована здравствена установа, а које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,  а прије заснивања радног односа,

-  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  која га чине днедостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем,а  прије заснивања радног односа,

- да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце , које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем,а  прије заснивања радног односа,

- да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена дјела против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољеним лицем.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (’‘Службени гласник РС’‘, број: 1/16,66/18,119/21) кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 114. 115. и 116. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број:81/22) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС": број: 74/23).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 127. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у  одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, односно стручном испиту за остале раднике са завршеним високим образовањем, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом област полагања  стручног испита у школи,

5)  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање  о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10)Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Право учешћа на конкурсу на основу члана 125. став 4) Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу поменутог  закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана 16.04.2024.године у 13 сати  у просторијама  школе.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће  поставити на огласну таблу. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ"Јован Јовановић Змај" Улица Моме Видовића бр.14, 78 420 Србац, Република Српска.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***

ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" РАЗБОЈ

ЛИЈЕВЧЕ  78429

 

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

 

1.  ПРОФЕСОР/НАСТАВНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

-    1 извршилац на одређено вријеме, до 30.06.2024. године, подручно одјељење Бајинци и Пребљези, 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду (''Службени гласник РС', број 01/16, 66/18 и 119/21), услове прописане Законом о основном  васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број 81/22), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (''Службени гласник РС'', број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања у основној школи (''Службени гласник РС'', број 74/23), односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву,потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, краћом биографијом и списком докумената који се достављају,кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:
1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),
2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,
3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од цертификоване здравствене установе – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,
 4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачкама 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити  службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа на одређено вријеме, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања у основној школи (''Службени гласник РС'', број 74/23), и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи или увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном листу „ Глас Српске".

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 12.04.2024. године у 12,00 часова у просторијама школе.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом и назнаком ''За конкурс'' доставити на сљедећу адресу: ЈУ ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Разбој Лијевче бб, 78429. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу ''Глас Српске''.

***

ЈУ ОШ „ МЕША СЕЛИМОВИЋ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        78 434 НАСЕОБИНА ЛИШЊА                                                                                                                                

 

На основу члана 125. став 1., став 2. и став 3. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), директор Јавне установе Основне школе „Меша Селимовић" Насеобина Лишња расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

За попуну упражњеног радног мјеста

 

1.  Наставник српског језика и књижевности - 1 извршилац приправник, рад на неодређено вријеме, 96% норме

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (''Службени гласник Републике Српске'', број: 1/16, 66/18, 119/21 и 112/23) кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 81/22), услове предвиђене Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, списком приложене документације којом се доказује испуњеност услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу овјерену документацију:

1.   Да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. Да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);
3.  Да је радно способан ( што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);
4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебну документацију коју кандидат прилаже, на основу које се доказује испуњеност посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема,  критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/23):

1. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета који је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење, након стицања одговарајуће стручне спреме;

5. Увјерење општинског / градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако  се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7. Увјерење општинског / градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни лично или путем поште доставити овјерене фото-копије свих докумената. Достављена документација неће бити враћена кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                   
Право учешћа на конкурсу имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске,'' бр.81/22) испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити на адресу:

 ЈУ ОШ ,,Меша Селимовић", Насеобина Лишња, 78 434 са назнаком "За Конкурс".Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Списак кандидата који испуњавају услове објавиће се на огласној  табли школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог конкурсне комисије, одбациће се закључком. Резултат конкурса објавиће се на огласној табли школе. Школа обавјештава све кандидате са листе о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Кандидате који се пријављују на радно мјесто а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, тестирање и интервју ће се одржати у просторијама школе дана  16.04.2024. године са почетком у 10:00 часова.

***

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА „ КОНСТАНТИН БАБИЋ" ПРЊАВОР

ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА БР.27

78 430 ПРЊАВОР

 

На основу чланова 104.,106. и 132. став 3. тачка 13. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени Гласник РС" бр: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) и чланова 125., 127. и 152. став 3. тачка 16. Закона о основном васпитању и  образовању („Службени Гласник РС" бр: 81/22), директор ЈУ  Музичке школе „ Константин Бабић" Прњавор,   расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених  радних  мјеста:

 Наставник хармонике -22 часа наставе (хармоника 20 часова + камерна музика 2 часа), 91,67% норме на неодређено радно вријеме, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

   Поред општих услова који су прописани Законом о раду („Службени Гласник РС" број: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21, 112/23), кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени Гласник РС" број:81/22), Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени Гласник  РС" број: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени Гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и стручним школама („Службени Гласник РС" број: 29/12, 80/14, 83/15)  и Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени Гласник РС" број: 24/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени Гласник РС" број: 81/22) и Закона о средњем образовању и васпитању („Службени Гласник РС" број: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Законом о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :
1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте, 
3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.   
Увјерења под бројем 4.и 5. за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказују испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

  Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четверогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

  Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

  Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

  Увјерење издато  од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

  Увјерење о  радном стажу  издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске",а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.  Тестирање и интервију са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити  у чевтртак 18.04.2024. године са почетком у 12,00 часова у просторијама ЈУ Музичке школе „Константин Бабић" Прњавор.  Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на  конкурс. Школа ће писменим путем обавјестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти лично сваког радног дана од 08-13,00 часова  или послати поштом на адресу:

ЈАВНА УСТАНОВА МУЗИЧКА ШКОЛА „ КОНСТАНТИН БАБИЋ" ПРЊАВОР

ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА БР.27

78 430 ПРЊАВОР

СА НАЗНАКОМ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

***

ЈУ СШЦ „ПЕТАР КОЧИЋ" ШИПОВО         

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 34

70270 ШИПОВО    

 

На основу члана 106. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске", број: 41/2018, 35/20, 92/20 и 55/23 ), директор  школе расписује:

 

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни одноц     

1.  Професор Шумарске групе предмета (дипл.инж.Шумарства), на одређено вријеме, до краја школске 2023/2024 године – приправник, 14 часова.

 

(1) Општи услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС  и БиХ - доказ увјерење о држављанству,

2) да је пунољетан  што се доказује изводом  из матичне књиге  рођених  или овјерена копија  личне карте,

       3) да је радно способан, а то се доказује  љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извшеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

               4) да није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела учињена против достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља  над  дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

               5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

                6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанстваличности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјететаполног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      Увјерења из става 1. тачка 5) Конкурса за изабраног кандидата  школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.               

      Уз потписану пријаву и документацију, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује и испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописани Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи начину бодовања и критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске" 24/19) и то:

             1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном  првом  циклусу студијског програма, у четворогодишњем трајању  са најмање остварених 240 ECTS  бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

            2. Додатак дипломи, који садржи  податке о просјеку  оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

            3.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

           4. Увјерење  општинског /градског/ органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу члана породице погинулог борца  Одбрамбено- отаџбинског рата РС  уколико  се ради о кандидату  из категорије породице погинулих бораца,

           5. Увјерење општинског /градског/ органа управе  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату  из категорије бораца,

           6. Увјерење општинског ( градског) органа управе надлежног за борачко- инвалидску  заштиту о утврђивању статуса  ратног војног инвалида  Одбрамбено- отаџбинског рата РС  ако се ради о кандидату  из категорије инвалида.

  Кандидати достављају  овјерене копије свих докумената и овјерене копије неће бити враћене кандидатима.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању (Службени Гласник Републике Српске 41/18, 35/20, 92/20 ) кандидати треба да испуњавају и друге услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (Службени Гласник Републике Српске број 29/12, 80/14, 83/15).

 Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа и то 12.4.2024. године (петак).

Интервју и тестирање за кандидате који испуњавају услове конкурса ће се обавити 16.4.2024. године (уторак) у 10 часова.

Уколико се кандидат  не појави  на тестирању и интрвјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен (8) осам дана од дана објављивања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаву са  потребном документацијом послати на адресу:

ЈУ Средњошколски  центар "Петар Кочић",   улица Николе Тесле број: 34,

70 270  Шипово.

 

Комисији за пријем радника

Контакт  телефон: 050-360-390

 

 

 

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана