JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

 

JU Oš "Branko Radičević" Petrovo, Prijedor

 Petrovo bb

 79102 Prijedor

 

KONKURS

za izbor i prijem radnika

 

 1. Profesor/Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, puna norma, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, do 30.06.2024. godine.
 2. Profesor/Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac,na određeno vrijeme, 8 časova, pripravnik, do 31.08.2024. godine.
 3. Profesor/Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, 12 časova, sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom, do 31.08.2024. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 • da je državljanin RS / BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,
 • da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 74/23, u daljem tekstu Pravilnik, i u skladu sa članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju("Službeni glasnik RS", broj 81/22 ), koja podrazumijeva:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovorajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( osim za kandidate pod broj 2.),

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu da propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi ( osim za kandidate pod brojem 2. ),

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a ako kandidat ne može iz opravdanih razloga, u izuzetnim slučajevima, pribaviti dodatak diplomi, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

e)   uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, a ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,

j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

l) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi , a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene biće postavljene na oglasnoj ploči škole.

Intervju i testiranje će biti obavljeno u prostorijama škole,

 • četvrtak, 29.02. 2024. godine u 10 časova (testiranje), a intervju sa kandidatima će biti obavljen u 11 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Napomena:Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Za konkurs".

***

U Oš"Vuk Karadžić" Novi Grad

Ive Andrića bb

79220 Novi Grad

         

KONKURS

za popunu upražnjeih radnih mjesta

 

 • Voditelj produženog  boravka na određeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac na 50% norme.do kraja Školske 2023/24. godine, a najkasnije do 31.08.2024. godine.
 • Nastavnik za nastavni predmet „njemački jezik" – 10 časova – 1 izvršilac do kraja Školske 2023/24. godine, a najkasnije do 31.08.2024. godine sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Nastavnik razredne nastave  – puna norma -  1 izvršilac do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2024. godine sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi  kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača , i članom 58. stav 4. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa .

Izuzetno od uslova pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) i člana 125. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Potrebna dokumentacija:

 • Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;
 • Uvjerenje ili dodatak  diplomi o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)
 • Potvrdu o radnom stažu kod ranijeg poslodavca, izuzetno ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice,
 • Potvrda  o položenom stručnom ispit
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
 • Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.
 • Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (zatražiće škola po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidata koji se ne pojavi na testiranju ili itervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju. Intervju  i testiranje će se održati dana 27.02.2024. godine u 10:00  časova u prostorijama škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu ploču škole,najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili  intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „za konkurs", dostaviti putem pošte na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU „Srednjoškolski centar Prijedor" u Prijedoru

Nikole Pašića broj 2

 

 JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos

 

 1. Profesor stručnih predmeta zdrastvene struke- diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra-22 časa, 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine;

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem opšti uslovi  koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat  nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan  pravosnažnom  presudom  za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili  maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje  o neosuđivanosti za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje  o podacima iz posebnog registra za izabranog  kandidata  škola će pribaviti  službenim putem, a prije  zasnivanja radnog odnosa.
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje  ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju  na osnovu  koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o postupku za  prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, a ona podrazumjeva:

 

 1. Ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj  je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. Dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena  tokom studiranja ili uvjerenje  visokoškolske  ustanove  o prosjeku ocjena tokom studiranja

ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 1. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu  o utvrđenom  statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice  poginulog borca,
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog  invalida,
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku  zaštitu  o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS,  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili  putem pošte  preporučeno na   adresu škole, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše) - NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa .

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, će se obaviti dana 29.02.2024. godine (ČETVRTAK) u 10,00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski centar Prijedor'' u  Prijedoru.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije  svih dokumenata  i te kopije neće biti vraćene  kandidatima .

Škola će obavijestiti kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa o izvršenom izboru kandidata po konkursu.***

,,Industroprojekt a.d. Prijedor''

 1. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS)
 • 1 izvršilac
 1. Diplomirani inženjer elektrotehnika – jaka struja (VSS)
 • 1 izvršilac
 1. Diplomirani inženjer građevine – niskogradnja (VSS)
 • 1 izvršilac
 1. Građevinski tehničar (SSS)
 • 1 izvršilac

Lokacija: Prijedor

Kvalifikacije:

 • Diploma iz oblasti građevinarstva ili arhitekture (VSS ili SSS u zavisnosti od pozicije za koju se prijavljujete)
 • Iskustvo u sličnoj oblasti (obavezno)
 • Razumjevanje građevinskih i projektantskih procesa
 • Sposobnost rada u timu i samostalno donošenje odluka
 • Izuzetne komunikativne vještine
 • Poznavanje relevantnih softverskih alata (AutoCAD, MS Office, itd. )

Nudimo:

 • Konkretna plata u skladu sa vašim iskustvom i vještinama
 • Dinamično radno okruženje sa mogućnostima učenja od iskusnih stručnjaka
 • Raznovrsne projekte koji pružaju priliku za kreativnost i inovacije
 • Intenzivan mentorski rad prva tri mjeseca kako bi kandidat lakše ušao u sistem funkcionisanja firme i njenog poslovanja
 • Godišnju internu i eksternu obuku za potrebe usavršavanja
 • Garantovane godišnje bonuse u zavisnosti od poslovanja firme
 • Mogućnost suvlasništva

Ukoliko želite da postanete dio našeg tima i doprinesete našem uspjehu, pošaljite svoju biografiju na: [email protected]

Kontakt osobe: Jovan Brdar 066/609-428

                       Miloš Karan 066/492-053

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana