JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 05.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 05.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***** *

* *****

** ** *

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

Članica Univerziteta: Ekonomski fakultet Brčko

 

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment   .................................................. 1 izvršilac

Studentska 11, 76 100 Brčko

Članica Univerziteta: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika  u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika ....................................... 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Muzička akademija Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo - svi oblici stvaralaštva) - grupa predmeta: Klavir – glavni predmet .............................................. 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

Katedra za novinarstvo i politikologiju

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mediji i socio-kulturološke komunikacije ........................................... 1 izvršilac

Katedra za psihologiju

1. Za izbor nastavnika nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Opšta psihologija ........................................................................ 1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Mediicnski fakultet Foča

1. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina ............................................................. 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Defektologija ................................................................. 1 izvršilac

Studentska 5, 73 300 Foča

Članica Univerziteta: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Mašinstvo ........................................... 1 izvršilac

Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Članica Univerziteta: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke ............................................................ 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo ............................ 1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Članica Univerziteta: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika ........................................................... 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126  Istočno Sarajevo

          Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

U naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja ne može biti birano lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, kao i lice koje je teže prekršilo kodeks profesionalne čestitosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

-  izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Kandidati, koji konkurišu na poziciju za izbor saradnika u zvanje asistenta uža naučna oblast Farmakologija i farmacija i za izbor saradnika u zvanje asistenta uža naučna oblast Anesteziologija su u obavezi da uz prijavu dostave i dokaz o znanju engleskog jezika (s obzirom da se na Medicinskom fakultetu Foča realizuje studijski program Medicina na engleskom jeziku).

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu ranije važećeg Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 69/23).

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli blagovremene, uredne i potpune prijave na Konkurs i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

  Ukoliko kandidat konkuriše za više pozicija navedenih u Konkursu, dužan je podnijeti prijave pojedinačno za svaku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

** *

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

P O N I Š T E Nj E    K O N K U R S A

1.  Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 03.04.2024. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor u zvanje nastavnika stranog jezika i vještina za užu naučnu oblast Specifični jezici (Germanistika), na Pedagoškom fakultetu Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

2.  Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" dana 03.04.2024. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Informacione nauke (društveni aspekti), na Ekonomskom fakultetu Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana