JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

***************************

 

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

 FOČA

                                                          

KONKURS

za  radna mjesta za drugo polugodište

školske 2020/21. godine

 

  1. Nastavnik gitare, na određeno vrijeme, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar - gitarista 1(jedan) izvršilac - 24 časa;

 2. Nastavnik gitare, do kraja drugog polugodišta školske 2020/21. godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar - gitarista  1 (jedan) izvršilac - 14 časova;

   Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

   -  imaju nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

   -  imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene  ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

    - da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

     - uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

   Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

    1. Diplomu o završenom obrazovanju;

    2. Rodni list;

    3. Uvjerenje o državljanstvu;

    4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

    5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima - dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 

      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16 i 26/19 ), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijumima utvrđenim pomenutim Pravilnikom.

   

  Kandidati, uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, treba da dostave i:

  -   Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

- Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;

- Dokaz o ostvarenom  radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno-obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:

1)  Vrsta posla,

2) Stepen stručne spreme i

3) Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

- Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

      Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

      Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;

- Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;

- Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;

- Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intervjua i testiranja;

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;

- Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

- Testiranje kandidata i intervju obaviće se 18.1.2021. godine u 10 časova u školi.

      

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola Foča, ul. Nemanjina bb, 73 300 Foča.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO 

TREBINjE

 

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme u

Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

 

I - Naziv i pozicija radnih mjesta

 

- Vozač – kurir

 

Opis poslova: upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, te obavlja kurirske poslove, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit “B” kategorije, jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

 

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

II - Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

 

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2)  da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

 

III – Potrebni dokumenti i rok za prijavu na oglas

 

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

- uvjerenje o državljanstvu;                                                 

- izvod iz matične knjige rođenih;                                                

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                      

- za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II - 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;                                                          

- diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                      

- potvrdu o radnom iskustvu;                                              

- a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.                   

 

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

 

IV – Adresa za podnošenje prijave

 

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Stepe Stepanovića broj 18 sa naznakom:

Prijava na oglas “ne otvarati”.

***                                                                                                  

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR FOČA

FOČA

 

 

KONKURS

za prijem radnika na radna mjesta

 

 

1. Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 10 časova, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,  1 izvršilac

2. Profesor informatike i računarstva 20 časova na određeno radno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do  31.8. 2021. godine ...................................................................1 izvršilac

3. Diplomirani inžinjer šumarstva za  stručne predmete šumarske struke - praksa - 6 časova na određeno radno vrijeme do 31.8.2021. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom za rad u nastavi ................................................................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 32/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16).

 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

- Da je državljanin RS ili BiH - uvjerenjem o državljanstvu;

- Da je punoljetan - izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

- Da je radno sposoban - ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

 - Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

 - Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18,35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

            - Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 15.1.2021. godine u 11 časova u prostorijama škole.

 

           Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju  i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

           Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.

           Prijave slati, sa naznakom: “Za konkurs - ne otvaraj”, na adresu: JU Srednjoškolski  centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana