JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.09.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.09.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

*********

 

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 donosi

 

ISPRAVKU KONKURSA

Broj: 014-0-SU-22-000390

 

Od 21.09.2022. godine za prijem u radni odnos na radno mjesto

1.Sekretar suda                                  1 izvršilac

2.Referent za računovodstvene poslove, ekonom i arhivar        1 izvršilac

3.Daktilograf – asistent     1 izvršilac

Ispravka navedenog konkursa se vrši tako što se u tektsu konkursa dodaje novi stav koji glasi:

''Pravo učešća na konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom imaju lica koja su stekla radno iskustvo u struci, a nisu položila stručni ispit odnosno pravosudni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove tražene konkursom, s tim što će biti u obavezi, ukoliko zasnuju radni odnos, isti položiti u roku od 6 (šest) mjeseci po zasnivanju radnog odnosa.

Popuna radnog mjesta pod 3. Daktilograf – asistent vrši se počev od 01.01.2023. godine.

 

Rok za podnošenje prijava sa dokazime je 15 dana od dana prvog objavljivanja Konkursa 21.9.2022. godine.''

***

JU SŠC "IVO ANDRIĆ"

VIŠEGRAD

 

raspisuje,                     

    

K O N K U R S

        ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA    

 

1. Profesor ruskog jezika- 10 časova, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 31.08.2023. godine

 

Uslovi konkursa:

Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu-  („Službeni glasnik RS"broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18 i 92/20,) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" 29/12.) ,Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS" broj: 120/20), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19)

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti,

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupo predmeta

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

10.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ako se na konkurs ne prijavi nastavnik koji ispunjava uslove stručne spreme utvrđene zakonom i pravilnikom i ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja stručnog lica zaposlenog u školi ili na području aktiva direktora sa nepunom normom, direktor može na određeno vrijeme primiti lice bez potrebnih uslova u pogledu nivoa i vrste obrazovanja- neverifikovani nastavnik sa najmanje četiri odslušana semestra tog predmeta u toku studija, a najduže za jedno polugodište.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava i

uvjerenje o podacima i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica provosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaknuti na oglasnu tablu škole u roku utvrđenom Pravilnikom.

Test i intervju, biće obavljen u JU SŠC "IVO ANDRIĆ"  dana 11.10.2022.god. u 10.00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "IVO ANDRIĆ"

Ulica KRALjA PETRA PRVOG br.16/ sa naznakom za Konkurs-                                                                                                                                                                                                                                                 

***

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

„27. JANUAR" ROGATICA

 

raspisuje,                      

 

K O N K U R S

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

 1. Nastavnik likovne kulture  3 časa,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine,

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju kandudati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS"broj: 1/16, 66/18, 119/21.), ispunjavaju i uslove u skladu sa čl.104. Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20)  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS" broj 29/12,80/14, 83/15.) Pravilnikom o profilima i zvanjima  nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike  Srpske „ broj 120/20) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)

Uz obaveznu prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju, originale ili ovjerene kopije (ovjera ne smije biti starija od šest mjeseci) na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

1.  uvjerenje o državljanstvu;

2.  izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje pod tačkama 4) i  5) škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova:.

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslova. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju („Sl.glasnik RS",broj: 41/18, 35/20, 92/20)  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa  kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. JANUAR" – 14.10. 2022.godine u 14,00 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. januar" Ulica Srpske sloge 98, 73 220  Rogatica  / sa naznakom za Konkurs- na koju tačku se kandidat prijavljuje                      

***

 JU SREDNjA ŠKOLA"28.JUNI"

ISTOČNO SARAJEVO

Objavljuje

 

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se tačka 4. konkursa o prijemu radnika sa radnim iskustvom na radno mjesto nastavnik istorije, 16 časova, na određeno vrijeme, jedan izvršilac, objavljenog u Glasu Srpske 20.7.2022. Takođe, poništava se i ispravka konkursa za istu tačku 4, konkursa o prijemu radnika sa radnim iskustvom na radno mjesto nastavnik istorije, 14 časova, na određeno vrijeme, jedan izvršilac, objavljena 3.8.2022. 

***

OPŠTINA HAN PIJESAK

r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS

 

I Načelnik opštine raspisuje  Javni konkurs  za popunu  upražnjenog radnih mjesta i prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme  u Opštinsku upravu opštine Han Pijesak  na radno mjesto:

 1. Radnik na održavanju čistoće .................................................1 izvršilac.

II Opis poslova

Vrši i održava čistoću u svim prostorijama zgrade opštine (stepeništa, sanitarne prostorije, uređaja i prozora), čisti radne stolove i drugu opremu u radnim prostorijama, iznosi smeće iz radnih prostorija i iste deponuje na određeno mjesto, pere prozore zavjese i pepeljare, održava čistoću opštinskog dvorišta, brine se o cvijeću i zelenilu u dvorištu, radi i druge poslove koje mu stavi u nadležnost Načelnik odjeljenja.

 

III  Opšti uslovi:

1. da  je  državljanin Republike Srpske, odnosno  Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten  iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH  tri godine  prije objavljivanja  konkursa,

6.da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

7. da nije u sukobu  interesa, odnosno da ne obavlja dužnost, koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa  članovima 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16).

IV Posebni uslovi

- NK - osnovna škola,

- Grupa poslova: pomoćni.

V Prijava  na javni  konkurs dostavlja se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici  Ministarstva uprave i lokalne samuprave Republike Srpske i Opštine Han Pijesak, a  može se preuzeti i u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak. Tačnost podataka navedenih  u obrascima prijave na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.Sve rubrike u obrascu moraju biti čitko popunjene uz obavezan svojeručni potpis kandidata , kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

VI   Uz prijavu na  javni konkurs kandidati prilažu foto-kopiju  sljedećih dokumenata:

 1. uvjerenja o državljanstvu;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. dokument  o završenoj školskoj spremi.

VII Postupak prijema u radni odnos Javnim konkursom sprovodi komisija koju imenuje načelnik. Komisija će utvrditi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvršiti kontrolu opštih i posebnih uslova, obaviti intervju i sačiniti zapisnik o provedenom konkursu sa rang listom kandidata.

Sa svim kandidatima  koji budi  ispunjavali opšte i posebne  uslove, konkursna komisija  obaviće intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno  pismenim putem obavješteni.

Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkura.

VIII  Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji  i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili  posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

IX  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u nekom od dnevnih listova dostupnim na teritoriji Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave se mogu podnositi neposredno u Šalter sali Opštinske uprave opštine Han Pijesak ili putem pošte, na adresu Opština Han Pijesak, Aleksandra Karađorđevića br.4 sa naznakom „Prijava na Javni konkurs". Za dodatna obavještenja o javnom konkusu  obratiti se Vladanu Todoroviću na telefon 057 557 108.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana