Maloljetnici se hvalili na "Fejsbuku" kako pucaju: Privela ih policija

GS
Maloljetnici se hvalili na "Fejsbuku" kako pucaju: Privela ih policija

BUDVA - Bu­dvan­ska po­li­ci­ja pri­ve­la je gru­pu ma­lo­lje­tni­ka kod ko­jih su pro­nađeni pi­štolj i de­vet me­ta­ka.

Ka­ko je crnogorskim “Vi­jes­ti­ma” pot­vrđeno, dežur­ni tužilac je upo­znat sa slučajem. In­spe­kto­ri su iden­ti­fi­ko­va­li ma­lo­lje­tni­ke ko­ji su na druš­tve­nim mrežama obja­vi­li snim­ke na ko­ji­ma pu­ca­ju iz pi­što­lja.

Na snim­ci­ma ko­ji su dos­tav­lje­ni “Vi­jes­ti­ma”, vi­di se da ma­lo­lje­tni­ci pu­ca­ju iz va­tre­nog oružja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana