JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****************

****************

SLOBOMIR P UNIVERZITET

Raspisuje

 

KONKURS

 

- Za izbor u nastavno-umjetničko zvanje redovni profesor za užu umjetničku oblast Muzička pedagogija, 1 izvršilac

- Za izbor u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjena, 1 izvršilac

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o državljanstvu,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

 

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone

 

SLOBOMIR, 055 231 180; DOBOJ,         053 209 621, info@spy.ba

***

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”, BIJELjINA

O b j a v lj u j e

 

K O N K U R S

 

 Za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik fizike, 2 časa redovne, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine, sa iskustvom;

2. Nastavnik fizike, 2 časa redovne, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2021. godine, sa iskustvom;

3. Nastavnik matematike, 16 časova redovne, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2021. godine, sa iskustvom;

4. Nastavnik matematike, 16 časova redovne, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa iskustvom;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 Za radno mjesto pod brojem: 1. i 2. obaviće se testiranje 19.1.2021. godine u 12 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Za radno mjesto pod brojem: 3. i 4. obaviće se testiranje 19.1.2021. godine u 10 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Bijeljina, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Karadžić” Bijeljina.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU SŠC “VUK KARADžIĆ” LOPARE

Raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 

1. Nastavnik filozofije, 5 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

2. Nastavnik sociologije, 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

3. Nastavnik sociologije i filozofije, 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

4. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 6 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

5. Nastavnik poslovne komunikacije, 2 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

6. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

7. Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta na 13 časova teorije i 6 časova praktične nastave, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine, 1 izvršilac

 

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:

 

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena.

 

Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

 

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta pod brojem 1. 2. 3. 4. 5. i 6.

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa.

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

 - vrsta posla,

 - stepen stručne spreme i

 - dužina radnog staža po vrstama posla;

Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

 

Testiranje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 21.1.2021. godine u 10 časova, a nakon toga obaviće se intervju, u prostorijama JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare, Dositeja Obradovića bb 75240 Lopare sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS” (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

***

JU OŠ “ĆIRILO I METODIJE”

GLAVIČICE

donosi:

 

ODLUKU

o dopuni konkursa

 

1. Vrši se dopuna konkursa broj 466/20 od 28.12.2020. godine, objavljenog u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 30.12.2020. godine u dijelu dostave dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata u skladu sa Pravilnikom o prijemu u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” 24/19) tako što se poslije tačke E dodaje tačka Ž. koja glasi :

 

“uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

 

Dosadašnje tačke Ž, Z, I , J, K postaju Z, I, J, K, L.

 

2. Rok za podnošenje dokaza po konkursu i dopuni konkursa je 8 dana, od dana objavljivanja dopune konkursa.

 

3. Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.1.2021. godine (četvrtak) u prostorijama škole sa početkom u 10 sati.

4. Dostava dokumentacije po konkursu i dopuni konkursa može se dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole JU OŠ “Ćirilo i Metodije” Glavičice, 76318 Glavičice

5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***

JU DJEČIJI VRTIĆ “ČIKA JOVA ZMAJ”

BIJELjINA

Raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika

 

 

1. Diplomirani vaspitač predškolske djece - 2 izvršioca na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnica sa bolovanja

 

2. Diplomirani vaspitač predškolske djece - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

3. Diplomirani vaspitač predškolske djece - 1 izvršilac na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, do 30.6.2021. godine

 

 Opšti uslovi za prijem u radni odnos (za sve kandidate):

1.       Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH

2.       Da je stariji od 18 godina

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4.       Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 

 Posebni uslovi za prijem u radni odnos (za sve kandidate):

1. VSS, Pedagoški fakultet, smjer predškolsko obrazovanje i vaspitanje

2. Položen stručni ispit

 

 Potrebna dokumenta :

 

Uz prijavu na javni oglas, u kojoj kandidat navodi svoje ime, prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresu, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-  Diploma Pedagoškog fakulteta(180 ECTS) - smjer predškolsko vaspitanje i obrazovanje

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u oblasti predškolstva

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

- Izvod iz matične knjige rođenih (ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci ),

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,

- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos na određeno vrijeme.

Navedena dokumenta moraju biti ili originali ili ovjerene kopije istih.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati.

Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.

Sa kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni elektronskim putem ili putem telefonskog poziva.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom, kontakt telefonom i i-mejl adresom, sa naznakom: Prijava na konkurs za diplomiranog vaspitača predškolske djece, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Dječiji vrtić “Čika Jova Zmaj” 76300 Bijeljina, Ulica Svetog Save broj: 9.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana