JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.12. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

******

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

JAVNI OGLAS

o popuni radnog mjesta na neodređeno vrijeme u

Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

 

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

 1. Referent za unos podataka i upravljanje predmetima – upisničar – SSS ………….. broj izvršilaca jedan (1)

-Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

II – OPIS POSLOVA

Pozicija I-1 – Referent za unos podataka i upravljanje predmetima – upisničar: registrira dokumente pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze i one koji su predate lično i one pristigle poštom, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca i obavlja i druge poslove predviđene Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

III – OPŠTI USLOVI

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 5. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

IV – POSEBNI USLOVI

Za poziciju I-1:

 1. SSS IV stepen
 2. šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 3. poznavanje rada na računaru

V – DOKAZ O ISPUNjAVANjU USLOVA (POTREBNA DOKUMENTACIJA)

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-        uvjerenje o državljanstvu;

-        uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;

-        za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III - 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;

-        diplomu o završenoj školi IV stepen (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju);

-        uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);

-        dokaz o poznavanju rada na računaru (original ili ovjerena kopija);

-   dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (dostavit će samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

VI – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni oglas broj:A-222/23".

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 

objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

o popuni radnog mjesta na neodređeno vrijeme u

Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu – Područna kancelarija u Višegradu

 

I – NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA

1. Tužilački asistent – daktilograf – SSS …….…         broj izvršilaca jedan (1)

- Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

- Radno mjesto je u Područnoj kancelariji u Višegradu

II – OPIS POSLOVA

Pozicija I-1 – Tužilački asistent – daktilograf: kreiranje tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registriranje pratećih priloga uz dokument, te izvršavanje drugih zadataka dodijeljenih od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednih rukovodioca.

III – OPŠTI USLOVI

1) Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) Da je stariji od 18 godina,

3) Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) Da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

5) Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

IV – POSEBNI USLOVI

1) SSS – IIV stepen

2) šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

3) poznavanje rada na računaru

V – DOKAZ O ISPUNjAVANjU USLOVA (POTREBNA DOKUMENTACIJA)

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju sljedeće dokumente priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

-        uvjerenje o državljanstvu;

-        uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;

-        za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke III - 5 dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;

-        diplomu o završenoj školi IV stepen (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom školovanju);

-        uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (original ili ovjerena kopija);

-        dokaz o poznavanju rada na računaru (originali ili ovjerena kopija);

-   dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (dostavit će samo izabrani kandidat po završetku konkursne procedure).

Napomena za sve kandidate: Ukoliko kandidat podnese lažne dokumente prilikom prijavljivanja na konkurs, sa istim će biti prekinut ugovor.

VI – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ul. Karađorđeva br.5, 71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za tužilačkog asistenta – daktilografa u Višegradu".

U postupku prijema radnog mjesta, Komisija za izbor će provesti pismeno testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uslove, odnosno podnesu sve tražene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglašenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno telefonskim putem ili pismenim putem, te je potrebno u prijavi obavezno navesti i kontakt telefon.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SRBIJA"

PALE

 

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 1. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja,
 2. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme i
 3. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme.

 

U radni odnos po svim tačkama primju se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitnoobrazovni rad.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", br: 1/16, 66/18 i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 81/22), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 81/22).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjereljem o državljanstvu,
 2. Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitnoobrazovni rad.
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 8. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen dana 18.12.2023. godine, sa početkom u 09:00 časova, a intervju će biti obavljen istog dana sa početkom u 11:00 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija" Pale.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intrvju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa istaći na oglasnu tablu škole .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na konkurs'' na adresu Škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "PALE"

PALE  

 

raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 1. Nastavnik njemačkog jezika, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvršilac.

 

 1. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", br. 1/16, 66/18,119/21) i članovima  5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 81/22), članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik RS" br. 37/19,13/20 i 72/21)  i članom 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 81/22). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim o strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 6) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Uvjerenja iz tačaka 5) i 6) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu  predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,.

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi.

5) Dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o opisu radnog mjesta ili sitematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i  dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima kandidati mogu dostaviti dokumente iz stavova 3) i 4) člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br: 74/23)

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole:

 • 21.12.2023. godine sa početkom u 13.00 časova - testiranje i

istog dana sa početkom u 14.00 časova – intervju.

Kandidati se neće  posebno pozivati  na  testiranje i intervju, a  ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na Konkurs obavezno je da kandidati navedu tačnu adresu stanovanja i broj telefona.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu Škole, Milana Simovića broj 26, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u Školi. Na koverti navesti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

***

JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA"

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

 

raspisuje

 

 KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Nastavnik razredne nastave   - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme - do povratka nastavnika sa bolovanja,
 2. Nastavnik razredne nastave   - 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme - do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva,
 3. Nastavnik tehničkog obrazovanja   - 1 izvršilac – 8 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme - do povratka nastavnika sa funkcije,
 4. Nastavnik njemačkog jezika             - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme - do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva,
 5. Psiholog                                - 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme.

                   

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj  81/22) i članom 2., 3. i 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Izuzetno, na gore navedena radna mjesta za koja se traži radno iskustvo pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i  5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

 1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom

procesu (osim pripravnika),

 1. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da

je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

 1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja

ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 1. uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 2. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom (osim pripravnika),
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak, 21. decembra 2023. godine - testiranje u 13:00 časova a intervju u 14:30 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava" Istočno Novo Sarajevo, ul. Karađorđeva 1, 71 123 Istočno Sarajevo.

***

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 

r a s p i s u j e

 

  JAVNI  KONKURS

 za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Pripravnik  ........................................................... izvršilaca 1

 

Radni odnos  se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

 

Opšti uslovi:

 

1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

 

 1. VSS – Završen Pravni fakultet (zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na Pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na Pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova)

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostavit će izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

 

U postupku prijema kandidata provest će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, (po potrebi provjera znanja – test).

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  15  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Karađorđeva br. 5.

71123 Istočno Sarajevo

Istočno Sarajevo, 04.12.2023.godine                      

Broj: 14 0 Su 006437 23 Su  

***

OPŠTINA KALINOVIK

 

raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kalinovik

 

I -U Opštinskoj upravi opštine Kalinovik, izvršiće se prijem pripravnika, lica sa  završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, i to:

 

- Diplomirani inženjer geodezije .......................................... jedan (1)  izvršilac

II OPIS POSLOVA    

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva i stručnog osposobljavanja.

III – OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure),
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
 • da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere  na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
 • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV –  POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu, koja se podnosi na posebnom obrazcu koji se nalazi u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Kalinovik i na zvaničnoj internet starnici opštine Kalinovik kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

 1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH (ovjerenu od strane nadležnog organa) i izjave kandidata koje su sastavni  Prijave na javni konkurs za prijem pripravnika da kandidat:
 • nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
 • nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
 • da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa.
 1. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju:
 • diplome o završenom fakultetu,
 • uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatka diplomi iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja,
 • uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

V –POSTUPAK PRIJEMA

Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Komisija, koju imenuje Načelnik opštine iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Kalinovik nakon objave javnog konkursa

Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, je dužan da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu fotokopiju, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze.

Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VIROK I NAČIN PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici opštine Kalinovik.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično na pisarnicu opštine ili putem pošte, na adresu: Opština Kalinovik, Načelnik opštine, sa naznakom „Prijava na konkurs – Komisiji za sprovođenje postupka prijema", Karađorđeva, br. 37, 71230 Kalinovik.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milinko Lalović, kontakt telefon: 057/623-131.

***

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor

u naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja

 

Članica Univerziteta: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika ............................................. 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo. ...................................................................... .1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Biologija ćelije, mikrobiologija ............................. 1 izvršilac

2. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Zaštita zdravlja biljaka ........................................................... 1 izvršilac

3. Za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Šumarstvo ....................................................................... 1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 126 Istočno Sarajevo

Članica Univerziteta: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docent/vanredni profesor za užu naučnu oblast Informacione nauke i bioinformatika. ...................... 1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Članica Univerziteta: Ekonomski fakultet Brčko

1. Za  izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija ............................... 1 izvršilac

Studentska 11, 76 100 Brčko

Članica Univerziteta: Filozofski fakultet Pale

Katedra za srbistiku

1. Za  izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (Srbistika) .............................................................. 1 izvršilac

Katedra za rusistiku

1. Za  izbor saradnika u zvanje lektora za užu naučnu oblast Specifični jezici (Rusistika) ...................................................................1 izvršilac

Katedra za teatrologiju

1. Za  izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Studije izvođenja umjetničkih djela (teatrologija) ...........................................1 izvršilac

Katedra za germanistiku

1. Za  izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (Germanistika) .............................. 1 izvršilac

2. Za  izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (Germanistika) .................. 1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Članica Univerziteta: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za  izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija ..................................................................... 1 izvršilac

Karakaj 1, 75 400 Zvornik

Članica Univerziteta: Medicinski fakultet Foča

1. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog/redovnog profesora za užu naučnu oblast  Hirurgija ................................................................ 1 izvršilac

2. Za  izbor nastavnika u zvanje vanrednog/redovnog profesora za užu naučnu oblast  Hirurgija ........................................................ 1 izvršilac

3. Za izbor nastavnika u zvanje vanrednog/redovnog profesora za užu naučnu oblast  Hirurgija ............................................................. 1 izvršilac

4. Za izbor nastavnika u zvanje docenta/vanrednog profesora za užu naučnu oblast  Medicinska hemija sa biohemijom ........................... 1 izvršilac

5. Za izbor nastavnika u zvanje docenta/vanrednog profesora za užu naučnu oblast  Stomatologija, oralna hirurgija i medicina  ................... 1 izvršilac

6. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast  Interna medicina ................................................................. 1 izvršilac

7. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast  Infektivne bolesti ..................................................... .1 izvršilac

 

Studentska 5, 73 300 Foča

 

Kandidati za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu moraju ispunjavati uslove propisane članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili uslove propisane u članu 77. ili članu 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), u zavisnosti da li se radi od licima iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) koja imaju pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

U naučno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i saradnička zvanja ne može biti birano lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, kao i lice koje je teže prekršilo kodeks profesionalne čestitosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:

-  izvod iz matične knjige rođenih,

- ovjerene kopije diploma o svakom nivou/stepenu visokog obrazovanja tj. o završenom prvom, drugom i  trećem ciklusu studija, odnosno o stečenoj visokoj stručnoj spremi, naučnom stepenu magistra nauka i naučnom stepenu doktora nauka koje kandidat posjeduje, a u zavisnosti od zvanja za koje kandidat konkuriše,

- dokaz o ranijem izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- dokaze o ispunjenosti ostalih uslova za izbor u zvanje u zavisnosti od zvanja na koje kandidat konuriše za izbor tj. dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje iz člana 81. ili člana 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) ili iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji,

- ovjerenu izjavu da kandidat pravosnažnom presudom nije osuđen za krivično djelo protiv polnog integriteta, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i

- ovjerenu izjavu  da kandidat nije teže prekršio kodeks profesionalne čestitosti.

Prema uslovima za izbor u naučno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili saradničko zvanje iz člana 77. ili člana 78. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srspke", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), imaju pravo da budu birana lica iz člana 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20), odnosno lica koja su već birana u zvanja i koja su do stupanja na snagu ranije važećeg Pravilnika o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička  zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 2/22), u istom provela više od jedne polovine izbornog perioda.

U svim ostalim slučajevima izbora u zvanje primjenjuju se uslovi za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja, predviđeni članom 81. ili članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) i Pravilnikom o uslovima za izbor u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i saradnička zvanja („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 69/23).

Kandidati na koje se odnosi član 138. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 67/20) su u obavezi da u prijavi na konkurs za izbor u zvanje navedu da li koriste pravo na izbor po uslovima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona.

Sa kandidatima koji su podnijeli blagovremene, uredne i potpune prijave na Konkurs i koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na adrese fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ukoliko kandidat konkuriše za više pozicija navedenih u Konkursu, dužan je podnijeti prijave pojedinačno za svaku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik biologiije – 1 izvršilac, puna norma časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;
 2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16, 66/18 i 119/21) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 114. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 114. stav 5. ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22 ) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav 5. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22 ) i odrebama  Pravilnika o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/23).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:


1)da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
6)  uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, i to:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. 8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 21.12.2023. godine u 12:30 časova, a intervju će se obaviti istog dana u 14:00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole i na internet stranicu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervjuu, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs" na adresu:

Javna ustanova Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš" Istočna Ilidža,

Banović Strahinje 8, 71123 Istočno Sarajevo

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana