JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 8.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

********

********

UNIVERZITET U ISTIČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

Članica Univerziteta: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) – grupa predmeta Slikarstvo ...................................... 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) – grupa predmeta Grafički dizajn .............................................................. 1 izvršilac

Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

Katedra za komparativistiku

1. Za izbor nastavnika u zvanje u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Opšte studije književnosti ............................... 1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Muzička akademija Istočno Sarajevo

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva) - grupa predmeta Flauta ...................... 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), Teorijsko – umjetnička grupa predmeta ................  izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo ............................................... 1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Članica Univerziteta: Mediicnski fakultet Foča

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina .............. 1 izvršilac

2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina  ............. 1 izvršilac

3. Za izbor nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina  ........................ 1 izvršilac

stavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo ................................................ 1 izvršilac

5. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija (uključujući i citologiju) ........................................ 1 izvršilac

6. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Psihijatrija ..............................................................................1 izvršilac

Studentska 5, 73 300 Foča

Članica Univerziteta: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Poslovne finansije .....................................................................1 izvršilac

Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Članica Univerziteta: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Druga  inženjerstva i tehnologije ..........................................................1 izvršilac

Karakaj 1, 75 400 Zvornik

Članica Univerziteta: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija ........................... 1 izvršilac

2. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Šumarstvo ................................................................. 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Ekonomski fakultet Pale

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Preduzetnička ekonomija ................................................. 1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija ........................................................ 1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

U naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja ne može biti birano lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, kao i lice koje je teže prekršilo kodeks profesionalne čestitosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

-  izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Pored navedenih uslova kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva) – grupa predmeta Slikarstvo, potrebno je da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- Završena Akademija likovnih umjetnosti ili Fakultet likovnih umjetnosti - smjer Slikarstvo- drugi ciklus studija-magisterij ili master studij.

- Kandidati koji se prijave na konkurs, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu

Kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva) – grupa predmeta Grafički dizajn, potrebno je da ispunjavaju i sljedeće uslove:

-Završena Akademija likovnih umjetnosti ili Fakultet likovnih umjetnosti - smjer Grafički dizajn- drugi ciklus studija-magisterij ili master studij.

- Kandidati koji se prijave na konkurs, prilikom predaje dokumenata treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti za koju konkurišu

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu ranije važećeg Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 69/23).

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli blagovremene, uredne i potpune prijave na Konkurs i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 Ukoliko kandidat konkuriše za više pozicija navedenih u Konkursu, dužan je podnijeti prijave pojedinačno za svaku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA „SOKOLAC"

SOKOLAC

 

raspisuje

 

KONKURS

za izbor direktora Javne ustanove Osnovne škole „Sokolac" Sokolac

I  - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.

Direktor za svoj rad odgovara Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

II – Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

III - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Sokolac" Sokolac može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

1. Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

- da je punoljetan i

- da je radno sposoban.

2. Posebni uslovi:

-  da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

-  da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz prethodnog stava i

-  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i nastavnici i stručni saradnici iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

IV Potrebna dokumentacija

Kandidati koji konkurišu za radno mjesto direktora Škole,  uz prijavu na Konkurs za izbor direktora škole,  prilažu sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu;

- izvod iz matične knjige rođenih;

- diplomu o završenom prvom ciklusu studija ili ekvivalent, odnosno diplomu o završenoj stručnoj spremi;

- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome;

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci  i prilaže ga samo izabrani kandidat;

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje Škola pribavlja službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost;

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

- preporuku ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

- kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Konkurs za izbor direktora škole ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Sva dokumenta koja kandidati prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.  

Dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Školski odbor JU Osnovne škole "Sokolac" Sokolac će nakon razmatranja prispjelih prijava kandidata, dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa za izbor direktora Škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju  direktora JU Osnovne škole „Sokolac" Sokolac, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Sokolac" Sokolac,  ulica:  Omladinska br. 2, 71350 Sokolac,  sa naznakom ,,Prijava za izbor direktora škole."      

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana