JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 30.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

JU OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA"

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

 

raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

1.  Sekretar škole – 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog Suda RS i 119/21 ) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj: 74/23) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 115. i 142.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 81/22) kao i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, potom lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela  učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,

5) da se ne vodi u Registru lica pravnosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2)uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

3) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

4) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

6) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

U izuzetnim slučajevima ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 4), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
Izuzetno od tačke 6) ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovreme prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak 13.06.2024. godine u 12.00 časova, u prostorijama škole. Intervju kandidata će se obaviti istog dana u  14.00 časova u prostorijama škole.

Kandidate nećemo posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole i internet stranicu škole, tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu JU OŠ„ Sveti Sava" Istočno Novo Sarajevo, ul. Karađorđeva 1, 71 123 Istočno Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana