JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.04. 2019. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 24.04. 2019. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.04. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

******

************

 

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjALUKA

GRADONAČELNIK

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u Gradskoj upravi grada Banjaluka

 

I

U Gradsku upravu grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

 

u Odjeljenju za opštu upravu:

1. Stručni saradnik za prijem i zavođenje podnesaka u Prijemnoj kancelariji ......................................................................................... 1 izvršilac

2. Stručni saradnik za poslove mjesne zajednice........................... 1 izvršilac u Odjeljenju za prostorno uređenje:

3. Samostalni stručni saradnik za urbanizam za investicione objekte .................................................................................................. 1 izvršilac

4. Samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata .......... 1 izvršilac

 

u Odjeljenju za saobraćaj i puteve:

5. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove ....... 1 izvršilac

 

u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje:

6. Samostalni stručni saradnik-koordinator za ekonomsku saradnju sa investitorima .................................................................................... 1 izvršilac

 

u Odjeljenju za inspekcijske poslove:

7. Zdravstveni inspektor..................................................................... 2 izvršioca

 

u Odsjeku za javne nabavke:

8. Viši stručni saradnik za javne nabavke.................................... 1 izvršilac

 

u Jedinicu za internu reviziju:

9. Interni revizor.............................................................................. 1 izvršilac

 

U Gradsku upravu grada Banjaluka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

 

u Odjeljenju za prostorno uređenje:

10. Samostalni stručni referent za formiranje baze podataka u prostoru ............................................................................................... 1 izvršilac

 

II - Opis poslova

 

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za prijem i zavođenje podnesaka u Prijemnoj kancelariji

 

Obavlja sljedeće poslove:     

1. vrši prijem, otvaranje, pregled i razvrstavanje pošte;        

2. prima i pregleda pismena - koja građani podnose organima Gradske uprave putem Prijemne kancelarije;

3. vrši prijem i zavođenje predmeta Gradske uprave

4. daje informacije strankama u vezi s kompletiranjem zahtjeva;       

5. određuje znakove organizacionih jedinica u Gradskoj upravi i upoznaje zaposlene sa klasifikacionim oznakama koje su dužni da primjenjuju u radu;

6. obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

7. za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za poslove mjesne zajednice

 

Obavlja sljedeće poslove:     

- vrši sve administrativno-tehničke poslove za potrebe zbora građana i savjeta mjesne zajednice;

- priprema i organizuje javnu raspravu prema dostavljenom zahtjevu;

- vodi evidenciju i čuva dokumentacioni materijal o radu zbora građana i savjeta mjesne zajednice;

- izrađuje i dostavlja zapisnike i druge akte o radu zbora građana i savjeta mjesne zajednice šefu Odsjeka;

- izrađuje mjesečni izvještaj o svom radu, koji dostavlja samostalnom stručnom saradniku za poslove mjesnih zajednica;

- vrši administrativno-tehničke poslove za sprovođenje izbora, zbora, javnih rasprava ili referenduma na području mjesne zajednice;

- sarađuje sa nadležnim organizacijama i institucijama čiji je osnivač grad, s ciljem rješavanja problema na području mjesne zajednice;

- prikuplja podatke za potrebe Centra za socijalni rad, Odjeljenja za privredu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- sarađuje sa Odsjekom za poslove CZ i PTVJ, s ciljem obrazovanja jedinica i štabova civilne zaštite, određivanja povjerenika CZ i sprovođenja mjera zaštite;

- stara se o održavanju čistoće prostorija koje se koriste za potrebe MZ;

- učestvuje u pripremanju i izradi programa rada i razvoja mjesne zajednice;

- prati stanje i prikuplja informacije iz mjesne zajednice i izrađuje analize, izvještaje i informacije o određenim pitanjima za potrebe šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;

- sarađuje sa Gradskom izbornom komisijom na njihov zahtjev;

- sarađuje sa udruženjima građana o pitanjima od interesa za građane mjesne zajednice;

- pomaže u pravno-stručnom pogledu mjesne zajednice na čijem području se organizuje referendum;

- vodi evidenciju o objektima koji se koriste za potrebe mjesne zajednice; i vrši uvid u eventualne promjene na istim, o čemu izvještava samostalnog stručnog saradnika za rad mjesnih zajednica;

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za urbanizam za investicione objekte

 

Obavlja sljedeće poslove:     

- pruža neposredno stručnu pomoć investitorima, kompletira dokumentaciju, u svrhu brzog izdavanja lokacijskih uslova;

- vodi najsloženije postupke izdavanja lokacijskih uslova;

- kontroliše sadržaj i ovjerava urbanističko-tehničke uslove za velike investicione objekte urađene od strane ovlašćene projektne kuće;

- neposredno organizuje i kontroliše izvršenje poslova iz djelokruga izdavanja lokacijskih uslova za velike investicione objekte;

- pribavlja po službenoj dužnosti saglasnosti javnih i komunalnih institucija u postupku izdavanja rješenja i akata iz nadležnosti Odjeljenja;

- koordinira rad sa drugim odsjecima i odjeljenjima u okviru Gradske uprave u oblasti izdavanja dozvola za izgradnju velikih investicionih objekata;

- koordinira rad sa stručnim organizacijama i ustanovama koji učestvuju u postupku izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju velikih investicionih objekata;

- prima stranke i daje uputstva i savjete iz oblasti izgradnje velikih investicionih objekata;

- prati zakonodavne i druge propise i predlaže mjere i inicijative za poboljšanje istih;

- odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka - iz djelokruga svog rada;

- obavlja i druge poslove - po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

- za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja.

 

Status radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

 

 

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata

 

 Obavlja sljedeće poslove:    

- vodi postupke izdavanja lokacijskih uslova i naknadnih građevinskih i upotrebnih dozvola;

- vodi postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata;

- vrši uviđaj na terenu i o tome sačinjava zapisnik;

- kontroliše sadržaj i ovjerava urbanističko-tehničke uslove za legalizaciju objekata urađene od strane ovlašćenog pravnog lica;

- izrađuje urbanističko-tehničke uslove;

- izrađuje izvještaj o obavljenoj kontroli tehničke dokumentacije;

- izrađuje zapisnik o visini naknada troškova uređenja i jednokratne rente;

- izrađuje zapisnik o utvrđivanju naknade za legalizaciju

- obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

- za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

 

 

Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove

- obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka,

1. razmjenjuje podatke sa kontrolorima,

2. preduzima sve potrebne radnje u smislu naplate potraživanja,

3. prodaje blok, mjesečne i godišnje karte,

4. puni i prodaje čip kartice,

5. zadužuje i razdužuje radnike sa blokovima za ručnu naplatu,

6. razdužuje i predaje na blagajni primljeni novac od prodaje karata i kartica,

7. daje osnovne informacije i podatke zainteresovanim subjektima o uslovima i načinu korištenja parkinga i garaža,

8. ostvaruje sveobuhvatnu saradnju sa bankarskim službenicima u vezi sa poslovima predaje prikupljenog novca.

9. obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka i za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i šefu Odsjeka.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik-koordinator za ekonomsku saradnju sa investitorima

 

- daje odgovore i uputstva na zahtjeve i pitanja investitorima iz oblasti finansiranja projekata i pomaže investitorima u pripremi dokumentacije za kreditne zahtjeve;

- analiziranje mogućnosti za prikupljanje sredstava namijenjenih realizaciji razvojnih programa;

- posreduje u komunikaciji između investitora i nadležnih organizacionih jedinica u Gradskoj upravi grada Banjaluka;

- formira i ažurira bazu podataka tekućih investicionih projekata od značaja za grad;

- učestvuje u organizaciji redovnih posjeta domaćim i stranim investitorima na teritoriji grada i rješavanju otvorenih pitanja i prepreka u poslovanju koje su u nadležnosti grada;

- sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi grada Banjaluka, gradskim institucijama, ustanovama i preduzećima;

- sarađuje sa bankarskim sektorom, donatorskim organizacijama, fondovima i drugim organizacijama za finansiranje projekata;

- učestvuje u kreiranju kriterijuma za dodjelu povlastica investitorima;

- prati zakone i druge propise iz oblasti ekonomije i finansiranja i pruža stručnu pomoć investitorima u njihovoj primjeni;

- vrši analizu poslovnog okruženja radi njegovog razvoja i unapređenja;

- vrši ispitivanje tržišta za potrebe ciljanih investicionih ulaganja;

- analizira izvodljivost pojedinih investicionih projekata i finansijskih alternativa;

- učestvuje u pripremi projekata;

- obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

- za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, drugog zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja zdravstveni inspektor

-  vrši nadzor nad školama,

- vrši nadzor nad dječijim vrtićima,

- vrši nadzor nad radom objekata za smještaj lica - domovi,

- vrši nadzor nad radom objekata za pružanje higijenskih usluga - frizerski, kozmetički i dr. saloni,

- vrši nadzor nad radom bazena za kupanje i kupališta,

- vrši nadzor nad sprovođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

- vrši nadzor nad licima koji podliježu zdravstvenom nadzoru,

- vrši nadzor nad iskopavanjem i prenosom umrlih lica,

- vrši nadzor nad gradskom deponijom,

- vrši nadzor nad objektima koje pružaju usluge pijaca na veliko i malo,

- vrši nadzor nad radom željezničkih i autobuskih stanica i sredstava saobraćaja,

- vrši nadzor nad radom stadiona, sportskih dvorana, bioskopa, pozorišta i drugih objekata,

- vrši nadzor nad radom objekata za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja,

- vrši nadzor nad proizvodnjom i prometom predmeta opšte upotrebe,

- vrši nadzor nad prometom i upotrebom hemikalija i biocida na malo,

- vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o zabrani pušenja i reklamiranja duvanskih proizvoda,

- vrši nadzor nad sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i ostalih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,

- po potrebi i uz saglasnost Republičke uprave za inspekcijske poslove vrši i poslove inspektora za hranu,

- vodi upravni postupak,

- o izvršenom inspekcijskom nadzoru, obavezno sačinjava zapisnik ili službenu zabilješku,

- donosi rješenje i zaključke,

- izdaje prekršajni nalog,

- podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka,

- vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima i preduzetim mjerama,

- podnosi izvještaj načelniku Odjeljenja o izvršenom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama,

- izrađuje izvještaj o radu - načelniku Odjeljenja,

- dostavlja redovne, godišnje, operativne planove i tromjesečne izvještaje o radu glavnom republičkom zdravstvenom inspektoru,

- obavlja i druge poslove, utvrđene Zakonom i drugim propisima, kao i poslove - po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika,

- za svoj rad, odgovoran je načelniku Odjeljenja i gradonačelniku.

 

- Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

 

Opis poslova koje obavlja viši stručni saradnik za javne nabavke

- učestvuje u sprovođenju postupaka javnih nabavki - na nivou Gradske uprave grada Banjaluka;

- učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za sprovođenje postupaka javnih nabavki;

- obavlja poslove sekretara, bez prava glasa u komisijama za sprovođenje postupaka javnih nabavki;

- priprema i vodi zapisnike u postupcima javnih nabavki - koji se vode u Gradskoj upravi grada Banjaluka;

- stara se o objavljivanju obavještenja o postupcima javnih nabavki - na način propisan Zakonom;

- obavlja administrativno-tehničke poslove iz djelokruga rada Odsjeka;

- stara se o predmetu javne nabavke od momenta pokretanja postupka, pa do arhiviranja istog predmeta;

- odgovoran je za blagovremeno i tačno unošenje podataka o svakom predmetu javne nabavke u program javnih nabavki Gradske uprave grada Banjaluka;

- obavlja operaterske poslove - po nalogu šefa Odsjeka;

- prati propise iz oblasti javnih nabavki;

- obavlja i druge poslove - po nalogu šefa Odsjeka i gradonačelnika;

- za svoj rad, odgovoran je šefu Odsjeka.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

 

Opis poslova koje obavlja interni revizor

- učestvuje u pripremi operativnih uputstava i uputstava o internoj reviziji u skladu sa odgovarajućim propisima,

- učestvuje u pripremi strateškog i godišnjeg plana interne revizije,

- priprema plan pojedinačne revizije, kojim se detaljno opisuju revizorski postupci,

- sprovodi plan revizije za vrijeme vršenja aktivnosti revizije,

- informiše rukovodioca subjekta u kojem se vrši revizija o početku revizije,

- proučava dokumentaciju za formulisanje objektivnog mišljenja,

- u pisanoj formi, objektivno i istinito vrednuje nalaze i dokumentuje ih dokazima,

- informiše rukovodioca jedinice za internu reviziju ako se, za vrijeme obavljanja revizije, pojavi sumnja da je izvršeno krivično djelo ili prekršaj,

- priprema nacrt revizorskog izvještaja u skladu sa propisanom procedurom,

- izrađuje konačan izvještaj o reviziji u skladu sa propisanom procedurom,

- dostavlja konačan revizorski izvještaj rukovodiocu jedinice interne revizije i gradonačelniku,

- informiše rukovodioca interne revizije u slučaju sukoba interesa povezanog sa revizijom,

- čuva cjelokupnu radnu dokumentaciju interne revizije,

- sarađuje sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije radi dobijanja preporuka i smjernica potrebnih za rad,

- obavlja i druge poslove iz oblasti interne revizije - po nalogu rukovodioca jedinice interne revizije i gradonačelnika i     

- za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Jedinice interne revizije i gradonačelniku.

 

Status i kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

 

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni referent za formiranje baze podataka u prostoru

 

Obavlja sljedeće poslove:     

- obavlja složene poslove na digitalizaciji i formiranju baze podataka iz oblasti prostornog uređenja

- priprema i vrši grafičku obradu sadržaja za njev-stranice grada Banjaluka, iz djelokruga rada Odjeljenja;

- izrađuje štampana promotivna obavještenja i druge grafičke proizvode iz djelokruga rada Odsjeka i Odjeljenja

- učestvuje u kreiranju GIS baze

- priprema video prezentacije

- odgovara za održavanje opreme za video-prezentacije

- prikuplja, sređuje, evidentira i čuva stručna mišljenja i urbanističko-tehničke uslove;

- obrađuje i koristi podatke iz oblasti urbanističkog planiranja za potrebe GIS-a i baze podataka o prostoru;

- pruža stručnu pomoć zaposlenima u Odjeljenju iz oblasti informatike i GIS-a

- vrši kontrolu unosa podataka i izrade elektronskih dokumenata iz djelokruga rada Odjeljenja;

- vrši tehničku podršku u radu Odsjeka i Odjeljenja;

- učestvuje u izradi stručnih analiza, informacija i izvještaja iz djelokruga rada Odsjeka i Odjeljenja;

- sprovodi mjere zaštite životne sredine u skladu sa važećim zakonskom regulativom;

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom - po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja i gradonačelnika;

- za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

 

III - Opšti uslovi

 

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH;

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

IV - Posebni uslovi

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za prijem i zavođenje podnesaka u Prijemnoj kancelariji su:

- SSS - srednja škola - IV stepen;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za poslove mjesne zajednice su:

- SSS - srednja škola - IV stepen;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za urbanizam za investicione objekte su:

- VSS - dipl. inženjer arhitekture (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za legalizaciju objekata su:

- VSS - dipl. inženjer arhitekture (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru,

- položen vozački ispit “B” kategorije.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove su:

 

- SSS - srednja škola - IV stepen;

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik-koordinator za ekonomsku saradnju sa investitorima su:

- VSS - dipl. ekonomista (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru,

- položen vozački ispit “B” kategorije,

- poznavanje stranog jezika

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto zdravstveni inspektor su:

- VSS - doktor medicine, doktor stomatologije, dipl. medicinar zdravstvene njege ili dipl. sanitarni inženjer (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru,

- položen vozački ispit “B” kategorije

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto viši stručni saradnik za javne nabavke su:

- VSS - dipl. ekonomista (najmanje VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- devet (9) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru,

- položen vozački ispit “B” kategorije.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto interni revizor su:

- VSS - dipl. ekonomista (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS);

- položen stručni ispit za rad u upravi;

- tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, od čega dvije (2) godine na poslovima interne ili eksterne revizije;

- poznavanje rada na računaru;

- posjedovanje sertifikata za stručno zvanje “ovlašteni interni revizor”;

- licenca.

 

Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni referent za formiranje baze podataka u prostoru su:

- VSS - dipl. graf. dizajner ili dipl. inž. arhitekture (najmanje VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS);

- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- položen vozački ispit “B” kategorije.

 

 Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi mogu se primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. može biti primljeno lice koje je u postupku sticanja sertifikata za obavljanje poslova interne revizije.

 

V - Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Banjaluka.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu - prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

 

Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

- Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs - prijavnog obrasca.

 

- Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1) svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim brojevima 1,2 i 5)

2) diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim brojevima 3, 4, 6, 7, 8, 9. i 10);

3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (za radna mjesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9);

4) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

5) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;

6) izjave u pisanoj formi da ima položen vozački ispit “B” kategorije (za radna mjesta pod rednim brojevima 4, 6, 7, 8. i 10);

7) isprave da poznaje strani jezik (za radno mjesto pod rednim brojem 6);

8) izjave da posjeduje sertifikat za stručno zvanje “ovlašteni interni revizor” i licence ili odgovarajuće isprave (za radno mjesto pod rednim brojem 9).

 

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

- potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,

- uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili

- pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 

Kao dokaz o poznavanju stranog jezika kandidat može da dostavi:

- uvjerenje škole ili drugih institucija koje se bave prenošenjem znanja stranih jezika, bez obzira na to da li se nalaze u Republici Srpskoj ili izvan nje,

- uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), te druga isprava fakulteta (fotokopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno da su položeni ispiti stranih jezika,

- svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole (o provjeri znanja jezika, odnosno da je položen predmet stranog jezika),

- diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa znanjem stranog jezika (npr. prof. jezika, prevodioca i sl.) i

- diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja, odnosno isprava o završenoj srednjoj stručnoj spremi na osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je školovanje u cijelosti ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

 

VI

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)) kako slijedi:

 

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i

- da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata, i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII

 

Prijave na javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:

Gradska uprava grada Banjaluka - Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banjaluka.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano članovima 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Prvorangiranom kandidatu za radno mjesto pod rednim brojem 9. odrediće se probni rad u trajanju od tri mjeseca, s tim da se ovaj rad može produžiti još najviše do tri mjeseca, kako je propisano Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, član 62. stav 2.

 

VIII

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici grada Banjaluka.

 

***********************

 

JU OŠ “SV. ĆIRILO I METODIJE” PISKAVICA – BANjALUKA

Piskavica bb; 78217 Piskavica - Banjaluka

 

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica

 

 

I - Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica - Banjaluka raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica - Banjaluka.

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

 

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

 

IV - Status

Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica - Banjaluka, te Pravilnikom o radu.

 

V - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica - Banjaluka može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin BiH/RS,

- da je stariji od 18 godina.

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodne alineje,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Na mjesto direktora mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

 

4. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

 

VI - Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeće dokumente:

1. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

5. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

9. ovjerenu izjavu da kandidat nije lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nije lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

10. ovjerenu izjavu da kandidat ne obavlja dužnost, aktivnost ili je na položaju koji bi doveli do sukoba interesa predviđenih Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

 

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu, te isti neće biti vraćeni kandidatima.

 

VII - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na gore navedenu adresu sa naznakom “Konkurs za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII - Napomene

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana da dana razmatranja prijava.

 

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sv. Ćirilo i Metodije” Piskavica - Banjaluka u roku od osam dana od dana donošenja odluke Vlade o imenovanju direktora.

 

*******************

 JU GIMNAZIJA

 Zmaj Jovina br. 13, 78 000 Banjaluka

 raspisuje:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor računarstva i informatike - nepuna norma, 12 nastavnih časova - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

2. Profesor filozofije, nepuna norma, 18 nastavnih časova - 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnika  imenovanog za direktora škole

3. Radni odnos iz tačke 1. i tačke 2. konkursa će zasnovati lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

 

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. i članom 104. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom  o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata, sa brojem telefona i adresom stanovanja, potrebno je dostaviti:

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

- Uvjerenje o državljanstvu

- Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od šest mjeseci

a) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko  kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi,  prosjek  ocjena se može dokazati  ovjerenom kopijom indeksa.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu van škole u trajanju od najmanje jedne godine u struci (za lica koja se prijavljuju na osnovu člana  104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju)

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje, za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži  podatke iz kojih se jasno vidi:

- vrsta posla,

- stepen stručne spreme,

- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom)

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava i Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. i tačke 2. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se dana, 10.5.2019. godine, u 12.40 časova u prostorijama JU Gimnazije Banjaluka, Zmaj Jovina 13. 

 

Škola će objaviti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

           *****************************                                                                                                             

SP “MOMENTO”

IVANA FRANjE JUKIĆA 11, 78000 BANjALUKA

Telefon: 065-809-235

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

    

 1. Frizer ............... .......………………….1   izvršilac  

 

Rad na određeno vrijeme.

 

Mjesto rada: Banjaluka

Za sve informacije kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon  065-809-235.

Oglas otvoren do 19.5.2019. godine

*************

SP “BETTY BOOP”

Ul. Cara Lazara br.73,

78000 BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

    

 1. Muški i ženski frizer ...............   2         izvršioca  

 

Rad na određeno vrijeme

Mjesto rada: Banjaluka

 

Za sve informacije kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon  066/695-500.

Oglas otvoren do 19.5.2019.

***************

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

 Branka Perduva  10A, 78 000 BANjALUKA

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 

- Zavarivač                                                                                            5  izvršilaca

- Bravar  (heftač)                                                                                 3  izvršioca

 

 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne  uslove i to:

 

- KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača

- KV ili VKV sa i bez iskustva

Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  iz oglasa dostaviti  na e-mail: info@novijelsingrad.com  ili na gore navedenu adresu.

 

******************

ELEKTROMONTAŽA

Ul. FRANA SUPILA 31/E,

78000 BANjALUKA

 

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

    

1.  Električar ............…………………………………………………………..   2  IZVRŠIOCA  

2.  El. tehničar jake i slabe struje …………………………………...2 IZVRŠIOCA

 

 

Uslovi za radno mjesto - električar

- III stepen stručne spreme

 

 

Uslovi za mjesto - el. tehničar jake i slabe struje

- IV stepen stručne spreme

 

Rad na određeno vrijeme.

 

Mjesto rada: Banjaluka.

 

Za sve informacije kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon  065/522-562

Oglas otvoren do 6.5.2019.

 

*********************

 

BIĆE ČISTO” SP BANjALUKA

BULEVAR V. STEPE STEPANOVIĆA 175A

Telefon: 065-789-957

 

 

raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme

 

 

- Radnica na poslovima održavanja čistoće   .................................... 1 izvršilac

 

Posebni uslovi:

- stepen stručnog obrazovanja III ili IV

- mjesto rada Banjaluka.

- radno vrijeme skraćeno.

Oglas ostaje otvoren do 4.5.2019. godine.

*********************

UGOSTITELjSTVO KAFE BAR “DADO” SP

KRALjA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 16

78000 Banjaluka

Telefon: 065-523-014

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

 

- Konobar ………………………………… 1 izvršilac

 

Rad na određeno vrijeme

 

Mjesto rada: Banjaluka

Za sve informacije kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon  065-523-014.

Oglas otvoren do 17.5.2019.

*******

“CENTRAL COMPANY”  DOO

Braće Mažar i majke Marije 48,

78000 BANjALUKA

 

Preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju “Central Company” d.o.o., Banjaluka

 raspisuje

 

OGLAS

Za prijem u radni odnos:

 

- Automehaničar........................................................  (1 izvršilac)

 

Kandidati pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, treba da posjeduju i sljedeće uslove:

 

- KV/SSS/VKV automehaničar (opciono autoelektričar ili drugo srodno zanimanje)

- Poželjno radno iskustvo i osnovna znanja na istim ili sličnim poslovima

- Motivacija za rad i učenje

 

 

Šta nudimo?

- Nudimo ugovor na puno radno vrijeme, redovnu platu, uz poštovanje svih zakonskih propisa

- Mogućnost za usavršavanje, podršku u učenju i napredovanju

- Rad u zdravom kolektivu i pozitivnoj radnoj atmosferi

Svi zainteresovani kandidati mogu svoje prijave poslati na mejl adresu central@blic.net , lično dostaviti u prostorije Uprave preduzeća “Central Company” d.o.o. svakim radnim danom od 8 do 16 časova, ili poslati putem pošte na adresu:

“Central Company”  d.o.o. Braće Mažar i majke Marije 48, 78000 Banjaldžka

Oglas je otvoren do 17.5.2019. godine.

Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju i putem kontakt telefona 051/223-131

 

***********

“CENTRAL COMPANY” DOO

Braće Mažar i majke Marije 48,

78000 BANjALUKA

Preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju “Central Company” d.o.o., Banjaluka, raspisuje

 

Oglas

za radno mjesto:

 

- Vozač autobusa u gradskom saobraćaju........................................................  (više izvršilaca)

 

Kandidati pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, treba da posjeduju i sljedeće uslove:

          - najmanje treći stepen obrazovanja saobraćajne struke

          - položen vozački ispit “D” kategorije

          - zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova profesionalnog vozača

 

Šta nudimo?

- Nudimo ugovor na puno radno vrijeme, redovnu platu, uz poštovanje svih zakonskih propisa

- Rad u zdravom kolektivu i pozitivnoj radnoj atmosferi

 

 

Svi zainteresovani kandidati mogu svoje prijave poslati na mejl adresu central@blic.net , lično dostaviti u prostorije Uprave preduzeća “Central Company” d.o.o. svakim radnim danom od 8 do 16 časova, ili poslati putem pošte na adresu:”Central Company” d.o.o. Braće Mažar i majke Marije 48, 78000 Banjaldžka

Oglas je otvoren do 17.5.2019. godine.

Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju i putem kontakt telefona 051/223-131

 ****************

PZ “KRAJINAMED”

BRANKA POPOVIĆA 222, Banjaluka

Telefon: 065/836-880

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

 

- Radnik u proizvodnji košnica................................................... 5 izvršilaca

 

Mjesto rada:  Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065/836-880.

Oglas je otvoren do 16.5.2019. godine.

******************

ROKVIĆ SP

Ul. Prištinska 7a

78000 Banjaluka

 

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

    

- Pomoćni radnik - u završnim  radovima u građevinarstvu

(moleraj, rigips, tapete)....................   2 izvršioca

 

Rad na određeno vrijeme

 

Mjesto rada: Banjaluka

 

Za sve informacije kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon  065/918-851

Oglas otvoren do 24.05.2019.

*************

“LUPACO” DOO

RAMIĆI BB, BANjALUKA

Telefon: 066/000-315

 

 

raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme:

 

 

1. Radnik na doradi i operater na mašini ....................................... 4 izvršioca

 

2.  Skladištar ......................................................................................................1  izvršilac

 

 

 

Uslovi za radna mjesta su:

 

 

1. Radnik na doradi i operater na mašini

poželjno mašinske ili elektro struke kao i druge tehničke struke

 

 

2. Skladištar

- ekonomske ili slične struke

- potrebno znanje upravljanja viljuškarom ali nije neophodna licenca.

 

Mjesto rada Banjaluka.

 

Oglas je otvoren do 16.5.2019. godine.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove radnog mjesta mogu se prijaviti na oglas putem gore navedenih kontakata.

**********************

INTERLIGNUM DOO TESLIĆ

PJ Drvomarket Banjaluka

Ul. Veljka Mlađenovića bb

78000 Banjaluka

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

    

- Kalkulant .................... 1 izvršilac

 

Rad na određeno vrijeme

 

Mjesto rada: Banjaluka

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- Završena ekonomska škola

- SSS

- Iskustvo minimum 3 mjeseca

 

Za sve informacije kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon  051/450-211

i 065/566-763.

Oglas otvoren do 01.05.2019

***************

INTERLIGNUM DOO TESLIĆ

PJ Drvomarket Banjaluka

Ul. Veljka Mlađenovića bb

78000 Banjaluka

 

 

 

OGLAS

za prijem u radni odnos na poziciju:

    

- Pomoćni radnik u proizvodnji .................... 1 izvršilac

 

Rad na određeno vrijeme

 

Mjesto rada: Banjaluka

 

Za sve informacije kao i za prijavu za posao zvati na kontakt telefon  051/450-211

i 065/566-763.

Oglas otvoren do 01.05.2019

************

“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD  - Minutica

BANjALUKA

 

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

Radno mjesto: Trgovac u kiosku

 

Za područja:       

- Banjaluka – više izvršilaca

 

Potrebne kvalifikacije:

-  Minimalno  SSS

-  Radno iskustvo u trgovini/maloprodaji

-  Poželjno poznavanje rada na računaru (“MC office”)

 

 

Kandidati su dužni uz molbu dostaviti sljedeću dokumentaciju:      

-  Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

-  Kopiju uvjerenja o državljanstvu

- Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi

 

Prednost kod zapošljavanja će imati kandidati koji su prijavljeni na Birou za zapošljavanje pa je u tu svrhu potrebno dostaviti potvrdu sa Biroa za zapošljavanje da su prijavljeni i da su nezaposlena lica.

 

Sve informacije o oglasu mogu se dobiti na telefone: 051/249-896, 066/638-638 ili putem mejl adrese: draganad@glassrpske.com

 

Molbe dostaviti na adresu:

Za oglas trgovac u kiosku, “Glas Srpski-Trgovina” ad - Minutica Banjaluka, ulica Skendera Kulenovića br.93, Banjaluka.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

******************

JAĆIMOVIĆ DOO BANjALUKA

KARAĐORĐEVA 83, 78000 BANjALUKA

Telefon: 051-212-904

Preduzeće Jaćimović d.o.o., objavljuje

OGLAS

za zaposlenje

 

- 2 trgovca za rad u prodavnici oružja u Banjaluci.

 

Zainteresovani kandidati moraju imati potvrdu o nekažnjavanju, potvrdu da su član lovačkog društva ili streljačkog kluba.

 

Oglas ostaje otvoren do  22.5.2019.

 

Kandidati na oglas mogu se prijaviti putem e-mail adrese : sport@jacimovic.com  ili direktno adresu:  Jaćimović d.o.o. Banjaluka, Karađorđeva 83, 78000 Banjaluka

Telefon: 051-212-904

**********

Preduzeće za elektromontažne  radove

“ELMORAD” d.o.o.  Banjaluka , ul. Ivana

Franje  Jukića  br. 11

 

 

OTVARA

 

konkurs  za  prijem  radnika  u stalni radni odnos  za rad

na neodređeno vrijeme u poslovnoj jedinici  Banjaluka. 

 

 

1. KV  elektroinstalater                       2   izvršioca

2. VKV elektroinstalater                      2   izvršioca

 

 

 

Uslovi :   - vozačka dozvola B kategorije 

                 - za radno mjesto pod red.br.1, min. 1 god. iskustva

                 - za radno mjesto pod red.br.2, min. 3 god. iskustva

                 -  spremnost za rad na terenu

Prijave sa   CV-om slati na gore navedenu  adresu,

ili na e-mail: office@elmorad.com .

Konkurs  ostaje otvoren  30 dana od  dana objavljivanja.

***********

 

ʺVEZUV R.S.ʺ DOO BANjALUKA

Kralja Nikole br.1

78 000 BANjALUKA

Telefon: 065/360 - 027

Raspisuje

OGLAS   

za sljedeća radna mjesta:

 

 

1. Blagajnik – operater ( rad na uplatno isplatnom mjestu u sportskoj kladionici ) – područje opštine Banjaluka

...................... ........3  izvršioca

 

 

Uslovi za radno mjesto 1.

 

- srednja stručna sprema,

-  pasivno poznavanje engleskog jezika,

-  poznavanje rada na računaru,

-  ženska osoba do 35 godina starosti,

-  prednost imaju kandidati sa ekonomskom i trgovačkom školom.

 

 

Prijave slati na e-mail: centralaŽvezuvrs.com

 

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na veb portalu Zavoda za Zapošljavanje Republike Srpske.

******************

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA BANjALUKA, 

Pilanska bb, Banjaluka

 raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Profesor fizičkog vaspitanja,   1 izvršilac ,  6 časova – na određeno vrijeme

najduže do 30.6.2019. godine – lice sa radnim iskustvom. 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):

 

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

1) vrsta posla;

2)  stepen stručne spreme;

3)  dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o neosuđivanosti, uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena  protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana, 8.5.2019. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

********************

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

SKUPŠTINA OPŠTINE

 

PONIŠTAVA

Javni konkurs za izbor  i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac

 

 

Poništava se javni konkurs za izbor  i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” 7.6.2017. godine i “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 57/17 od 14.6.2017. godine.

 **************************

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SRBAC

SKUPŠTINA OPŠTINE

     raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove Centar za kulturu i sport Srbac

 

I - Skupština opštine Srbac raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove  Centar za kulturu i sport Srbac.

 

II – Opis poslova

Direktor: rukovodi ustanovom, predstavlja i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost njenog rada, vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom ustanove.

 

III – Mandat

Mandat  traje četiri godine.

Imenovano lice po isteku perioda  na koji je imenovano ima mogućnost ponovnog  izbora i imenovanja.

 

IV – Status

Radno pravni status direktora i druga pitanja po osnovu rada utvrđuju se aktom ustanove.

 

V – Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS,  BiH

2. Da je  stariji od 18 godina,

3. Da nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa,

4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti u navedenoj ustanovi,

5. Da se na njega  ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

 

VI – Posebni uslovi:

- visoka ili viša stručna sprema,

- radno iskustvo od tri godine u struci,

- organizatorske sposobnosti.

 

VII – Nespojivost i sukob interesa

Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Zakonom o sistemu javnih službi.

 

VIII   – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), diplomu, potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnom iskustvu  u struci, uvjerenje da nisu osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak, potpisanu i ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa i potpisanu i ovjerenu izjavu o posjedovanju organizatorskih sposobnosti.

Kandidati su dužni da  dostave original ili ovjerene kopije traženih dokumenata.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat za direktora  do okončanja izbornog postupka

 

IX – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija  će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana, iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima vezano za prigovore na konačno imenovanje postoji stalna potreba uvida u priložena dokumenta pa se sva dokumenta priložena  uz prijavu na konkurs neće vraćati kandidatima.

 

X  –  Objavljivanje konkursa

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i  dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

XI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, ako se konkurs ne objavi istovremeno. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odsjek za skupštinske poslove, Trg boraca  broj 1, sa naznakom  Komisiji za izbor.

*******************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DRINIĆ”, DRINIĆ

Centar 13,

tel/faks: 050/465-020,

e-mail: os192@skolers.org

 

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno vrijeme sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

 

Opis radnog mjesta

 

- Nastavnik hemije, 4 časa...............1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom proces na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

 

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, dostaviti dokumenta kojima se ispunjavaju opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi su:

1. Da je državljanin RS ili BiH,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. Da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz stava 1. tačka 4) i tačka 5) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 9.  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi

Posebni uslovi su:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

4. Uvjerenje  da se kandidat oslobađa  obaveze  polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita  u skladu sa Pravilnikom  o polaganju stručnog ispita

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ako je raspisan konkurs  za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu borca.

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs sa dokazima  o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično (kovertirano) ili poštom na adresu škole: JU OŠ “Drinić”, Drinić, Centar br.13, 79290 Petrovac, sa naznakom “za konkurs”.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u petak (3.5.2019. godine u 12 časova). Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (“Glas Srpske”).

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

*********************

 

 

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”, GORNjI RIBNIK

Rade Jovanića 38,

tel.: 050/431-017, 431-475,

e-mail: os049@skolers.org

  raspisuje

 

KONKURS

Za  nastavni kadar u školskoj 2018/2019. godini

 

1. Profesor engleskog jezika  …………………18 časova, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - pripravnik                                                                                                   

 

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju   i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:

- Uvjerenje o državljanstvu 

- Izvod iz MKR ili kopiju lične karte

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po  konkursu)  

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

 

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja  prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi potrebno je priložiti:

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

- Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

- Dokaz o stažu (ovjerena kopija radne knjižice) ili uvjerenje od ranijeg poslodavca (ako se traži lice sa iskustvom)

- Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

 

Konkurs ostaje otvoren pet dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole.

Testiranje će se obaviti u prostorijama JU OŠ “Desanka Maksimović” u Gornjem Ribniku,  7. maja 2019. godine, u 9 časova a intervju će se obaviti istog dana nakon testiranja.

**********************

 

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

Maslovare bb, 78223 Maslovare

Tel: 051/760-611

E-mail: os052@skolers.org

   raspisuje

KONKURS

za prijem radnika

 

1. Sekretar škole – diplomirani pravnik, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustvovanja,  pripravnik -  1 izvršilac.

Radni odnos na određeno radno vrijeme zasnovaće se 1.7.2019. godine, po početku otvaranja porodiljskog odsustva.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o radu  i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.  Bodovanje kandidata će se vršiti po kriterijumu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i na osnovu Odluke Ustavnog suda br. U-83/14, objavljena u “Službenom glasniku RS” broj: 18/16.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. st. 6 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- a nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 74/18 i 26/19, u daljem tekstu: Pravilnik), koja podrazumijeva:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o državljanstvu,

5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje o neosuđivanju),

6. Uvjerenje  o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( za kandidata koji bude izabran putem konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, škole će tražiti  uvjerenje),

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci, će dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos,  prije potpisivanja ugovora o radu,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje kao dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  (boduje se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom),

10. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje nadležnog organa o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testiranju i intervjuu koji će biti obavljen u prostorijama JU OŠ “Petar Petrović Njegoš “ Maslovare,  u ponedjeljak, 13.5.2019. godine, sa početkom u 13 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, a šalju se na adresu: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Maslovare, 78 223 Maslovare.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana