JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 15.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

JU OSNOVNA ŠKOLA "PALE"

PALE

 

raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

  1. Nastavnik srpskog jezika, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvršilac.
  1. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS", br. 1/16, 66/18,119/21) i članovima  5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske"  broj: 81/22), članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik RS" br. 37/19,13/20 i 72/21)  i članom 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’’ br. 81/22). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim o strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 6) Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 

Uvjerenja iz tačaka 5) i 6) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz  potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom  dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu  predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,.

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi.

5) Dodatak diplomi ili uvjerenje visokoškolske ustanove koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o opisu radnog mjesta ili sitematizaciji radnog mjesta, stepenu stručne spreme i zvanju i  dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog  borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima kandidati mogu dostaviti dokumente iz stavova 3) i 4) člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" br: 74/23)

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama Škole:

- 30.11.2023. godine sa početkom u 13.00 časova - testiranje i

istog dana sa početkom u 14.00 časova – intervju.

Kandidati se neće  posebno pozivati  na  testiranje i intervju, a  ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

U prijavi na Konkurs obavezno je da kandidati navedu tačnu adresu stanovanja i broj telefona.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ‘’Prijava na konkurs’’ na adresu Škole, Milana Simovića broj 26, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u Školi. Na koverti navesti radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD

U ISTOČNOM SARAJEVU

 

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

  1. Sekretar suda ________________________ 1 (jedan) izvršilac

 

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće opšte i posebne uslove

 

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH;

- da je punoljetan;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

- da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od  najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnoj službi.

 

Posebni uslovi:

- VSS- Završen pravni fakultet (8 semestara 240 ECTS), diplomirani pravnik;

- položen pravosudni ispit ili ispit za radnike organa uprave za VSS;

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, odgovarajuće iskustvo na istim ili sličnim poslovima i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima;

-poznavanje rada na računaru.

 

Uz Prijavu sa kratkom biografijom kandidati treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- diplomu o završenom fakultetu,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- uvjerenje o položenom državnom ili pravosudnom ispitu,

- dokaz o potrebnom random iskustvu,

- dokaz o poznavanju rada na računaru.

Dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od 6 mjeseci.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti obavezan je dostaviti samo izabrani kandidat.

Mole se kandidati da uz prijavu ne dostavljaju dodatne materijale koji nisu traženi konkursom.

U postupku prijema kandidata provest će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, a po potrebi pismena provjera znanja (test).

 

Prijave se podnose na pisarnici suda lično ili putem pošte na adresu:

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu,

Vojvode Radomira Putnika bb,

71123 Istočno Sarajevo

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs".

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs će se objaviti u dnevnim novinama Glas Srpske i na njeb stranici suda.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana