JU ZZZ RS - Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. 11. 2017. godine

JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ "SVETI SAVA"

 FOČA

KONKURS

Za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Računovođa -  1 izvršilac na neodređeno vrijeme, na punu radnu normu od dana prijema, sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom za rad;

         Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

      a) završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i

      b)  odgovarajuću licencu za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

      Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

       Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

          1.  Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);

          2.  Licence za rad;

          3.  Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

          4.  Uvjerenja o državljanstvu;

          5. Ljekarskog uvjerenja o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

      Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           

         Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

      Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova, koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica - dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

 *** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova,  rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima a škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

*** Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 23.11.2017. godine, sa početkom u 12 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

   

***Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

***Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

**************

OSNOVNI SUD U FOČI

JAVNI  OGLAS

za prijem na radno mjesto na neodređeno vrijeme  uz obavezan  probni rad od tri mjeseca

  1. Radnica na održavanju čistoće-spremačica ...................izvršilac 1

          Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju prebivalište u Republici  Srpskoj

2. da su stariji od 18 godina

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost

4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda

5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

6. da ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Foči.

          Posebni uslovi:

- završena osnovna škola

         

      Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. uvjerenje o državljanstvu

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi

4. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

5. za ispunjavanje opštih uslova iz  iz tačke 6. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom oglasu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata a izabrani kandidat je obavezan dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom komisija za izbor će obaviti razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni preko oglasne table suda ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8. dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na oglas zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili poštom  na adresu Osnovni sud Foča, ulica Njegoševa 25. 73300 Foča.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana