JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.****

****

****

 

JU OŠ „Vuk Stefanović Karadžić" Kozarska Dubica

Đakona Avakuma 15

79240 Kozarska Dubica

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik srpskog jezika (5 časova), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.08.2024. godine ............................................................. 1 izvršilac;

2.  Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja (6 časova), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine ............................................................................. 1 izvršilac

 

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su odredbama Zakona o radu  i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 114. i 115. , a prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi.         

Odredbama Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisana je vrsta stručne spreme i koja lica mogu da budu angažovana na navedena radna mjesta, odnosno koje uslove kandidati treba da ispunjavaju u pogledu stručne spreme.

I Opšti uslovi konkursa koje kandidati treba da ispunjavaju:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Redistra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv  službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje je kandidat dužan dostaviti uz prijavu na konkurs.

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i naznačenom pozicijom na koju konkuriše) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i dokumentaciju traženu opštim uslovima ovog konkursa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi , a što podrazumjeva:

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca koje treba da sadrži podatke o: opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument pod tačkom 5. posebnih uslova konkursa, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno od tačke 7.posebnih uslova konkursa, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 114. stav 5.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, u skladu sa članom 125., stav (5) i član 198. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak  07.12.2023. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuisanju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Prijave slati isključivo poštom na adresu  škole, sa naznakom „za konkurs". Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

***

Ju Oš „Sveti Sava" Kozarska Dubica

Dositejeva bb

79240 Kozarska Dubica

 

JAVNI KONKURS

 za izbor direktora JU OŠ „Sveti Sava" Kozarska Dubica

 

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Oš „Sveti Sava „ Kozarska Dubica , raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Ju Oš „Sveti Sava" Kozarska Dubica.

II – Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor Ju Oš „Sveti Sava" Kozarska Dubica se bira na period od 4  (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Ju Oš „Sveti Sava" Kozarska Dubica može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju , Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku  izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin BiH – RS , a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan , a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

 1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih  najmanje 240  ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 150 stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,
 2. da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198 stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme za radno mjesto direktora.

Pored opštih i posebnih uslova za direktora škole ne može biti izabrano lice na koje se odnosi  član IDž, stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da, uz prijavu na konkurs, prilože sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

3. Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

4. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja diplome kao stručni

    saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.

5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti , izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci  koje prilaže samo imenovani kandidat, a prije stupanja na dužnost,

6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),

8.  Potpisan prijedlog programa rada direktora u nardenom četvorogodišnjem mandatu,

9. Preporuka ranijeg poslodavca ili  nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu .

Uvjerenje iz tačke 6, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata , a prije stupanja na dužnost.

Dokumenti kojima se dokazuje  ispunjenost opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji i neće se vraćati kandidatima.

VI-  Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest) dana  od dana objavljivanja konkursa posredstvom zavoda za zapošljavanje u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bih.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu škole (sa naznakom „JAVNI KONKURS  ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA" SVETI SAVA" KOZARSKA DUBICA).

VII – Način i rok  obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora JU OŠ „ Sveti Sava"  Kozarska Dubica u roku od 8 ( osam) dana od dana prijema odluke Vlade o imenovanju.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA »BRANKO ĆOPIĆ»

DONjI  DUBOVIK

K R U P A   N A   U N I

 

K O N K U R S A

ZA UPRAŽNjENO RADNO MJESTO

 

I-SLOBODNO RADNO MJESTO NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME :

1. Psiholog, 70% norme, u skladu sa članom 10. Pravilnika o normativima  i standardima za finansiranje osnovnih škola                       1 izvršilac

       

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

   Pored  opštih uslova utvrđenih  Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača . 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  .

               Pravo učešća na konkursu  imaju  lica koja ispunjavaju uslove iz  člana 5. stav 1. tačka b).  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača . Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

Uz prijavu na objavljeni konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:
1) Da je državljanin RS ili  BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2)  Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3)  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4)  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
5) Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa      i

6) Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  po kriterijumima propisanim  članom 127.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi +  i to:

1) Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u  kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta;
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje i
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

            Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 3) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata se neće razmatrati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 07.12.2023. godine  sa početkom rada u 900 časova u prostorijama matične škole u Donjem Duboviku.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu Škole, najmanje  tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

            Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.

Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na  testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na konkurs"– Komisiji za izbor,  sa naznakom za koje radno mjesto se  konkuriše, slati na adresu: JU Osnovna škola «Branko Ćopić» Donji Dubovik – 79227 Krupa na Uni, Braće Mandić 4.             

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana