JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 29.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU Centar „Sunce" Prijedor

Kralja Aleksandra br. 6

79101 Prijedor

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 

 1. Defektolog - diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.08.2024. godine .................................................... 1 izvršilac;
 2.  Defektolog - diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, pripravnik, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.08.2024. godine ............................................. 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 114. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :

-        da je državljanin RS ili BiH,

-        da je punoljetan,

-        da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-        da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-             da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)

-               da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos

-        da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih

              najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

-        da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, odnosno u nastavi (odnosi se samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnicima.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

-        vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja         

             odgovarajuće stručne spreme;

-        prosjek ocjena tokom studiranja;

-        rezultati ostvareni na intervju i testu;

-            radni staž kandidata.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:

-        uvjerenje o državljanstvu,

-        izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

-        ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)

-            uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

 • ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 • dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu (za kandidata pod rednim brojem 1.)
 • uvjerenje poslodavca o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Ju Centar „Sunce" Prijedor dana 12.12.2023. godine sa početkom u 11:30 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima. 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja  i intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom ,,za konkurs" i napomenom ,,ne otvarati".

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu postupka.

***

Osnovni sud u Prijedoru,

ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6,

Prijedor.

JAVNI KONKURS

 

I Za prijem 2 (dva)  sudijska  pripravnika -volontera na obavljanje pripravničkog staža u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu.

 

II Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati :

-da je državljanin BiH ili RS

-da je stariji  od 18.godina

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest   mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu i

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi su:

 1. diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju

IV  Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to  foto-kopije sljedećih dokumenata:

-lične karte

-diplome o završenoj stručnoj spremi uz potvrdu  o prosjeku ocjena  a ispunjenost drugih uslova iz konkursa kandidati dokazuje izjavom koja je sastavni dio Prijave na javni konkurs a  koja se može preuzeti u elektronskom obliku na službenoj internet stranici suda ossud-prijedorŽpravosudje.ba

V Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

VI  Ostalo

Izabrani kandidat će biti dužan da u roku od 7 dana o dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda dostavi Komisiji originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: izvod iz matične knjige rođenih,uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, pismenu  izjavu ovjerena od strane nadležnog organa  sljedeće sadržine: "Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa" (takođe izjava dostupna na njeb stranici suda) dok će sud uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju o čemu će biti obavješteni pisanim putem.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs" ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana