JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 22.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.****

****

****

PREDŠKOLSKA USTANOVA KLUB ZA DJECU "BAMBI"

PALE

 

raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za prijem radnika-vaspitača

 

 1.  Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom (najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programa za obrazovanje vaspitača)…........... 1 izvršilac

 

II  OPIS POSLOVA

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u PU Klub za djecu „Bambi" Pale.

III  OPŠTI USLOVI

1.  Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2.  Da su stariji od 18 godina,

3.  Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad s djecom,

4.  Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,

5.  Da se protiv njih  ne vodi krivični postupak.

 

IV – POSEBNI USLOVI:

Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa, moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 1. Visoka stručna sprema

a)  -VSS-prvi ciklus studijskog programa  ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

b) -položen stručni ispit

V- POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje,  kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi – prvi cillus studijskog programa ili ekvivalent po studijskomm programu predškolskog vaspitanja,
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno obrazovni rad,
 6. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 7. Uvjerenje da nisu osuđivani ( dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 8. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidati  po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

V- ROK PODNOŠENjA PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske",  i oglasnoj tabli PU Klub za djecu „Bambi"  Pale.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računat će se od poslednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI-OSTALE ODREDBE

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji

ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 24.11.2023. godine u 17,00 časova u prostorijama ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.      

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: PU Klub za djecu „Bambi", Serdar Janka Vukotića br 12, 71420 Pale, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8.30-16.30 časova sa naznakom „ Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u PU Klub za djecu „Bambi" Pale".

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

***

JAVNA USTANOVA
OSNOVNA ŠKOLA „LjUTICA BOGDAN"
KALINOVIK

Raspisuje

KONKURS
 

1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23) kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Potrebna dokumentacija:

 • Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sledeća dokumenta :
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Ovjerena foto-kopija Diplome o stečenom zvanju;
 • Uvjerenje ili dodatak diplomi o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)
 • Potvrdu o radnom stažu kod ranijeg poslodavca
 • Potvrda o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlenog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
 • Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (zatražiće Osnovna škola po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem Konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen test i intervju (5.12.2023. u 10  časova test, u 11 časova intervju) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos.
(Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23)

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidata koji se ne pojavi na testiranju ili itervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.
Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ili poslati poštom preporučeno na adresu: Javna Ustanova Osnovna škola „Ljutica Bogdan", Srpskih dobrovoljaca broj: 5, 71230 Kalinovik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana