JU ZZZ RS – Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.6.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 12.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

Osnovni sud u Vlasenici o b j a v lj u j e:

 

JAVNI KONKURS

Za prijem radnika i to:

 

 

1.  ŠEF RAČUNOVODSTVA,VSS-1 izvršilac na određeno vrijeme

 

2.  DAKTILOGRAF,SSS – 2 izvršioca:

                                                    

-    1 izvršilac na neodređeno vrijeme

-    1 izvršilac na određeno vrijeme-u trajanju od 6 mjeseci

 

          OPIS POSLOVA:

 

Za radno mjesto pod br.1-šef računovodstva:

-    Organizuje i rukovodi cjelokupnim poslovanjem u računovodstvu,

-    obezbjeđuje zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova vezano za finansijsko-materijalno poslovanje suda,

-    priprema nacrt budžeta i rebalansa budžeta suda i prati redovno njegovo izvršenje,

-    redovno izvještava Predsjednika suda o stanju izvršenja odobrenog budžeta,

-    izrađuje nacrte opštih akata kojima se reguliše računovodstveno-materijalno poslovanje suda,

-    izrađuje statističke i druge izvještaje vezano za finansijsko poslovanje suda,

-    potpisuje potvrde o visini plata i ovjerava podatke za kredite i druge podneske iz djelokruga rada službe,

-    prati propise iz oblasti računovodstva i finansija kao i obaveze koje iz njih proističu i o tome blagovremeno obavještava predsjednika suda,

-    učestvuje u izradi propisa i opštih akata iz djelokruga službe,

-    vrši prijem i obradu finansijskih dokumenata za sud,

-    ostvaruje saradnju i koordinaciju sa ovlaštenim licima iz trezora, Ministarstva finansija i ministarstva pravde RS po pitanjima finansiranja suda,

-    kontroliše izvršenje poslova od strane radnika službe u oblasti računovodstveno-materijalnih poslova,

-    preuzima i uredno vodi dokumentaciju u vezi obračuna, evidencije o prisutnosti na radu, rješenja o radnom odnosu i prestanku radnog odnosa, godišnjem odmoru, plaćenom odsustvu i druga pojedinačna akta u vezi sa ostvarivanjem prava sudija i drugih radnika,

-    mjesečno obračunava plate, pojedinačno i zbirno vrši godišnji obračun plata za penzijsko-invalidsko osiguranje,

-    vrši obračun dežurstva, korekciju plata i naknada, regresa za godišnji odmor, naknadu za prevoz na posao i sa posla, svih oblika pomoći radnicima, bolovanja preko 30 dana, priprema teksta zahtjeva za refundaciju bolovanja,

-    dostavlja ovlaštenoj banci podatke o platama, naknadama za prevoz i dr. za radnike suda,

-    vrši pripremu ovjera administrativnih zabrana na platu, vrši obradu finansijske dokumentacije i pripreme za uknjiženje na dalji postupak za trezor,

-    vrši prijem i obradu rješenja za isplatu naknada sudskim vještacima, tumačima, sudijama porotnicima i advokatima po službenoj dužnosti, vrši pisanje virmana za obračune navedenih naknada, vrši ulaganje izvoda od obračunatih i isplaćenih naknada, daje stanje podataka na postojećim transakcijskim računima i podatke o obavezama, vrši dostavljanje obrađenih virmana za plaćanje neposrednoj odgovarajućoj banci,

-    vrši formalnu i računsku kontrolu ispravnosti prispjelih dokumenata radi dostavljanja putem trezora,

-    vodi evidenciju o naknadama i nagradama za sudske vještake i tumače, sudije porotnike i advokate po službenoj dužnosti,

-    vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura,

-    vrši poslove kontrole svih knjigovodstvenih isprava suda,

-    vodi evidenciju stalnih osnovnih sredstava suda i sačinjava izvještaje o izvršenim popisima osnovnih sredstava i sitnog inventara te vrši njihovo usklađivanje sa stvarnim stanjem,

-    obavještava dostavljače o stanju njihovih isplata,

-    vrši primjenu kontnog plana na obrascima propisanim trezorskim poslovanjem,

-    vrši formalnu i računsku kontrolu ispravnosti prispjelih dokumenata radi dostavljanja i plaćanja putem trezora,

-    preuzima ovjerenu dokumentaciju i unosi u obrasce propisane trezorskim poslovanjem i dostavlja dokumentaciju trezorskoj jedinici,

-    obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Za radno mjesto pod brojem 2.-daktilograf:

-    Obavlja sve vrste daktilografskih poslova

-    radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi.

-    prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima.

-    odgovoran je za održavanje spisa i unošenje u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme.

-    priprema korespodenciju i dokumentaciju.

-    kontaktira stranke,svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni prema rasporedu.

-    pomaže osoblju pisarnice koliko je potrebno,te obavlja ostale poslove koje mu povjeri Predsjednik suda.

          Kandidati treba da ispunjavaju sledeće:

 

          a) OPŠTI USLOVI

-    da je državljanin Bosne i Hercegovine;

-    da je punoljetan;

-    da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

-    da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe

-    da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,tri godine prije objavljivanja konkursa

-    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu.

          b) POSEBNI USLOVI

                      Posebni uslovi za radno mjesto pod br.1 (šef računovodstva):

-    Ekonomski fakultet

-    Tri(3)godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-    Licenca za obavljanje profesionalnih i stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe

-    Poznavanje rada na računaru-   

                      Posebni uslovi za radno mjesto pod br.2(daktilograf):

-    SSS opšteg, upravnog ili ekonomskog smjera; jedna(1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; dobro poznavanje rada na računaru

          Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 

1.  kraća biografija,kontakt telefon i adresu prebivališta

2.  uvjerenje o državljanstvu,

3.  izvod iz matične knjige rođenih,

4.  ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),

5.  diplomu o završenoj navedenoj školi,

6.  dokaz o poznavanju rada na računaru,

7.  potvrda o radnom iskustvu,

8.  dokaz o posjedovanju tražene Licence(samo za radno mjesto pod br.1-šef računovodstva)

9.  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

10. za ispunjavanje poslednjih dviju stavki iz opštih uslova,svi kandidati dostavljaju ovjerene izjave.

            Sa kandidatima koji ispune uslove konkursa ,Komisija za prijem radnika će prethodno obaviti intervju,o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni putem telefona,na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

          Prilikom izbora kandidata za radno mjesto pod br.2-daktilograf,pored intervjua obaviće se provjera radnikove sposobnosti i to putem provjere brzine i tačnosti kucanja.

                    Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave na javni konkurs neće se razmatrati.

          Prijave na konkurs mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:         

          Osnovni sud u Vlasenici,ul.9.januar ,sa naznakom „Komisija za prijem radnika".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana