JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 05.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***** *

* *****

** ** *

OPŠTINA KOSTAJNICA

Svetosavska 16

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

U OPŠTINSKU UPRAVU OPŠTINE KOSTAJNICA

 

I.         Raspisuje se Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci i to:

- srednja stručna sprema- IV stepen –  poslovno-pravni tehničar ...................... 1 izvršilac

II. Opšti uslovi

1.  Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2.  Da je stariji od 18 godina,

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

5.  Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

6.  Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH

7.  Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

III.   Posebni uslovi

- SSS –  IV stepen – poslovno-pravni tehničar

- Da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,

- da kandidat nema radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme u trajanju kraćem od šest mjeseci.

IV.   Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Javni konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1)  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

2)  nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

3)  nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,

4)  da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije sledećih dokumenata:

- diplomu o završenoj stručnoj spremi

- uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske sa statusom nezaposlenog lica bez radnog iskustva u traženom stepenu spreme ili da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme u trajanju kraćem od 6 mjeseci.

Dokazi – kopije dokumenata uz prijavu dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa, Komisije za sprovođenje Javnog konkursa odbaciće zaključkom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija za sprovođenje postupka obaviće usmeni intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

V. Rok i mjesto za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske".

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Kostajnica svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova ili poštom, na adresu: Svetosavska 16, Opština Kostajnica sa naznakom Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kostajnica".

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Mirjana Krnjaić, kontakt telefon: 052/663-113 ili 052/663-139, lokal 32.

***

OPŠTINA KOSTAJNICA

Svetosavska 16

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA

U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE KOSTAJNICA

I.       Radno mjesto za koje se raspisuje Javni konkurs

Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Kostajnica u Odjeljenju za opštu upravu i to:

- Stručni saradnik za rad na info pultu, prijem zahtjeva i pošte .....................1 izvršilac

II.      Opšti uslovi

1.  Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2.  Da je stariji od 18 godina,

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

5.  Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

6.  Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH

7.  Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

III.    Posebni uslovi

- SSS –  IV stepen – ekonomskog smjera

- radno iskustvo 6 mjeseci u traženom stepenu obrazovanja

- Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru

Status: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja

IV.    Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i na internet stranici opštine Kostajnica, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi opštine Kostajnica (šalter sala).

Tačnost podataka navedenih u obrazcu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Uz prijavu na Javni konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, i izjave da kandidat:

1.  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

2.  nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

3.  nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,

4.  da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na Javni konkurs, odnosno prijavnog obrasca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije sledećih dokumenata:

- diplomu o završenoj stručnoj spremi

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno ovjerenu izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske,

- isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo),

- dokaz o poznavanju rada na računaru.

Dokazi – kopije dokumenata uz prijavu dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa, Komisije za sprovođenje Javnog konkursa odbaciće zaključkom.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursne komisije za sprovođenje postupka obaviće usmeni intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

V.      Rok i mjesto za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Opštine Kostajnica svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova ili poštom, na adresu: Svetosavska 16, Opština Kostajnica sa naznakom Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Kostajnica".

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Mirjana Krnjaić, kontakt telefon: 052/663-113 ili 052/663-139, lokal 32.

***

Opština Novi Grad

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u opštinskoj upravi opštine Novi Grad

 

I – Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika u opštinskoj upravi Opštine Novi Grad na neodređeno vrijeme i to na radno mjesto:

1.  Vatrogasac-spasilac, 1 izvršilac

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članu 53. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad .

III - Opšti i posebni uslovi

1)  Opšti uslovi:

1.  da je državljanin RS, odnosno BiH,

2.  da je stariji od 18 godina,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.  da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa i

6.  da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2)  Posebni uslovi:

1.  Vatrogasac-spasilac:

-    najmanje stručna sprema kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske i električarske);

-    najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme;

-    da nije stariji od 25 godina;

-    položen stručni ispit za vatrogasca-spasioca u profesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici;

-    da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenja poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine;

-    vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom „B" kategorije.

IV – Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica loklane samouprave.

V - Potrebna dokumentacija

1)  Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs namještenici, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

2)  Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i potpisane izjave:

1.  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

2.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;

4.  da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

3)  Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1.  diplome o završenoj stručnoj spremi;

2.  isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

3.  uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasca-spasioca u profesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici;

4.  ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenja poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine;

5.  vozačka dozvola „B" kategorije i

6.  isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VI - Postupak izbora kandidata

1.  Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

2.  O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

3.  Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1,3. i 4.  Javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.) i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

4.  Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim listu „Glas Srpske".

 

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli Opštine Novi Grad i na internet stranici Opštine Novi Grad  http://www.opstina-novigrad.com/.

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad.

Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je Sanja Pilipović, Šef Odsjeka za ljudske resurse, na kontakt telefon 052/720-465.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

***

Opština Novi Grad

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad

I – Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad, na neodređeno vrijeme i to za radna mjesta:

1.  Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću, 1 izvršilac

2.  Viši stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu,

1 izvršilac

3.  Viši stručni saradnik za plaćanje obaveza i poravnanje izvoda,                  1 izvršilac

4.  Stručni saradnik za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje, 1 izvršilac

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članovima 28, 30, i 51. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad .

III - Opšti i posebni uslovi

Opšti uslovi:

1.  da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.  da je stariji od 18 godina,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.  da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

6.  da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2)  Posebni uslovi:

1.  Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću:

-    VSS društvenog smjera  sa najmanje 240 ECTS bodova;

-    najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

-    položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

-    poznavanje rada na računaru.

2Viši stručni saradnik za obračun plata, naknada i blagajnu:

-    VSS - dipl. ekonomista ili prvi ciklus studija - dipl. ekonomista sa najmanje 180 ECTS bodova;

-    najmanje jedna godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

-    položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

-    poznavanje rada na računaru.

3.  Viši stručni saradnik za plaćanje obaveza i poravnanje izvoda:

-    VSS - dipl. ekonomista ili prvi ciklus studija - dipl. ekonomista sa najmanje 180 ECTS bodova;

-    najmanje jedna godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

-    položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

-    poznavanje rada na računaru.

4.  Stručni saradnik za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje:

-    SSS - IV stepen društvenog ili tehničkog smjera;

-    najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; 

-    položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i

-    poznavanje rada na računaru.

Izuzetno, kandidat koji je u drugim organizacijama i organima radio, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispitu roku od 6 (šest) mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko kandidat ne položi stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci, prestaje mu radni odnos.

IV - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica loklane samouprave.

V - Potrebna dokumentacija

1)  Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

2)  Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH  i potpisane izjave:

1.  da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;

2.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;

4.  da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

3)  Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1.  diplome o završenoj stručnoj spremi;

2.  uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ;

3.  isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

4.  isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VI - Postupak izbora kandidata

1.  Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

2.  O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

3.  Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja  Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1,3. i 4.  Javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.

4.  Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Opštine Novi Grad  http://www.opstina-novgrad.com /.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave.

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad".

Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je Sanja Pilipović, Šef Odsjeka za ljudske resurse, na kontakt telefon 052/720-465.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana