JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

 Javna ustanova Srednjoškolski centar

 „Milutin Milanković"

 

 raspisuje :

 

K O N K U R S

za prijem nastavnika sa radnim iskustvom

 

 1. Sekretar škole, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 1. da je  državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,  

      2.   da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  

            ovjerenom kopijom lične karte,

    3. da  je radno sposoban, a to se  dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj     sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo  izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja       radnog odnosa,

  4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv   dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja   djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe   opojnih sredstava,

      5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

     6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja  radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje    240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

Priložiti: ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju.

2. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz koga se jasno vidi  vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za prijme u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,  

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja.

Spisak kandidata koji mogu pristupiti testiranju objaviće se na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja.

Intervju i testiranje kandidata će se obaviti 30.11.2023. u 9,00 časova, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene i potpisane prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati  su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, pošto se iste   ne vraćaju kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u kovertama sa naznakom „za konkurs" na protokol škole ili putem pošte na adresu:

 Javna ustanova Srednjoškolski centar

 „Milutin Milanković"

 Nikole Tesle 34                                                                                    

 75446 Milići.  

***

JU „Prva osnovna škola" Srebrenica

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik matematike, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najdalje do 06.05.2024.godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom -  1 izvršilac.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 1/16, 66/18 i 119/21), i posebnih uslova propisanih članom 114. i čl.115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj 74/23), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" 77/09, 86/10, 25/14, 6/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 81/22) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 74/23).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1.da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove,  koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata, kandidat treba da priloži  dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih pravilnikom, a to su:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijkog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičo-metodičku grupu predmeta,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 6. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

7) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 1. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 2. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 3. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

 

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument ''Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena'',  prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.
 

 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.198. Zakona.

Pravo učešća na konkursu  za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl.114.stav 5. Zakona.

Dana, 30.11.2023. godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola" Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje će se obaviti u 11:00 časova, a intervju  u 12:00 časova.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije im se neće vraćati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će obavjestiti sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa jasnom  naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: 

 

JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA"

Ul.Milivoja Mićića bb                                                                                 

75430 Srebrenica                                                                                                  

Kontakt tel: 056/440-216          

****

JU,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,

objavljuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika

                         

1 . Nastavnik fizike 8 časova nastave norme,jedan izvršilac na                                                                 određeno radno vrijeme do povratka radnice  sa porodiljskog bolovanja

                                                      

    U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.

              

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/2016, 66/18 i 119/21) , članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 41/18,35/20,92/20,55/23 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (Službeni Glasnik Republike Srpske  broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)

Uz prijavu na konkur potpisanu od strane kandidata  u kojoj se mora navesti kontakt telefon  kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju-   ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.

 

 1. o odgovarajućoj  stručnoj spremi za radno mjesto koje se traži konkursom.
 2. diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja.
 3. Uvjerenje o radnom stažu stečenom u zanimanju i stepenu stručne spreme tražene konkursom izdato od stane ranijeg poslodavca.
 4. o položenom stručnom ispitu za rad u školi.

      

 1. opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca
 2. opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 3. optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 4. o državljanstvu BiH
 5. iz matične knjige rođenih
 6. izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje.
 7. da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti polnog integriteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
 8. da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta i drugog nasilja i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
 9. uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci. Uvjerenje će priložiti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.
 10. sa podacima iz  posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.
 11. učešća na konkurs imaju i lica  čije su diplome izdate u Bosni i Hercegovini, kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 06. aprila 1992. godine sa istim stepenom i vrstom stručne spreme koja se traži za navedeno radno mjesto.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju   28.11.2023. godine sa početkom u  13 časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i  ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijavu  na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb

   75420 Bratunac   u zatvorenoj  koverti, sa naznakom ,, prijava na konkurs,,.

***

JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš",

Šekovići

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem nastavnika u školskoj 2023/2024 godini

 

1.   Srpski jezik ............................................... 3 časa,  do povratka radnice sa porodiljskog odsustva  a najkasnije do 31.8.2024.god., lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu  („Službeni glasnik RS", broj: 1/16, 66/18, 91/21-Odluka US i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23),  kao i druge uslove propisane  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama („Službeni glasnik RS", broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

 • Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 • Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti izdatim od nadležne zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Uvjerenje o podacima iz posebnog  Registra  lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za što uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 • Ovjerenu  foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvavilent,
 •  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena),
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrsti posla,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23),  i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana  30.11.2023. godine u  10,30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar „Petar II Petrović Njegoš", ul.Branka Radičevića bb, 75450 Šekovići, sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

JU za predškolsko vaspitanje i

obrazovanje „Prvi koraci" Vlasenica

 

raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

I Direktor JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci" Vlasenica raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. Stručni saradnik diplomirani pedagog  na neodređeno vrijeme - 1 izvršilac.

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

 

    II- Opšti uslovi

 • je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 • je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psiho-fizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djteteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, prizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

 

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

III- Posebni uslovi

Kandidati za radno mjesto „diplomirani pedagog" treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 1. Ima odgovarajući nivo visokog obrazovanja – najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekao visoko obrazovanje na studijskom programu pedagogija.
 2. Jedna (1) godina radnog iskustva u struci.
 3. Ima položen stručni ispit za vaspitno obrazovni rad.
 4. Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom

 

IV – Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova

 

 1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje diplomirani pedagog ili  ekvivalent,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ili uvjerenje da se oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita
 3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,
 4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu prvedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 5. ovjerena fotokopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalisku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbiskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog boraca,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statisu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 9. Uvjerenje o državljanstvu
 10.  Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte
 11.  Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.
 12. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 13. Uvjerenje o neosuđivanosti
 14. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece.
 15. Uvjerenje pod tačkom 13 i 14 za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom imaju pedagozi koji su stekli radno iskustvo u struci, a nisu položili stručni ipit ukoliko ispunjavaju ostale uslove tražene Konkursom.

 

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Svi dokumneti koje kandidati dostave moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju 01.12.2023. godine u 12:00 časova u prostorijama dječijeg vrtića JU „Prvi koraci" Vlasenica.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće objavljeni na oglasnoj tabli vrtića „Prvi koraci" tri dana prije zakazanog intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se isti ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

V-Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim glasilima Konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu  Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci" , Vuka Karadžića bb, 75440 Vlasenica sa naznakom „Prijava na Javni konkurs"         

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana