JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.09.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 06.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

 

Okružni privredni sud u Prijedoru

Ul. Zanatska br. 20

79 102 Prijedor

 

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Okružnom privrednom sudu u Prijedoru

 

1. Opis radnog mjesta

1. Daktilograf/sudski asistent - 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

2.1. Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

            - da je državljanin Bosne i Hercegovine,

            - da je stariji od 18 godina,

            - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

            - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,

            - da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

2.2. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

            Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:           

            - IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

3. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos, i to original ili foto-kopije sljedećih dokumenata:

            - lične karte ili pasoša,

            - diplome o završenoj stručnoj spremi,

            - uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u konkursu, kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.

Izabrani kandidat dužan je da, u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o traženoj stručnoj spremi, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

4. Prijava na konkurs

Prijavu na konkurs kandidati mogu preuzeti lično na pisarnici Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili na internet stranici Okružnog privrednog suda u Prijedoru https://okprivrednisud-prijedor.pravosudje.ba/.

5. Rok i način podnošenja prijave na konkurs

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS" se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu Okružnog privrednog suda u Prijedoru

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, odbaciće se.

Kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa biće pozvani pisanim putem na ulazni intervju i testiranje. Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa će obaviti razgovor sa svakim kandidatom, te će izvršiti testiranje na računaru prekucavanjem zadanog teksta, nakon čega će sačiniti listu uspješnih kandidata, te istu dostaviti predsjedniku suda na odlučivanje, u skladu sa Uredbom o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika. Rezultati javnog konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli suda.

***

JU Centar „Sunce" Prijedor

 Kralja Aleksandra br. 6

 79101 Prijedor

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Sekretar škole u svojstvu pripravnika na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva, najkasnije do 06.12.2024. godine ........................................................ 1 izvršilac.

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane  članom 142. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju .

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :

-           da je državljanin RS ili BiH,

-           da je punoljetan,

-           da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-           da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-              da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-               da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos

-              da ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, završen pravni fakultet,

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i u skladu sa Pravilnikom o postupku prijema u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem , a na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnicima.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

-              prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

-             dužina radnog staža,

-              vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

-              rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

-              uvjerenje o državljanstvu,

-              izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

-              ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa),

-             uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

     Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

-              ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno  stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

-              dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-              uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

-              uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

-              uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

-              uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju kandidata za prijem radnika u radni odnos će se obaviti u prostorijama Javne ustanove Centar „Sunce" Prijedor, 20.09.2023. godine sa početkom u 9:00 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Centar „Sunce" Prijedor.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana