JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.07. 2018. godine

20.07.2018 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

************

**************

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

KOZARSKA DUBICA

Đakona Avakuma 15

Tel: 052-418-960

Faks: 052-418-961

E-mail: os032@teol.net

JAVNI KONKURS

1.       Direktor škole............................................................................1 izvršilac.

OPIS RADNOG MJESTA

I - Predmet

Školski odbor JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica raspisuje konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/RS

3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

1) da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177., stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1),

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz, odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci),

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 93. stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom i neće biti vraćeni kandidatima.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu škole sa naznakom “Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Kozarska Dubica u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

**************************                   

                                                         

OPŠTINA NOVI GRAD

UL. PETRA KOČIĆA BR. 2

NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

I - Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad.

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članovima 64. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Novi Grad.

III Mandat i status

Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koji ga je izabrao i ima status rukovodećeg službenika prve kategorije i prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa Zakonom.

IV Opšti i posebni uslovi

1) Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2) Posebni uslovi:

1. VSS - društvenog, tehničkog ili biotehničkog smjera ili prvi ciklus studija društvenog, tehničkog ili biotehničkog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova

2. Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;

3. Najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Izuzetno, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko kandidat ne položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci, prestaje mu radni odnos.

V - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.

VI - Potrebna dokumentacija

1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Agencije za državnu upravu RS http://adu.vladars.net.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

2) Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i potpisane izjave:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH;

2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4. da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

3) Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1. diplome o završenoj stručnoj spremi;

2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS;

3. Isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4. Isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VII - Postupak izbora kandidata

1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

2. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

3. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1, 3. i 4. javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

4. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 3) ovog člana u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VIII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku RS”, dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Opštine Novi Grad http://njnjnj.opstina-novigrad.com/.

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili poštom, na adresu Opštine Novi Grad, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

*************

OPŠTINA NOVI GRAD

UL. PETRA KOČIĆA BR. 2

NOVI GRAD

JAVNI KONKURS

I - Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad, na neodređeno vrijeme i to na radna mjesta:

1. Stručni saradnik za protokol (1 izvršilac).

2. Viši stručni saradnik za unapređenje poslovne infrastrukture (1 izvršilac);

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članu 60. i 64. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Novi Grad.

III Opšti i posebni uslovi

1) Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2) Posebni uslovi:

I Za stručnog saradnika za protokol:

1. Srednja stručna sprema, IV stepen društvenog smjera;

2. Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;

3. Najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

II Za višeg stručnog saradnika za unapređenje poslovne infrastrukture:

1. VŠS - ekonomista ili prvi ciklus studija ekonomskog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova;

2. Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;

3. Najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Izuzetno, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko kandidat ne položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci, prestaje mu radni odnos.

IV - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.

V - Potrebna dokumentacija

1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Agencije za državnu uprave RS http://adu.vladars.net.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

2) Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i potpisane izjave:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH;

2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa;

4.  da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

3) Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1. diplome o završenoj stručnoj spremi;

2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 68/11, 85/11 i 7/15);

3. Isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4. Isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VI - Postupak izbora kandidata

1) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

2) O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

3) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1, 3. i 4. javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

4) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 3) ovog člana u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu “Glas Srpske” i na internet stranici Opštine Novi Grad http://njnjnj.opstina-novigrad.com/.

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili poštom, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

****************

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “ĐURO RADMANOVIĆ”

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4, NOVI GRAD;

Tel: 052/752-125; Tel./faks: 052/751-230;

E-mail: ss36@skolers.org

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Na određeno vrijeme:

1.1. nastavnik predmeta konstruisanje - tehničar mehatronike (diplomirani inženjer mašinstva), 1 izvršilac, 3 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju ……………….. do 31.8.2019. g.;

1.2. teorijska nastava farmaceutski tehničar (doktor medicine), 1 izvršilac, 11 časova, pripravnik…………………………..........31.8.2019. g.

1.3. nastavnik predmeta saobraćajne struke (teorijska i praktična nastava) - diplomirani inženjer drumskog saobraćaja, 1 izvršilac, 19 časova, pripravnik………………………31.8.2019. g.;

1.4. nastavnik teorijske nastave farmaceutski tehničar, diplomirani farmaceut, 1 izvršilac, 7 časova, pripravnik……………….. do 31.8.2019. godine;

1.5. profesor engleskog jezika, 1 izvršilac, 6 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja;

1.6. profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja;

1.7. nastavnik praktične nastave - mašinska grupa predmeta (bravar), 1 izvršilac, 12 časova, pripravnik……………….. do 31.8.2019. g.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, kao i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članova 1, 2, 9, 14. i 17. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS - BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent za potreban kadar, prema članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama;

b) ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

g) dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju, za radna mjesta za koja se traži navedeno;

d) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

đ) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg/ih poslodavaca, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole, u trajanju od najmanje godinu dana u struci.

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove intervju i testiranje biće održani dana 9.8.2018. godine (četvrtak) u 10 časova u prostorijama ove škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu škole. Na koverti obavezno naznačiti PRIJAVA NA KONKURS (NAVESTI RADNO MJESTO ZA KOJE KANDIDAT KONKURIŠE), a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 052-751-230.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                    

*********

INDUSTROPROJEKT AD ZA PROJEKTOVANjE, URBANIZAM I KONZALTING

PRIJEDOR, ul. Vožda Karađorđa br. 14

Tel. (052) 232-645, 234-646

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS).................................................... 1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) - termotehničke instalacije ......... 1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine - hidro smjer (VSS) ..................................... 1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

4. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) ............................................................ 1 izvršilac

Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije

Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju

- da je državljanin BiH,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,

- poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,

- dokaz o školskoj spremi (diploma o završenom fakultetu),

- licencu (ovjerenu fotokopiju),

- dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice),

- biografiju,

 - izvod iz matične knjige rođenih,

 - dokaz o položenoj B kategoriji,

- dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Napomena

U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).

Mogućnost obavljanja poslova u kancelarijama u Banjaluci. Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica