JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

OSNOVNI SUD U NOVOM GRADU

 

 

O D L U K A

 

Poništava se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta „Stručni saradnik" – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, objavljen dana 13.09.2023. godine u dnevnim listu „Glas Srpske"  i na internet stranici Osnovnog suda u Novom Gradu.

U cilju popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, navedenog u stavu 1. ove Odluke, raspisaće se novi javni konkurs, koji će se istovremeno  objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici suda njnjnj.ossud-novigrad.pravosudje.ba.

Ova Odluke stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Osnovni sud u Novom Gradu je dana 13.09.2023. godine objavio u dnevnom listu „Glas Srpske" i na njeb stranici ovog suda, Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta „Stručni saradnik" – jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, broj 076-0-SU-23-000689 od 08.09.2023. godine.

Odredbom člana 20. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, propisano je da se izbor kandidata mora sprovesti u roku od 30 dana od dana isteka konkursnog roka, pa kako je rok za podnošenje prijava istekao dana 28.09.2023. godine, cijeneći neophodnim, odlučeno je da se konkurs poništi i raspiše novi javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Uvidom u zapisnik Komisije za sprovođenje procedure izbora kandidata po objavljenom konkursu broj 076-0-SU-23-000689 od 03.11.2023. godine utvrđeno je da je imenovana Komisija obavila usmeni razgovor sa kandidatima – ulazni intervju dana 03.11.2023. godine, dakle nakon proteka roka propisanog članom 20. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika.

***

Osnovni sud u Novom Gradu

ulica Nadežde Petrović broj 13

Novi Grad

 

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

         

          STRUČNI SARADNIK

- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme (uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca).

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da je punoljetan,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslove u sudu,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • VSS diplomirani pravnik,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci,
 • položen pravosudni ispit,
 • poznavanje rada na računaru.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze u vidu uvjerenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, diplomu o završenom pravnom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje o stečenom radnom iskustvu u struci, te ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, s tim da dokazi ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju opšte i posebne uslove biće odbačene.

Sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće intervju.

Nakon utvrđenih konačnih rezultata javne konkurencije, Komisija za sprovođenje javnog konkursa će sačiniti Listu uspješnih kandidata koju će sa kompletnom dokumentacijom dostaviti predsjednici suda, kao i spisak  kandidata koji nisu ostvarili više od 50% najvećeg mogućeg broja bodova radi konačnog odlučivanja, a nakon provedenog postupka konačnu odluku o izboru najuspješnijih kandidata donosi predsjednica suda.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično u prijemnu kancelariju suda ili poštom na adresu Osnovni sud u Novom Gradu, ulica Nadežde Petrović broj 13, Novi Grad.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

***

                                                                  

JU Centar „Sunce" Prijedor

 Kralja Aleksandra br. 6

 79101 Prijedor

 

 

 

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

1. Psihologa – stručni saradnika, na neodređeno vrijeme sa položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno – obrazovni rad sa iskustvom ............ 1 izvršilac

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu , kao i uslove iz člana 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  i  Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  kao i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijuma za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 

 I Opšti uslovi se dokazuju sljedećom dokumentacijom:

 1. Da je državljanin RS- BiH - uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatim od nadležne ustanove, koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava

5. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

I Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

-        prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

-           dužina radnog staža,

-        vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

-        rezultati ostvareni na intervjuu i testu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz obavezno potpisanu prijavu i kraću biografiju, kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci)  dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova i navesti adresu, kontakt telefon  i radno mjesto na koje konkuriše.

Kandidat treba da dostavi uz prijavu sljedeću dokumentaciju:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 3. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati, uz naznaku da prijava na javni konkurs nije dostavljena blagovremeno i/ili da nije potpuna, a nakon toga komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole i to najkasnije tri dana prije zakazanog testitanja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim Konkursom, komisija za izbor obaviće testiranje i intervju kandidata dana, u srijedu 29.11.2023. godine sa početkom u 8.00 časova, u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanim terminima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa.

***

Ju Oš „Petar Petrović Njegoš"

 Busnovi bb

79102  Prijedor

 

J A V N I     K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.  Nastavnik njemačkog jezika  - 8 časova redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.08.2024. godine – 1 izvršilac;

 

Posebni uslovi radnog mjesta

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove predviđene  Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača    

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od sertifikovane ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,  službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (dostavlja kandidat).

Uvjerenja iz tačaka 4.i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

 •  diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla; stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom ;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad ;
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;    

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198.

Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana 28.11.2023. godine (utorak) u 09,00 časova u postorijama škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično u školu, zapakovane ili poštom na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".      

***

 JU „Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru

 Nikole Pašića broj 2

 JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 1. Profesor biologije – 20 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja;
 2. Profesor matematike – 10 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;
 3. Profesor za nastavni predmet Estetika struke - 2 časa, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje  o neosuđivanosti za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu  koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem , a ona podrazumjeva:

 1. Ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod brojem 1 i 2.
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. Dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja

ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 1. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 
 2. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radna mjesta pod brojem 1 i 2, a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog  invalida,
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

 

Uvjerenje pod rednim brojem 2. i 4. iz posebnih uslova  treba da dostave kandidati za radno mjesto koje zahtjeva položen stručni ispit za rad u obrazovanju.

Za radna mjesta gdje se traže lica sa položenim stručnim ispitom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju,.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili  putem pošte  preporučeno na   adresu škole, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše) - NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa .

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, će se obaviti dana 29.11.2023. godine (SRIJEDA) u 10,00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski centar Prijedor'' u  Prijedoru.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati dostavljaju ovjerene kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene  kandidatima .

Škola će obavijestiti kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana