Ale­še­vić sa­slu­šan, SI­PA is­tra­žu­je svog in­spek­to­ra

Želj­ka Do­ma­zet
Ale­še­vić sa­slu­šan, SI­PA is­tra­žu­je svog in­spek­to­ra
Ale­še­vić sa­slu­šan, SI­PA is­tra­žu­je svog in­spek­to­ra

Sa­ra­je­vo - Bi­zni­smen Ner­min Ale­še­vić dao je u pe­tak is­kaz u Tu­ži­la­štvu BiH na­kon što su fe­de­ral­ni me­di­ji ob­ja­vi­li sni­mak na ko­jem se vi­di ka­ko raz­go­va­ra sa pred­sjed­ni­kom Vi­so­kog sud­skog i tu­ži­lač­kog sa­vje­ta (VSTS) Mi­la­nom Te­gel­ti­jom.

Ale­še­vić se dva i po sa­ta za­dr­žao u Tu­ži­la­štvu BiH gdje je do­šao bez advo­ka­ta. Ale­še­vić je po­tvr­dio auten­tič­nost snim­ka na ko­jem se vi­di raz­go­vor iz­me­đu nje­ga i Te­gel­ti­je te pre­da­ja nov­ca in­spek­to­ru SI­PA Mar­ku Pan­dži. Re­kao je da se ori­gi­nal­ni sni­mak na­la­zi u Am­ba­sa­di Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.

- Moj stav je da je ovaj sni­mak vje­ro­do­sto­jan. Ja sam ga lič­no sni­mio da do­ka­žem u ka­kvom je sta­nju na­še pra­vo­su­đe, jer osam go­di­na se bo­rim sa na­šim ko­rum­pi­ran sud­stvom, po­je­din­ci­ma u ko­rum­pi­ra­nom sud­stvu - ka­zao je Ale­še­vić pri­je ne­go što je dao is­kaz.

Is­ta­kao je da je to smi­šlje­no na­pra­vio.

- Ja sam to sam lič­no ura­dio da do­ka­žem da je sam vrh ko­rum­pi­ran - re­kao je Ale­še­vić.

Me­di­ji su ra­ni­je pi­sa­li da je Pan­dža uzeo dvi­je hi­lja­de ma­ra­ka od Ale­še­vi­ća da bi kod ta­da­šnje glav­ne tu­ži­telj­ke Tu­ži­la­štva Kan­to­na Sa­ra­je­vo Da­li­de Bur­zić ubr­zao rad na Ale­še­vi­će­vom pred­me­tu. Iz Tu­ži­la­štva BiH re­kli su, s ob­zi­rom na to da je pred­met u ra­du, da ne mo­gu da­va­ti in­for­ma­ci­je dok po­stu­pak ne bu­de za­vr­šen.

- Na­kon što bu­de za­vr­šen, oba­vi­je­sti­će­mo jav­nost o svim de­ta­lji­ma - re­kli su u Tu­ži­la­štvu.

Iz SI­PA se ju­če ni­su ogla­ša­va­li. Ka­ko "Glas Srp­ske" sa­zna­je, od 22. ma­ja Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu SI­PA vr­ši is­tra­gu ko­ja se od­no­si na in­spek­to­ra Mar­ka Pan­džu.

Pred­sjed­nik VSTS-a Mi­lan Te­gel­ti­ja od­ba­cio je sve na­vo­de o umi­je­ša­no­sti u ko­rup­tiv­ne rad­nje te re­kao da sni­mak po­tvr­đu­je nje­gov ra­ni­ji de­man­ti. Te­gel­ti­ja je za­hva­lio svi­ma ko­ji su ga po­dr­ža­li i "pre­po­zna­li po­li­ti­ku haj­ke pro­tiv nje­ga", kre­i­ra­nu u na­vo­di­ma por­ta­la "Žur­nal" da je tr­go­vao kri­vič­nim is­tra­ga­ma.

- Bi­lo je si­tu­a­ci­ja da mi vr­lo bli­ski pri­ja­te­lji ka­žu da ne­ki lju­di na vr­lo va­žnim po­zi­ci­ja­ma u Sa­ra­je­vu ka­žu:  "Ne mo­že on do­ći iz Ba­nja­lu­ke i ov­dje na­ma od­re­đi­va­ti ko će bi­ti su­di­je i tu­ži­o­ci"- re­kao je Te­gel­ti­ja.

Advo­kat Vla­do Ada­mo­vić ka­že da se ov­dje ne ra­di o ne­pri­mje­re­nom kon­tak­tu, kao u slu­ča­ju, na pri­mjer, biv­šeg glav­nog tu­ži­o­ca BiH, po­koj­nog Mi­lo­ra­da Ba­ra­ši­na, jer Ale­še­vić ni­je Te­gel­ti­ji­na stran­ka, čak i ako je do­go­vo­ren su­sret.

- Ja­sno je da in­spek­tor ni­je do­go­vo­rio pa­re s Te­gel­ti­jom u ovom slu­ča­ju. Te­gel­ti­ja Ale­še­vi­ću čak ni­je ni re­kao: "OK, u re­du je, ja ću to za­vr­ši­ti i opet će­mo se sa­sta­ti u ka­fa­ni." Ov­dje ne tre­ba pra­vi­ti dra­mu za­to što je sa­mo u pi­ta­nju pred­sjed­nik VSTS-a. Kad od­la­zi Te­gel­ti­ja, in­spek­tor mu ka­že: "Ni­šta on ni­je tra­žio. Ako ho­ćeš, ti ne­što daj"... Ja­sno je sa snim­ka da in­spek­tor ni­je do­go­vo­rio pa­re s Te­gel­ti­jom. Me­ni su 20 do 30 pu­ta uzi­ma­li pa­re iza le­đa u mo­je ime. U ovoj kon­ste­la­ci­ji ni­ko Te­gel­ti­ju ne mo­že op­tu­ži­ti - ka­že Ada­mo­vić.

Krh­ko po­vje­re­nje

 

Šef Mi­si­je OEBS-a Brus Ber­ton re­kao je da ka­da se po­ja­ve kri­vič­ni na­vo­di pro­tiv pra­vo­sud­nih zva­nič­ni­ka to do­dat­no šte­ti već krh­kom po­vje­re­nju jav­no­sti u pra­vo­su­đe.

- Od­go­vor­ne vla­sti mo­ra­ju se po­za­ba­vi­ti ovim pi­ta­njem na ne­pri­stra­stan i te­me­ljan na­čin. Ta­mo gdje je to po­treb­no, mo­žda će bi­ti nu­žno uklju­či­ti do­dat­ne mje­re, da bi bi­lo obez­bi­je­đe­no da ne­ma su­ko­ba in­te­re­sa to­kom is­tra­ge - re­kao je Ber­ton.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana