JU ZZZ RS – Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić"

Roćević bb, 75 413 Kozluk

                                                                       

tel.: +387 56/398-082,

tel: 056/398-615, 056/490-890, 056/490-891

 e-mail: [email protected]

Broj:1-1017/24

Dana: 27.05.2024. godine

Na osnovu člana 125. i člana 152. stav 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), direktor Javne ustanove Osnovne škole „Vuk Karadžić" Roćević, raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik geografije – 8 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, pripravnik ….................. 1 izvršilac;

2. Nastavnik hemije -  4 časa,  na određeno vrijeme,  do povratka radnika sa funkcije, pripravnik........... 1 izvršilac.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14  i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u osnovnoj školi (Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe

opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad

djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i

iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu (sa naznačenom adresom i kontakt telefonom) i prethodno navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

 

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojem je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6. Uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, pravo učešća imaju i lica iz člana 114. stav 5) važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme, u skladu sa članom 125. stav (5) Zakona.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na konkurs, komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 11.06.2024. godine (utorak) sa početkom u 9.00 časova, u prostorijama škole u Roćeviću.

Škola će, listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave dostaviti putem pošte na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Roćević, broj: 64, 75413 Kozluk, sa naznakom "ZA KONKURS".

 

Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Zvornik,                                   Direktor škole

2. a/a.                                                                                                          Dragica Tubić, s.r.              

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana