JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

**********

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

F O Č A                                                          

K O N K U R S

 

  1.Nastavnik harmonike, na neodređeno vrijeme, diplomirani muzičar-akordeonista, dipl.muzički izvođač ili pedagog, sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil:muzički izvođač –harmonikaš 1(jedan) izvršilac – 24 časa; 

   Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

   -  imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

   - imaju položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

   -  imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene  ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

    - da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva      ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

     - uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

   Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

    1.Diplomu o završenom obrazovanju;

    2.Rodni list;

    3.Uvjerenje o državljanstvu;

   4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

   5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 102/14, 45/16 i 26/19 ), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima  utvrđenim pomenutim Pravilnikom.

 

Kandidati, uz potpisanu prijavu i  dokumentaciju, treba da dostave i:

   -   Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili      potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

- Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;

- Dokaz o ostvarenom  radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno- obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:

 Vrsta posla,

Stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

- Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

      Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

      Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;

Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intrvjua i testiranja;

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 29.02.2024. godine u 10,00 časova u školi.

Početak rada je 01.03.2024. godine.      

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola      Foča, ul.Nemanjina bb, 73 300 Foča.

 

JU OŠ „Veselin Masleša"

Foča

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog radnog  mjesta

 

VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA  -  1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini, a najduže do 30.06.2024. godine, 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. 

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske",  broj 74/23),  kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 114. i članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22 i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/19, 13/20  i 72/21).

 Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 81/22 ) ispunjavali uslove koji se odnose na  stepen i vrstu stručne spreme.   

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su :

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

- da se ne vodi u  Registru lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična  djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

Diplomu o završenom  prvom  ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast   polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

- Dodatak  diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

- Uvjerenje  o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ,  sa podacima o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta , stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

 Neblagovremene  i nepotpune  prijave kandidata na konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje  kandidata   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 07.03.2024. godine u 09.00 časova u prostorijama Škole.

Intervju  sa kandidatima   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 07.03.2024. godine u 11.00 časova u prostorijama Škole.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će  postaviti na oglasnu tablu  Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa

neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

          Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom  „Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola „Veselin Masleša" Foča , Karađorđeva 68a, 73300 Foča.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana