JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.12.2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.12.2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.12.2019. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

**********

*************************

JU OSNOVNA  MUZIČKA ŠKOLA “SVETI ROMAN MELOD

NEVESINjE

 

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 

1. Nastavnik klavira i korepeticije ...................................... 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2019/2020 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

 

2. Nastavnik klavira i korepeticije ...................................... 1 izvršilac,  21  čas sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2019/2020 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

 

3. Nastavnik klavira i korepeticije ...................................... 1 izvršilac,  12  časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2019/2020 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

 

4. Nastavnik flaute ....................... 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme - do kraja školske 2019/2020 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

 

5. Nastavnik gitare ....................... 1 izvršilac, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme - do kraja školske 2019/2020 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

 

6. Nastavnik gitare ....................... 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme - do kraja školske 2019/2020 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

 

7. Nastavnik gitare ....................... 1 izvršilac, 6 časa sedmično, na određeno vrijeme - do kraja školske 2019/2020 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

 

8. Nastavnik harmonike ...................................... 1 izvršilac,  16  časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2019/2020 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  Područnom odjeljenju Gacko.

 

9. Nastavnik klarineta ...................................... 1 izvršilac,  4 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2019/2020 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  centralnoj školi Nevesinje.

 

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS i BiH

- da je stariji od 18 godina;

- da je radno sposoban,

- da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

 

 

Posebni uslovi:

1, 2. i 3. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

 

4. diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

 

5, 6. i 7.  diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

 

8.  diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

 

9. diplomirani muzičar – klarinetista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – klarinetista.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu BiH, RS

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- uvjerenje od suda da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i dadaktičko-metodičku grupu predmeta;

- uvjerenje o ostvarenom radnom stažu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,

- rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica, ukoliko kandidat ima taj status (vidi član 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi – “Sl. glasnik RS” broj 74/18).

Ukoliko je kandidat zaposlen dužan dostaviti uvjerenje o zaposlenosti izdato od poslodavca sa fondom i sedmičnim rasporedom časova. Ukoliko kandidat ima 2 državljanstva i zaposlen je u drugoj državi dužan je dostaviti uvjerenje o zaposlenju u drugoj državi ili potvrdu sa evidencije nezaposlenih lica.

 

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad sa učenicima dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 15.1.2020. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama škole na adresi Trg Blagoja Parovića bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od  dana objavljivanja.

***

JU OŠ “PETAR II PETROVIĆ NjEGOŠ”

BILEĆA

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. Nastavnik fizike - 10 časova - 1 izvršilac - sa položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 31.8.2020. godine.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike srpske”, br. 44/17, 31/18, 84/19), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 74/2018 i 26/2019).

(I) Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koji ne može biti stariji od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

(II) Uz potpisanu prijavu (sa naznačenom adresom i brojem telefona) i navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena  nakon završenih  integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti (diplome  odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.4.1992. godine moraju biti nostrifikovane.

 

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana  porodice  poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu  iz kategorije poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog  vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(III) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

(IV) Prijem kandidata u radni odnos  izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike srpske”, broj 44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 74/2018 i 26/2019).

(V) Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata komisija ne razmatra, prijave se odbacuju.

(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 27.12.2019. godine(petak): testiranje u 8 časova, intervju u 10 časova  u prostorijama škole.

 

Napomena: U slučaju da se na konkurs ne jave kandidati sa traženim uslovima u obzir će se uzeti i kandidati koji ne ispunjavaju  sve uslove navedene u konkursu (bez položenog stručnog ispita).

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole  prije zakazanog  testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola”Petar II Petrović Njegoš” Bileća, Kralja Aleksandra br.32. Bileća.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

 

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana