JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.5.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.5.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.5.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

OPŠTINA RUDO

 

r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

 za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Rudo

 

I - Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika, i to:

1. Samostalni stručni saradnik za urbanizam, prostorno uređenje i građenje -službenik pete kategorije trećeg zvanja .................................. 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Poslovi navedenog radnog mjesta utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji  i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo.

III - Opšti uslovi za kandidate:

1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.da je stariji od 18 godina,

3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

6.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV - Posebni uslovi za kandidate:

- VSS-diplomirani inženjer arhitekture-240 ECTS bodova,

- jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,

- položen stručni ispit za rad u upravi i

- poznavanje rada na računaru.

Izuzetno, lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. U protivnom, prestaje mu radni odnos.

V - Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sledeća dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci,

3.Uvjerenje da kandidat nije osuđivan, ne starije od 3 mjeseca, izdaje MUP po mjestu rođenja (za lica rođena u Republici Srpskoj, uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

4.Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu u pisanoj formi:

a) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o  službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 97/16),

5. Diplomu o stručnoj spremi,

6. Ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda-uvjerenje, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen,

8.Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, certifikat)

9.Lična karta ili pasoš,

10.Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti-dostavlja izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure,

11.Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca-dostavljaju samo kandidati koji imaju taj status.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje postupka po Javnom konkursu obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI - Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo-Komisija za sprovođenje postupaka po Javnom konkursu za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta, ul.Đenerala D.D. Mihailovića 41, Rudo. Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Slađana Pušonjić, šef Odsjeka za opštu upravu i društvene djelatnosti, kontakt telefon: 058/711-164.

VII-Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i  dnevnom listu „Glas Srpske". Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj veb-stranici Opštine Rudo.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA „SRBIJA" PALE

PALE

 

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.  Nastavnik istorije, 1 izvršilac, 14 časova neposrednog rada sa učenicima, na neodređeno vrijeme.

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitnoobrazovni rad.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", br: 1/16, 66/18, 119/21 i 112/23) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 81/22), članom 2 i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)  Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjereljem o državljanstvu,

2)  Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)  Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5)  Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6)  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitnoobrazovni rad,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6)  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

7)  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8)  Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)  Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)         Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen dana 28.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 časova, a intervju će biti obavljen istog dana sa početkom u 11:00 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija" Pale.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intrvju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na konkurs'' na adresu Škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA „SRBIJA" PALE

PALE

 

raspisuje

 

KONKURS

za izbor direktora JU Osnovne škole „Srbija" Pale

 

I – Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole „Srbija" u Palama.

II – Nadležnost: Direktor rukovodi radom škole.

III – Mandat: Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Opšti i posebni uslovi za izbor i imenovanje

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" br: 1/16, 66/18, 91/21-odluka US, 119/21 i 112/23), posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br: 81/22) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske" br: 70/23) i to:

1)  Da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

2)  Da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

3)  Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" br: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme , mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole,

4)  Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 2) ili 3),

5)  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

6)  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7)  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

8)  Potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

V – Dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti uz prijavu:

1)  Izvod iz matične knjige rođenih,

2)  Uvjerenje o državljanstvu,

3)  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4)  Uvjerenje/potvrdu kojim dokazuje da ima najmanje pet godina iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5)  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

6)  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

7)  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8)  Potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9)  Preporuku ranijeg poslodavca ili Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10)         Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

VI – Objavljivanje konkursa: Ovaj konkurs će biti objavljen posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

VII – Podnošenje prijava: Prijave se mogu dostavljati lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Srbija", ul. Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22. 71 420 Pale.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije svih dokumenata i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VIII – Obavještavanje kandidata: Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana