JU ZZZ RS – Filijala Derventa: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.08. 2018. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

OSNOVNI SUD U DERVENTI

KRALjA PETRA I BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za prijem asistenta - operatera (daktilografa)

Opis radnog mjesta

- Asistent - operater - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

- kreiranje sudskih pismena, sređivanje spisa, registrovanje svih podnesaka koji stižu u spis predmeta i registrovanje svih radnji po naredbi sudije; daktilografski poslovi po diktatu i u CMS sistemu; učestvovanje kao zapisničara na raspravama, ročištima, sjednicama; popunjavanje obrazaca o naknadama troškova svjedocima i vještacima; te drugi poslovi po naredbi predsjednika suda i sudija.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opšte uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da je punoljetan

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

- da se na njega ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

- završena srednja škola društvenog smjera - IV stepen, poznavanje rada na računaru,

najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i položen stručni ispit

Radni odnos može se zasnovati i sa kandidatom koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Za kandidata koji bude primljen na rad obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz pismenu prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

- fotokopiju lične karte

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerenu fotokopiju)

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- ovjerenu – posebnu izjavu sljedećeg sadržaja:

“Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem:

da nisam pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisam odbio/la naredbu da se povinujem pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH

da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim/nepodobnom za obavljanje poslova u državnim organima.”

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz ovog konkursa slati putem pošte, preporučeno, na adresu: Osnovni sud u Derventi, ul. Kralja Petra I bb - 74 400 Derventa ili lično predati u prostorijama suda, sa naznakom “Prijava na konkurs za prijem asistenta-operatera”.

U prijavi za konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon a u protivnom će se prijava smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismeno obavještenje.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uslove konkursa biće pozvani na testiranje radi provjere vještina bitnih za obavljanje poslova asistenta-operatera (daktilografa). Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatraće se da je povukao prijavu za ovaj konkurs.

Testiranje se sastoji od poznavanja rada na personalnom računaru (pisanje i obrada teksta, poznavanje osnova personalnog računara i operativnog sistema MS windows), diktata teksta u trajanju od 5 minuta i prepisa teksta u trajanju od 5 minuta. Lista kandidata sa rezultatima testiranja biće objavljena na oglasnoj tabli suda.

Članovi Komisije će obaviti razgovor (intervju) sa kandidatima kako bi  kroz razgovor utvrdili interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata.

**********

OSNOVNI SUD U DERVENTI

KRALjA PETRA I BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

- Za prijem sudskog izvršitelja-dostavljača za rad na neodređeno vrijeme .......................1 izvršilac

Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:

a) da je državljanin BiH;

b) da je punoljetan;

v) da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta;

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

d) da se na to lice ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH;

đ) da u posljednje 3 (tri) godine počev od dana objavljivanja konkursa ili oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

a) završena srednja škola IV stepen,

b) poznavanje rada na računaru,

v) najmanje 6(šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

g) položen stručni ispit,

d) položen vozački ispit A ili B kategorije.

Radni odnos može se zasnovati i sa kandidatom koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

- uvjerenje o državljanstvu

- rodni list

- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerenu kopiju)

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerenu kopiju)

- sertifikat o završenom kursu za kompjutere

- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

- dokaz o položenom vozačkom ispitu za “A” ili “B” kategoriju vozila.

Za tačnost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati.

Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom konkursu utvrđuje termin intervjua, na koji se pozivaju samo oni kandidati čije su prijave označene kao potpune. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji vas možemo pozvati na razgovor.

Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izabrani kandidat će biti u obavezi da, prije stupanja na rad, ovom Sudu dostavi dokaz o nevođenju krivičnog postupka, dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa i ljekarsko uvjerenje.

Izabranom kandidatu, u odluci o prijemu u radni odnos, određuje se obaveza probnog rada na period od 3 mjeseca.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Prijave sa kontakt telefonom dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Derventi, ul. Kralja Petra Prvog bb. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

**************

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

1. Bibliotekar, jedan izvršilac - lice sa iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, puna norma;

Uslovi konkursa

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18).

III

U skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom “ZA KONKURS”.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana, 7.9.2018. godine, u 11 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

************

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

ISPRAVKA

dijela teksta konkursa

 

          U konkursu objavljenom dana 22.8.2018. godine u “Glasu Srpske” iza tačke 4. mijenja se tekst pasusa pa umjesto objavljenog treba da glasi:

“Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj:102/12).

Ostali dio teksta konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje isti.

Ova ispravka ostaje objavljena do 3.9.2018. godine od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

***********

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor informatičke grupe predmeta – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže jednu godinu) za 21 čas sedmično,

2. Profesor praktične nastave za tehničare računarstva – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja školske godine) za 8 časova sedmično.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj 102/12).

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

5. Uvjerenje o državljanstvu,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 10. septembra 2018. godine u 8.30 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS” broj 102/14)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

*********

JPU “RADOST” ŠAMAC

OBILIĆEV VIJENAC BB

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem pripravnika

Na određeno vrijeme (devet mjeseci),

1.       Ekonomista ..........................1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br.1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

- VŠS - VI stepen stručne spreme - ekonomista

- bez radnog iskustva

Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni da prilože:

1. Ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Kratku biografiju sa navedenom adresom i brojem telefona.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija poslata uz prijavu se ne vraća kandidatu.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni putem telefona o vremenu intervjua.

Prijave slati na adresu: JPU “Radost”, Obilićev vijenac bb, 76230 Šamac.

*************

JU OŠ “MILAN RAKIĆ” BUKOVICA VELIKA

74 213 BUKOVICA VELIKA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Profesor/nastavnik hemije - pripravnik (10 časova) - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja.

2. Profesor/nastavnik matematike - pripravnik (16 časova) - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

3. Profesor/nastavnik razredne nastave – pripravnik - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10 i 25/14).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu i

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

* Uvjerenje o državljanstvu,

* Izvod iz matične knjige rođenih,

* Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

* Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18). i to:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

Dostavljeni dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa mejl adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Milan Rakić”, Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora. Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i pripravnici.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***********

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 10

74 400 DERVENTA

PONIŠTENjE

dijela konkursa

Direktor škole donio je Odluku o poništenju dijela konkursa koji je izašao u “Glasu Srpske” dana, 15.8.2018. godine i koji se odnosi na prijem radnika pod rednim brojem 6. Nastavnika razredne nastave – 2 izvršioca – pripravnika - 1 na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, a 2 na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a objaviće novi konkurs za 1. Nastavnika razredne nastave – 2 izvršioca – 1. radnik sa iskustvom na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine, a 2. pripravnik do povratak radnika sa funkcije a najdalje do 31.8.2019. godine.

**********

JU SŠC “NIKOLA TESLA” VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BB

74 470 VUKOSAVLjE

 

KONKURS

za prijem nastavnika u školskoj 2018/19. godini

I - Na određeno vrijeme , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:

1. Profesor njemačkog jezika...........2 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja nastavne 2018/19. godine,

2. Profesor srpskog jezika..............4 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja nastavne 2018/19. godine,

Uslovi

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:01/16) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/2016) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i to:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Napomena:

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav (7) i (8) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su obavezni na prijavi navesti sve dokumente koje dostavljaju uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:102/2014 i 42/2016).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 10.9.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla”, Ul. Omladinska bb, 74470 Vukosavlje, sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto______”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**********

JU “TEHNIČKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos,

pripravnik, određeno radno vrijeme

1. Profesor srpskog jezika, 7 časova, do 31.8.2019. godine,

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/2016), kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, br: 29/2012, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom ,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole (putem pošte), Ul. Cara Dušana br. 18. Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs” za koje radno mjesto se konkuriše i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 10.9.2018. godine u 11 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

****************

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

IZMJENA DIJELA OGLASA

U oglasu objavljenom u dnevnom listu “Glas Srpske” 22.8.2018. godine tekst za radno mjesto pod rednim brojem 6.

“Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do 9.5.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

se mijenja i glasi:

“Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine”, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

Ostali dio teksta se ne mijenja.

**************

JU OŠ “SUTJESKA” MODRIČA

MAKSIMA GORKOG 2

74 480 MODRIČA

KONKURS

na upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik engleskog jezika 12 časova – PO Ždreban, Donji Kladari, Tolisa i Krčevljani, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac.

2. Nastavnik engleskog jezika na određeno vrijeme bez iskustva – pripravnik, godinu dana po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS odnosno Odluci o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Pale, 1 izvršilac.

3. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.8.2019. godine, PO Krčevljani i PO Ždreban - 2 izvršioca

4. Nastavnik njemačkog jezika 4 časa – PO Miloševac, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac.

5. Nastavnik fizike, 10 časova - PO Miloševac i Skugrić na određeno vrijeme bez iskustva – pripravnik, do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac.

6. Nastavnik srpskog jezika 13 časova – PO Skugrić na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac.

7. Nastavnik za rad u specijalnom odjeljenju - defektolog, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac.

8. Nastavnik demokratije 5 časova – CŠ, PO Skugrić i PO Miloševac na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.8.2019. godine, 1 izvršilac.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sljedeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18 ):

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane članom 104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 ) kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je konkurs raspisan za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.

- Uvjerenje o radno stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole, Maksima Gorkog br.2 ili lično svakog radnog dana od 8 do 13 časova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje, samo će biti evidentirane.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua, a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

**********

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik praktične nastave u zanimanju tekstilni tehničar - 1 izvršilac, 11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim  iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik anatomije i anatomije i fiziologije –1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

3. Nastavnik zdravstvene njege i rehabilitacije u zanimanju fizioterapeutski tehničar (za časove prakse i teorije) – 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Nastavnik zdravstvene zaštite sa prvom pomoći u zanimanju farmaceutski tehničar (za časove prakse i teorije) - 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 42/16).

U slučaju da se je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva-pripravnika..

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

          Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić”, ul. Karađorđeva bb, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

          Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

          Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak, 7.9.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

          Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

*************

JU OŠ “OZREN” DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

KONKURS

1. Profesor srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac (sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ) – 17 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva a najdalje do 31.8.2019. godine

2. Profesor engleskog jezika i književnosti – 1 izvršilac (sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ) – 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najdalje do 31.8.2019. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj: 1/16 i 31/18), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 73/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjerene kopije dokumenata

- potpisanu prijavu na konkurs sa kontakt informacijama;

- ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

- uvjerenje o državljanstvu;

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

- uvjerenje o radnom stažu;

- potvrdu o položenom stručnom ispitu;

- ovjerenu kopiju dodatka diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne stoje podaci o prosjeku ocjena;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko metodičku grupu predmeta;

- uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje od opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

- kandidat koji bude izabran naknadno će donijeti uvjerenje o zdravstvenoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad u prosvjeti,

- uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Napomena: Kandidat je dužan dostaviti kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testa i intervjua.

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

****************

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1.       Nastavnik stručnih predmeta – doktor medicine, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, puna norma. (Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave pripravnika).........................................................................................1 izvršilac.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

          Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak, 10.9.2018. godine, u 9 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***************

JU OŠ “SVETI SAVA” DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 31.8.2019. godine, pripravnik – 1 izvršilac.

2. Nastavnik/profesor fizičkog vaspitanja na neodređeno vrijeme, pripravnik – 1 izvršilac.

II                                                         

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu za odgovarajući predmet, i to:

a) Njemački jezik:

1) profesor njemačkog jezika i književnosti ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je njemački jezik samostalni ili ravnopravni predmet,

2) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa njemački jezik i književnost, ili drugu dvopredmetnu grupu u kojoj je njemački jezik upisan u diplomi o završenoj školi,

3) diplomirani filolog – germanistika,

4) diplomirani profesor jezika i književnosti – na studijskom programu Jezik, književnost, kultura, modul njemački jezik, književnost, kultura.

b) Fizičko vaspitanje:

1) profesor fizičke kulture,

2) profesor fizičkog vaspitanja,

3) profesor fizičkog vaspitanja i sporta,

4) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizičko vaspitanje sa drugim nastavnim predmetom.

3. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17).

4. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

IV

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

V

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.     

VIII

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Doboj, Ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

IX

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

X

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

************************

JU OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

Poništava se dio konkursa broj: 668/2018 objavljen u “Glasu Srpske” dana 22. avgusta 2018. godine koji se odnosi na prijem radnika u radni odnos: nastavnik informatike, na 6 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine zbog dopune norme radnicima na području aktiva direktora.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana