JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.01.2020. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.01.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.01.2020. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni ao nezaposleno lice.

****

"EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI" DOO

STANARI BB

74 208 STANARI

 

OGLAS

za prijem radnika na sljedeća radna mjesta:

 

1. Automehaničar, VKV/KV automehaničar .................................................... 3 izvršioca

2. Bravar, VKV/KV bravar  ........................................................................... 2 izvršioca

 

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

 

    - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

    - vozačka dozvola B kategorije

    - zdravstvena sposobnost za rad na visini

 

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: "EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: posaoŽeft-stanari.net

 

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama i kopijom diplome.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

 

Rok za dostavljanje prijava je 24.2.2020. godine.

***

OPŠTINA BROD

SVETOG SAVE 17

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi

opštine Brod

 

I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi opštine Brod, na neodređeno vrijeme i to:

 

U Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici, Odsjeka za poslove zaštite i spasavanja:

 

1)  Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice ........................  1 izvršilac

2)   Vatrogasac ............................................................................................  1 izvršilac

 

II - Opis poslova

 

Opis poslova za radna mjesta starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice i vatrogasac, utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Brod.

 

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

 

1)      da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2)      da je starije od 18 godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5)      da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6)      da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i

7)      da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom  - član IX  tačka 1. Ustava BiH.

 

IV – Posebni uslovi

 

   za radno mjesto iz tačke I podtačka 1):  

- Viša stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova, smjer tehnički, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, a ako nema položen stručni ispit, obavezan je da ga položi u roku od šest mjeseci od dana imenovanja, položen vozački ispit "B" kategorije, da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i poznavanje rada na računaru.

 

    za radno mjesto iz tačke I podtačka 2):  

- Srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju vatrogasne, metalske, hemijske, građevinske, elektro i druge tehničke struke, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, a ako nema položen stručni ispit može se primiti na rad uz obavezu da isti položi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, odnosno od dana ispunjavanja uslova za polaganje stručnog ispita, položen vozački ispit "B" kategorije, da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i da nije stariji od 25 godina života.

 

V - Potrebna dokumentacija

 

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i fotokopiju lične karte, a izjava da kandidat:

 

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX  tačka 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

 

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova,

 

-        kandidat za radno mjesto iz tačke I podtačka 1), prilaže fotokopiju:

 

1) diplome o završenoj stručnoj spremi,

2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara, a ako nema položen stručni ispit, prilaže ovjerenu izjavu kojom se obavezuje da će stručni ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana imenovanja,

3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

4) izvoda iz matične knjige rođenih,

5) vozačke dozvole i

6) isprave ili izjavu u pisanoj formi o poznavanju rada na računaru.

 

-        kandidat za radno mjesto iz tačke I podtačka 2), prilaže fotokopiju:

 

1) diplome o završenoj stručnoj spremi,

2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca, a ako nema položen stručni ispit, prilaže ovjerenu izjavu kojom se obavezuje da će stručni ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, odnosno od dana ispunjavanja uslova za polaganje stručnog ispita

3) izvoda iz matične knjige rođenih i

4) vozačke dozvole.

 

Stepen stručne spreme se dokazuje univerzitetskom diplomom ili svjedočanstvom o završenoj srednjoj stručnoj spremi.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

Kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje - izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

 

- potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je radio - naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima.

 

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

 

- uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (fotokopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi i položenom predmetu iz informatike.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

Na osnovu Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini u opštini Brod, prethodni ljekarski pregled za radna mjesta starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice i vatrogasac, koja su utvrđena kao radna mjesta sa povećanim rizikom, obuhvata obavezno: pregled specijaliste medicine rada, pregled specijaliste oftalmologa, pregled specijaliste neuropsihijatra ili neurologa, pregled psihologa, EKG, audiogram, test spirometrije, osnovne laboratorijske analize (SE, KKS, ŠUK, Urin, Urea), RTG pluća, test vestibulometrije, a fakultativno: pregled ortopeda i pregled dermatologa.

 

 (3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju u cilju ocjene stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata za obavljanje poslova i zadataka za radno mjesto na koje je konkurisao.

O mjestu i vremenu održavanja usmenog intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i originalno uvjerenje o obavljenom prethodnom ljekarskom pregledu, izdato od zdravstvene ustanove za medicinu rada, kao dokaz da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine.

 

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

 

VI - Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Javni konkurs biće objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: "Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17. sa naznakom "Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi opštine Brod".

 

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

          Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Petranka Marić, kontakt telefon 053/610-169.

***

JU OŠ "OZREN" DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne  škole "Ozren" Donja Paklenica, Doboj

 

1.       Opis poslova

          Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Direktor škole za svoj rad odgovora Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru Prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktora škole  imenuje Vlada na prijedlog ministra. Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

2.       Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora JU Osnovne škole „Ozren"Donja Paklenica, Doboj , može da bude izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu Republike Srpske, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja  direktora osnovne škole i to :

 

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin BiH;

2.       da je stariji od 18 godina;

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad;

 

Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1.       ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2.       ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1),

3.       nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:

1.       izvod iz matične knjige rođenih,

2.       uvjerenje o državljanstvu,

3.       diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4.       potvrdu kojom dokazuju da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5.       ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6.       uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7.       uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,

8.       prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9.       preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10.     kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i  ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje iz tačke 6) škola će pribaviti službenim putem od nadležnog CJB za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost. Kandidati su dužni da uz prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj  fotokopiji ne starija od 6 mjeseci.

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Ozren" Donja Paklenica, Doboj, 74255 Paklenica, sa naznakom "Za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole- NE OTVARATI". Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Dostavljena dokumenta neće biti vraćena kandidatima.

 

5. Način i rok obavještenja kandidata

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru prosvjete i kulture dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora JU Osnovne škole "Ozren" Donja Paklenica, Doboj u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog Ministarstva.

***

JU OŠ "SVETI SAVA" KAKMUŽ

BARE I BR.11,

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za sljedeća upražnjena radna mjesta u školi

 

1.       Profesor likovne kulture - 5 časova u centralnoj školi i 5 časova u područnom odjeljenju Karanovac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnoj ustanovi - 1 izvršilac

Ako se ne prijavi kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnoj ustanovi razmatraće se i prijave pripravnika.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava – važi za sva radna mjesta su:

- da je državljanin  Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se okazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/18)

 

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1.       potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, e-mail adresom  i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail);

2.       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3.       izvod iz matične knjige rođenih;

4.       ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u četvorogodišnjem trajanju u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

7.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku ili didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

9.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

10.     dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

11.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje (za pripravnika);

12.     uvjerenja o radnom stažu izdata od ranijih poslodavaca kod kojih je kandidat bio zaposlen (kandidati sa radnim iskustvom);

13.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

14.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

15.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Testiranje i intervju će se održati dana 10.2.2020. godine sa početkom u 11 časova. Ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu i testiranju smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti  vraćene kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs, u skladu sa čl. 113. stav 1. Zakona,  o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem maila).

 

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Kakmuž, Petrovo

Bare I br.11, 74 317 Petrovo sa naznakom "za konkurs"

***

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora  Javne ustanove Osnovne škole "Dositej Obradović" Blatnica

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole "Dositej Obradović" Blatnica raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Dositej Obradović" Blatnica

 

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

 

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole "Dositej Obradović" Blatnica, Teslić se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole "Dositej Obradović" Blatnica  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:44/17, 31/18 i 84/19).

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1).

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

V – Potrebna dokumentacija

Kandidat koji konkuriše za radno mjesto direktora škole uz potpisanu prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,

4) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

8) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

9) izvod iz matične knjige rođenih,

10) uvjerenje o državljanstvu.

 

Uvjerenje iz tačke 4) škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Kandidati su dužni da uz potpisanu prijavu dostave dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Dositej Obradović" Blatnica broj, 361, 74 275 Blatnica sa naznakom: "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole" (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se objavljuju u Republici Srpskoj i BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima.

 

VII – Način i rok obavještenja

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole "Dositej Obradović" Blatnica u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 74

74 317 PETROVO

 

ODLUKA O RASPISIVANjU KONKURSA

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje radnog mjesta:

1.       Nastavnik/profesor likovne kulture na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva sa rada , sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme 5 časova redovne nastave.

 

II

1.       Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS broj 1/16 i 66/18 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS broj 44/17 i 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. glasnik RS broj 77/09, 86/10,25/14 i 76/15).

 

2. Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18 i 84/19).

 

3. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/1, 31/18 i 84/19) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1.       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

4.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

5.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

IV

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće im se vraćati.

 

V

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 7.2.2020. godine (petak) , testiranje sa početkom u 13 časova a intervju sa početkom u 14 časova.

 

VI

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranje ili intervju, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

VII

U slučaju da se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u razmatranje će biti uzete i prijave lica bez radnog iskustva.

 

VIII

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

IX

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na sljedeću adresu:

JU OŠ "Vuk Karadžić" 74317 Petrovo, Ozrenskih odreda 74, sa naznakom Javni konkurs za prijem u radni odnos.

 

X

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

XI

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate po raspisanom konkursu o izvršenom izboru kandidata za prijem u radni odnos.

***

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna  mjesta

 

1. Nastavnik/profesor istorije – 11 časova redovne nastave sedmično do 31.8.2020. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

2. Nastavnik/profesor likovne kulture – 7 časova redovne nastave sedmično do 31.8.2020. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon  završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu - ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18 i 84/19), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18 i 84/19) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18 i 84/19), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1.       ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

8.       uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

 

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se obaviti 13.2.2020. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole "Liješće". Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske" Banjaluka od 29.1.2020. godine a traje od 30.1.2020. godine.

 

Prijave slati na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola "Liješće"

Liješće bb, 74450 Brod

sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati -

***

JU OŠ "SVETI SAVA" BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka

- 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do  povratka radnika sa funkcije, a najduže do završetka nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini - 19.6.2020. godine.

 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18 i 84/19), uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17, 31/18 i 84/19), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1)      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti

2)      uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,

3)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,

4)      uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

6)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

7)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 13.2.2020. u 11.30 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Sveti Sava" Brod, obaviće se testiranje, a u 12.30 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.

Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18 i 26/19).

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske" Banjaluka od 29.1.2020. a traje od 30.1.2020. godine .

 

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati", slati na adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava", Ul. Vuka Karadžića bb, 74450 Brod.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

 

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Jednog doktora medicine, za 12 časova nastave nedjeljno, sa položenim stručnim ispitom i iskustvom na radu od najmanje jedne godine, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, i to do 31.8.2020. godine;

 

 

Opšti i posebni uslovi za kandidata

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

2. Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a  to se dokazuje izvodom iz  matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem  radnika u radni odnos u srednjoj školi.

 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj  školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

- uvjerenje o položenoj  pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu

- uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita;

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca);

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

(Ukoliko se za radno mjesto ne prijavi niti jedan kandidat sa položenim stručnim ispitom, razmatraće se i prijave pripravnika.)

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata se neće uzeti u razmatranje.

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljeni na oglasnoj tabli škole dana: 10.2.2020. godine.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 13.2.2020. godine u 13 časova, u prostorijama škole.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

"KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILjE GAS" DOO

PJ TERME OZREN KAKMUŽ

 

KONKURS

 

- Za menadžera RUC "Terme Ozren" Petrovo ...................1 izvršilac

 

Potreban profil:

Završen fakultet ekonomski, pravni, fakultet organizacioni nauka, fakultet za turistički i hotelijerski menadžment ili srodni fakultet u trajanju od 4 godine

Aktivno znanje engleskog jezika, poželjno je i još jednog

Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)

Posjedovanje vozačke dozvole "B" kategorije

Radno iskustvo u ovoj ili sličnim branšama minimum 3 godine

Spremnost na povremene odlaske službenih putovanja (višednevnih) i rad vikendom

Da poseduje organizacione sposobnosti i timski duh

 

Sve prijave slati na mail adresu giljegas@teol.net, a kandidati koji budu zadovoljavali minimum kriterijuma biće pozvani na informativni razgovor.

 

Konkurs ostaje otvoren sve dok se ne popuni radno mjesto sa odgovarajućim kadrom.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana