JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

JU OŠ "JOSIF PANČIĆ"

KOZICA, OŠTRA LUKA

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

1.  Profesor/Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, puna norma, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

-    da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

-    da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,

-    da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

-    da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-    uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

-    uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , i u skladu sa članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koja podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovorajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu da propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a ako kandidat ne može iz opravdanih razloga, u izuzetnim slučajevima, pribaviti dodatak diplomi, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

e)   uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

l) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće postavljene na oglasnoj ploči škole.

Intervju i testiranje će biti obavljeno u prostorijama škole,

  utorak, 11.06. 2024. godine u 10 časova (testiranje), a intervju sa kandidatima će biti obavljen u 11 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole: JU Osnovna škola "Josif Pančić" Kozica, Donja Kozica br. 129, 78 204 Bronzani Majdan, sa naznakom "Za konkurs".

***

Ju Oš „Petar Kočić" Prijedor

 V korpusa bb

79102 Prijedor

 

K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 

1.  Nastavnik njemačkog jezika sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja ........................................................... 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114, članom 115. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene čl. 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

 

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinom bodovanja kandidata u osnovnoj školi.   Pravo učešća na konkursu izuzetno imaju i lica iz člana 125. stav 4) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom stažu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

 

Kandidati koji budu izabrani po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

-    ljekarsko uvjerenje certifikovane zdravstvene ustanove o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3.  da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog intergriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti;

5.  da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6.  uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje dostavlja kandidat.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 Uz prijavu potpisanu od strane kandidata (sa adresom i kontakt telefonom) potrebno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 6. Pravilnika o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi :

1.  Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3.  Uvjerenje o državljanstvu;

4.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalno vaspitno-obrazovni rad;

6.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

7.  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

9.  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o: opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

13.     Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 7. - posebni uslovi konkursa, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa. Izuzetno od tačke 9. – posebni uslovi konkursa, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja ovjerenu kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti dana 11.06.2024. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole,  sa naznakom „ZA KONKURS".

***

Ju Oš „Vuk Karadžić"

ul. Vuka Karadžića bb

79203 Omarska

                                               

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.  Profesor matematike – 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, sa poloćenim stručnim ispitom, sa punom normom do  povratka radnika s bolovanja a najduže do 31.08.2024. godine.

 

Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. stav 1.2. i 3. Zakona o osnovnom vapsitanju i obrazovanju  .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovnja kandidata  u osnovnoj školi 

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

- Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenijh ili ovjerenom kopijom lične karte,

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena prtiv dostojanstva ličnosti, morala, službene duženosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojenih sredstava

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličosti , morala , službene dužnosti, polnog inegriteta, zlostavljaa djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i mloljetnim licem

- Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podcima iz posebnog  Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece za izabrnog kandidata (škola će pribaviti službenim putema prije zasnivanja radnog odnosa).

- Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica prvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola pribavlja slućbenim putem za izabranog kandidata prije zasnivaa radnog odnosa).

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi ;

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranjaako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenom radnog staža po vrstama posla;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju  kandidata   će se obaviti u školi u Omarskoj dana  10.06.2024 godine sa početkom u 8,00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole .

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervuju.

Kandidati koji  se ne pojave na  testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole.

***

JU Oš „Dragan Vujanović" Svodna

Svodna bb

79229 Svodna

   

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.  Nastavnik matematike – puna norme, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 08.10.2025. godine, u svojstvu pripravnika - 1 izvršilac.

Uslovi za učešće u konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Opšti uslovi:

1.  da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.  da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po  konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim    za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad đetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5.  da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6.  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja đeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.  uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta

3.  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4.  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca

7.  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

Napomena: U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument  pod rednim brojem 3. Posenih uslova, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana 11.06.2024. godine (utorak) u 08:30  časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs", dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole. 

Kandidati su dužni dostaviti orginalne ili ovjerene fotokopije svih dokumenta koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci.          

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. stav 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana