JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.12. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

******

JU Oš"Sveti Sava" Novi Grad

Nikole Pašića 13

79220 Novi Grad            

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik tehničkog obrazovanja - 1 izvršilac, 14 časova, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa suspenzije, a najduže do 31.08.2024. godine.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte
 3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci),  koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po  konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova  kandidati treba da  dostave  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova  i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

 1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja),
 4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme  i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim stažom,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odnosno uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana  22.12.2023. godine u 09:00  časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs", dostaviti putem pošte na adresu škole.            

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija  evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

***

JU OŠ „DRAGAN VUJANOVIĆ"  

79229 SVODNA, Svodna  bb

 

 

KONKURS ZA IZBOR  DIREKTORA

JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „DRAGAN VUJANOVIĆ" SVODNA

 

I – Predmet

Školski odbor Ju Oš „Dragan Vujanović" Svodna raspisuje Javni konkurs za izbor direktora Ju Oš „Dragan Vujanović" Svodna.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Ministru i Školskom odboru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

U roku od osam dana od dana razmatranja prijava, Školski odbor ministru dostvalja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktor.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

IV – Uslovi koje treba da ispunjava kandidat koji se prijavljuje na konkurs za direktora škole

Za direktora Ju Oš „Dragan Vujanović" Svodna može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu , Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Statutom JU Oš „Dragan Vujanović" Svodna, broj 168/23 od 15.03.2023. godine i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole   i to:

1.Opšti uslovi:

      1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

      2. da je stariji od 18 godina i

      3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

 

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- da ima potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati i nastavnici i stručni saradnici iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pored ispunjavanja opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2.uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenom prvom ciklusu studija ili ekvivalent, odnosno diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,

6. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

8. potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca ili nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,

11. ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž stav 1. Ustava BiH.

 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) neće se vraćati kandidatima.

 VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs za izbor direktora škole podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje se izdaju u RS.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na  adresu škole

 sa naznakom ''Javni konkurs za izbor direktora Ju Oš „Dragan Vujanović"  Svodna".

VII - Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade RS o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

***

JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor

Ul. Nikole Pašića br. 6.

79101 Prijedor 

 

  K  O  N  K  U  R  S

za prijem   radnika na upražnjena radna mjesta

 

 1. Profesor  filozofije i sociologije  12 časova na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine.
 • Za navedeno  radno mjesto  se prima lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u  vaspitno-obrazovnom procesu.
 • Za radna mjesta  za koja se traže lica sa radnim iskustvom i u skladu sa Zakonom  navodimo da se na ova radna mjesta mogu javiti i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
 • Takođe u skladu sa zakonskom obavezom navodimo da pravo učešća na  konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.    

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I  Opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

           1) da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje, uvjerenjem  o državljanstvu;

           2)da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom  iz matične knjige rođenih ili  kopijom  lične karte;

          3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem,  koje ne može biti starije od šest  mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

           4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti  Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

         5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

        6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

II Posebni uslovi

Na osnovu člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji  kandidati su  u obavezi  dostaviti :

 1. Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs:
 2. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je nevedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 3.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,
 4. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, dužan  je dostaviti kandidat  koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se  reguliše polaganje stručnog ispita,
 6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 7.  uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,
 8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca .Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 9.  uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 10. uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 11. uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana 19.12.2023. godine  u prostorijama Škole.

Testiranje kandidata će se obaviti u 11:00  časova

Intervju sa kandidatima u 12:00 časova.

Škola će sačiniti spisak kandidata koji ispunjavaju  uslove konkursa  i isti  postaviti na oglasnu ploču Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, tako da se  kandidati neće  posebno pozivati na testiranje i   intervju.

 Ukoliko  se ne pojave na  testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8  dana od dana  javnog objavljivanja u dnevnim novinama.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju  opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti  u zatvorenoj koverti . Na  prednjoj strani koverte  obavezno  navesti: JU Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor  - Komisiji  za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) a sa druge strane koverte navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Prijave se mogu dostaviti  lično na protokol Škole ili putem pošte.                                                                

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana