JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

Javna ustanova Osnovna škola „Vuk Karadžić" Roćević,

 

raspisuje:

                                                           

KONKURS

 

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Nastavnik ruskog jezika – 22 časa, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

 

2. Nastavnik matematike – 8 časova, na određeno vrijeme, do  31.08.2024. godine, pripravnik - 1 izvršilac;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14  i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

 

5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uz potpisanu prijavu (sa naznačenom adresom i kontakt telefonom) i prethodno navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, i to:

 

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojem je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno obrazovni rad, za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi (za radna mjesta sa radnim iskustvom);

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom (uvjerenje treba da sadrži sledeće podatke o: opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju, i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla);

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom status člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje  opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko  se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Za radna mjesta za koja je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, pravo učešća imaju i lica iz člana 114. stav 5) važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na konkurs, komisija neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 05.12.2023. godine (utorak) sa početkom u 9.00 časova, u prostorijama škole u Roćeviću.

Škola će, listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u dnevnom listu "Glas Srpske".

 

Prijave dostaviti putem pošte na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karadžić" Roćević  bb , 75413 Kozluk, sa naznakom "ZA KONKURS".

***

JZU DOM ZDRAVLjA VLASENICA

 raspisuje,

 

KONKURS

za prijem u radni odnos u JZU Domu zdravlja Vlasenica

 

Doktor  medicine, na  oređeno vrijeme 1 izvršilac.

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove.

Opšti uslovi:

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno B i H,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili krivično  djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova.

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-da nije otpuštan iz službe.

Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate:

  • VSS završen  medicinski fakultet ,
  • zvanje doktor medicine 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1.diplomu o završenom medicinskom fakultetu,

2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3.uvjerenje (licenca)

4.rodni list,

5 .uvjerenje o državljanstvu.

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova Konkursa dostavljaju se lično ili putem pošte, na adresu: JZU Dom zdravlja Vlasenica, ul. Srpskih Ranjenika br:11.

Dokumenta se dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji.

Konkurs ostaje otvoren otvoren osam dana, računajući od dana objavljivanja u „Glasu Srpske".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana