JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Zvornik: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

JU OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ"

         O S M A C I

Poništenje dijela javnog konkursa

                  Poništava se dio javnog oglasa pod rednim brojem:

 4. – Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja – 18 časova –neodređeno vrijeme –položen stručni ispit iz „PROCEDURALNIH RAZLOGA „ a koji je objavljen u dnevnim novinama Glas Srpske dana 31.01.2024. godine.

                  Konkurs za ostala radna mjesta ostaje na snazi.

 

***

PJ "Specijalistički medicinski centar", Milići

r a s p i s u j e:

  K O N K U R S

za dodjelu  specijalizacije

Iz oblasti:

1. Medicina rada- 1(jedna) specijalizacija

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

1. završen medicinski fakultet,

2. položen stručni ispit,

3. posjedovanje licence za doktora,

4. znanje najmanje jednog stranog jezika.

 

Kandidati su dužni da, uz prijavu sa biografijom, dostave sledeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

- Diploma o završenom medicinskom fakultetu,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Licencu za doktore,

- Kopiju lične karte,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

 

- Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je došlo do promjene prezimena),

- Potvrdu o znanju jednog stranog jezika,

- Uvjerenje o državljanstvu.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske" Banja Luka.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Kompanija "Boksit" a.d. Milići, Trg rudara broj 1, 75446 Milići.

***

JU „Prva osnovna škola" Srebrenica raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

  1. Nastavnik njemačkog jezika, 12 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najdalje do 31.1.2025.godine, lice bez iskustva - pripravnik -  1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 1/16, 66/18 i 119/21), i posebnih uslova propisanih članom 114. i čl.115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema , kriterijumima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj 74/23), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" 77/09, 86/10, 25/14, 6/15). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 81/22 – u daljem tekstu:Zakon) i odredbama Pravilnika o proceduri prijema , kriterijumima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" broj 74/23),

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1.da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove,  koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,koje prilaže kandidat uz prijavu na konkurs.

 

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata, kandidat treba da priloži  dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih pravilnikom, a to su:

  1. Uvjerenje o državljanstvu;
  2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
  3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijkog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
  4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičo-metodičku grupu predmeta,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

     6)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7)uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

  8)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument ''Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena'',  prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 

Na raspisani konkurs pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa čl.198. Zakona .

Pravo učešća na konkursu  za radna mjesta za koja se traži lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom imaju i lica iz čl.114.stav 5. Zakona.

Dana, 29.02.2024. godine, u prostorijama JU „Prva osnovna škola" Srebrenica obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje će se obaviti u 10:00 časova, a intervju  u 11:00 časova.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata  i te kopije im se neće vraćati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Škola će obavjestiti sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti lično ili slati na adresu škole sa jasnom  naznakom za koje radno mjesto se konkuriše: 

   JU „PRVA OSNOVNA ŠKOLA"

Ul.Milivoja Mićića bb                                                                                  

75430 Srebrenica                                                                                                         

Kontakt tel: 056/440-216 .  

***

 Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik,

r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upražnjeno radno mjesto

                          

1. Nastavnik istorije na određeno vrijeme, do 31.8.2024. godine, 8 časova redovne nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac.

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi kandidati treba da  ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme kao i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju ( „Službeni glasnik RS" broj 81/22).                                                                

Kandidati na konkursu su dužni dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 74/23).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata ), sa adresom, kontakt telefonom, kraćom biografijom i spiskom dokumenata koji se dostavljaju, potrebno je dostaviti:

1) ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih  integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi, za radno mjesto na koje se prima lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ovaj dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike  Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

12) uvjerenje o državljanstvu,

13) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i

14) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije stupanja na dužnost.

Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i zloupotrebe opojnih sredstava, kao i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata, škola pribavlja službenim putem.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzimati u razmatranje. 

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se 28.2.2024. godine u 12 časova, u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava" Zvornik.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole, a kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama "Glas Srpske" Banja Luka.

Prijave na konkurs sa potpunom  dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Zvornik, ul. Svetog Save 71A, 75400 Zvornik, sa naznakom: "Prijava na konkurs" i navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt telefon: 056/490-615.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana