JU ZZZ RS – Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 05.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***** *

* *****

** ** *

Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik,

r a s p i s u j e

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

-  Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme , do povratka radnika sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 81/22).                                                                

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, potrebno je dostaviti:

1) ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi, za radno mjesto na koje se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ovaj dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

12) uvjerenje o državljanstvu,

13) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata, škola pribavlja službenim putem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 19.6.2024. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615.

***

JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica  

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje  direktora Javne ustanove Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica

I – Predmet

          Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica.

II   - Opis poslova

          Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i Ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole, kao i  za poslove propisane članom 152. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 81/22).

III -  Mandat

          Direktor Javne ustanove Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica bira se na mandatni period od 4 (četiri) godine. Školski odbor dostavlja ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od  8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV   - Opšti i posebni uslovi

          Za direktora Javne ustanove Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 1/16, 66/18,91/21- Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, br. 119/21 i 112/23), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni gllasnik Republike Srpske'', br. 81/22) te Statutom Javne ustanove Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica i to:

1.  Opšti uslovi

1)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

2)  da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine

3)  da je stariji od 18 godina.

2.  Posebni uslovi

          Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji :

1) Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS  ili ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,  službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V  -  Dokumentacija

           Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1)  Izvod iz matične knjige rođenih

2)  Uvjerenje o državljanstvu

3)  Diplomu o završenom prvom ciklusu studija ili ekvivalent, odnosno diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4)  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5)  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj spsobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

6)  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata a prije stupanja na dužnost,

7)  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem,

8)  Potpisani prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9)  Preporuku ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10)         Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

          Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br.  81/22).

VI  - Rok i način dostavljanja konkursnih prijava

         Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje konkursnih prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa  u dnevnom  listu ''Glas Srpske''.

Prijave na konkurs se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: adresu Javna ustanova Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Vlasenica, Ulica 9. januara 28, 75440 Vlasenica sa naznakom ''ZA ŠKOLSKI ODBOR-Prijava na konkurs za izbor direktora škole''.

VII – Način obavještavanja kandidata

          Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru  i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola'''Vuk Karadžić'' Vlasenica u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana