JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 8.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 8.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***

***

***

 

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA

 

U Konkursu JU Osnovna škola „Petar Kočić" Prijedor, broj 801/23 od 26.10.2023. godine ,koji je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" 01.11.2023. godine, zbog uočene tehničke greške, ispravlja se dio teksta konkursa u dijelu koji se odnosi na datum održavanja testiranja i intervjua sa kandidatima tako da umjesto datuma 17.10.2023. godine, treba da stoji 17.11.2023. godine.

 

Ostali dio teksta Konkursa  ostaje nepromjenjen.

***                                                                                                                                      

JU Osnovna škola"Kozarac"

Ulica Maršala Tita bb

 79 202 Kozarac                     

 

K O N K U R S

za upražnjeno radno  mjesto

1.Nasatvnik razredne nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme,do 31.08.2024.godine.

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-,kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi 

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) svjedočanstva i diplomu o završnom radu, koji sadrže podatke o prosjeku ocjena tokom školovanja za nastavnike u umjetničkoj školi – smjer baletsko vaspitanje i obrazovanje, za one predmete za koje je predviđeno najmanje srednje baletsko obrazovanje,

3) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za sva radna mjesta

5) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

6) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga, u izuzetnim slučajevima, pribaviti dodatak diplomi, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

 7) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

8) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenootadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 11) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju .Intervju  i testiranje će se održati dana  22.11.2023.godine ( srijeda) u 13.15 sati u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs", dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole.                     

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                                                               

***

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić" Kozarska Dubica,

Đakona Avakuma 15,

79240 Kozarska Dubica,

 

JAVNI KONKURS

 

 1. Nastavnik likovne kulture (18 časova), na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,pripravnik  .......................................................... 1 izvršilac;

2.  Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme,do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.8.2024. godine,pripravnik ......................................... 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su odredbama Zakona o radu i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 114. i 115.  a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi .      

Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedena radna mjesta, odnosno koje uslove kandidati treba da ispunjavaju u pogledu stručne spreme.

I Opšti uslovi konkursa koje kandidati treba da ispunjavaju:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Redistra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje je kandidat dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznačenom pozicijom na koju konkuriše) potpisanu od starne kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a što podrazumjeva:

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom 4. posebnih uslova konkursa, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 125., stav (5) i član 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi: 74/23).

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak 23.11.2023. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuisanju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave slati isključivo poštom na adresu škole, sa naznakom „za konkurs". Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

***

JU Oš "Josif Pančić" Kozica, Oštra Luka

Donja Kozica br. 129

78 204 Bronzani Majdan

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 1. Profesor/Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, 8 časova, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, do 31.08.2024. godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 • da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,
 • da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  i u skladu sa članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koja podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovorajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu da propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a ako kandidat ne može iz opravdanih razloga, u izuzetnim slučajevima, pribaviti dodatak diplomi, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

e)   uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

l) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće postavljene na oglasnoj ploči škole.

Intervju i testiranje će biti obavljeno u prostorijama škole,

 • srijeda, 22.11. 2023. godine u 10 časova (testiranje), a intervju sa kandidatima će biti obavljen u 11 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena:

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole:  JU Oš "Josif Pančić" Kozica, Oštra Luka,  Donja Kozica br. 129, 78 204 Bronzani Majdan , sa naznakom "Za konkurs".

***

 Opština Novi Grad

 ul. Petra Kočića br. 2

 

JAVNI KONKURS

Za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u opštinskoj upravi opštine Novi Grad

 

I – Raspisuje se konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu namještenika u opštinskoj upravi Opštine Novi Grad na neodređeno vrijeme i to na radna mjesta:

 1. Administrativno-tehnički radnik za potrebe Odsjeka, 1 izvršilac
 2. Radnik na održavanju čistoće, 1 izvršilac
 3. Vatrogasac-spasilac (vozač motornih vozila), 2 izvršioca
 4. Vatrogasac-spasilac, 1 izvršilac

II - Opis poslova i radnih zadataka

Opis poslova i radnih zadataka dat je u članovima 37, 46. i 53. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad .

III - Opšti i posebni uslovi

 1. Opšti uslovi:
 1. da je državljanin RS, odnosno BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
 5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa i
 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
 7. Posebni uslovi:
 8. Administrativno-tehnički radnik za potrebe Odsjeka:
 • SSS III stepen, društvenog ili tehničkog smjera;
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
 1. Radnik na održavanju čistoće:
 • NK radnik.
 1. Vatrogasac-spasilac (vozač motornih vozila):
 • najmanje stručna sprema kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske i električarske);
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme;
 • položen stručni ispit za vatrogasca-spasioca u profesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenja poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine;
 • vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom „C" kategorije.
 1. Vatrogasac-spasilac:
 • najmanje stručna sprema kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske i električarske);
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme;
 • položen stručni ispit za vatrogasca-spasioca u profesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenja poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine;
 • vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom „B" kategorije.

IV - Nespojivost

Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci ili biti na položaju koji je nespojiv sa njihovim službenim dužnostima u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinica loklane samouprave.

V - Potrebna dokumentacija

 1. Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs namještenici, koju kandidati mogu preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (Obrazac br.1)

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

 1. Kao dokaze o ispunjenosti opštih uslova kandidat je dužan dostaviti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i potpisane izjave:
 1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odobio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član  IX stav 1. Ustava BiH;
 2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
 3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa;
 4.  da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43-47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave koji regulišu nespojivost i sukob interesa, a koje su sastavni dio prijave na javni konkurs.

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.

 1. Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
 1. diplome o završenoj stručnoj spremi;
 2. isprave o radnom iskustvu (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za vatrogasca-spasioca u profesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici (za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 4.)
 4. ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenja poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine (za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 4.)
 5. vozačka dozvola „C" kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 3.Vatrogasac-spasilac (vozač motornih vozila);
 6. vozačka dozvola „B" kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 4.Vatrogasac-spasilac;
 7. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove.

VI - Postupak izbora kandidata

 1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Konkursna komisija će obaviti intervju, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.
 2. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.
 3. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz člana V stav 2) tačke 1,3. i 4.  Javnog konkursa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.) i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi.
 4. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće slijedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 3) ovog člana.

VII - Rok i mjesto podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim listu „Glas Srpske".

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli Opštine Novi Grad i na internet stranici Opštine Novi Grad  www.opstina-novigrad.com/.

Prijave se dostavljaju lično na protokol ili putem pošte, na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad.

Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je Sanja Pilipović, Šef Odsjeka za ljudske resurse, na kontakt telefon 052/720-465.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana