JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.12. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

******

 

JU CSŠ

TREBINjE

KONKURS

 

 1. Nastavnik informatike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, 12 časova nedeljno, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.
 2. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, 8 časova nedeljno, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

 

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom 102., 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RS br.41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/19).

 

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga;
 5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;
 3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla.Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme;
 4. Ovjerena foto-kopija radne knjižice;
 5. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 6. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 7. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti „Prijava na Konkurs za zapošljavanje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše") i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično u sekretarijat škole svaki radni dan do 12 časova ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 21.12.2023. u 1215

 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 18.12.2023. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju

 

 

J A V N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme

 

 

I - NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

1) Stručni saradnik  ……………………………............... 2 izvršioca

II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNjAVATI

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-    uvjerenje o državljanstvu;                                           

-    izvod iz matične knjige rođenih;                               

-    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                          

-    za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II - 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;

-    diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                  

-    potvrda o položenom pravosudnom ispitu;                                        

-    dokaz o poznavanju rada na računaru;

-    potvrdu o radnom iskustvu;                                        

-    a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.                                                                                          

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Zgrada pravosudnih institucija u Trebinju, ulica Stepe Stepanovića broj 18, Trebinje, sa naznakom:

PRIJAVA NA OGLAS - „NE OTVARATI".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana