JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.12.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.12. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

******

 

JU TURISTIČA ORGANIZACIJA OPŠTINE TESLIĆ

SVETOG SAVE 15

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u JU „TOT"

 

Direktor JU „TOT" raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog  radnog mjesta u JU „TOT" na neodređeno vrijeme, i to:

 

 1. Samostalni stručni saradnik za informativne i analitičke poslove ........................................................... 1 izvršilac

 

II OPŠTI USLOVI

 1. Da je državljanin Republike Srpske/BiH,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Javnoj ustanovi i
 5. Da se ne vodi krivični postupak.

III POSEBNI USLOVI

 • Visoka stručna sprema turističkog ili društvenog smjera
 • Znanje jednog stranog jezika
 • Položen stručni ispit za rad u organima državne uprave ili pismena izjava kojom se obavezuje da če stručni ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja u radni odnos.
 • Poznavanje rada na računaru.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Svjedočanstvo/uvjerenje o traženoj stručnoj spremi,
 4. Uvjerenje o radnom iskustvu u traženoj stručnoj spremi.
 5. Uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (mjeseci) ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u Javnoj ustanovi,
 6. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa Zakonom.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidat po završetku izborne procedure.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.

 

V ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske", oglasnoj tabli Zavoda i oglasnoj tabli Ustanove (zadnji rok prijave računa se od poslednje objave).

Prijave se mogu dostaviti neposredno u kancelariji JU „TOT" (zgrada bioskopa) svakim radnim danom ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu JU „Turistička organizacija opštine Teslić", ulica Svetog Save 15, 74270 Teslić sa naznakom „Prijava na Javni konkurs".

Nekompletne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Dokumenta priložena u prijavi se neće vraćati kandidatima.

***

OSNOVNI SUD U ŠAMCU

KRALjA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA BB

76 230 ŠAMAC

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

daktilografa-zapisničara na određeno vrijeme

 

Član 1.

Osnovni sud u Šamcu raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos 1 (jednog) radnika (M/Ž) na određeno vrijeme (do povratka radnice sa trudničkog /porodiljskog odsustva) na poslove daktilografa-zapisničara, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Član 3.

a)      Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine.
 2. da je stariji od 18 godina.
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.
 6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

b)      Posebni uslovi:

 1. da ima završen IV stepen srednje stručne spreme.
 2. najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja.
 3. položen stručni ispit za rad u organima uprave.
 4. poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu za konkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih uslova, i to: Uvjerenje o državljanstvu, Izvod iz MKR (rodni list), potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 3. tačka a) podtačka 4. i 5. i uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka.

 

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, i to: original ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi- IV stepen, dokaz o poznavanju rada na računaru, dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave.

Napomena:

Ljekarsko uvjerenje prilaže naknadno kandidat koji bude izabran putem javnog konkursa.

Ukoliko su kandidati kroz redovno pohađanje nastave imali predmet informatiku, ne moraju prilagati poseban dokaz o poznavanju rada na računaru.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, nije eliminacione prirode.

Član 4.

Kandidati koji zadovolje kvalifikacione uslove biće pozvani na intervju i provjeru radnih sposobnosti u skladu sa Pravilnikom o prijemu u radni odnos i provjeru radnih sposobnosti u Osnovnom sudu u Šamcu o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili na e-mail adresu.

Ne odazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju smatra će se odustajanjem kandidata od javnog konkursa.

Intervju kao i provjera radne sposobnosti sa kavalifikovanim kandidatima obaviće Komisija za prijem u radni odnos nakon dobijanja predhodne saglasnosti Ministarstva pravde RS.

Član 5.

Pravila provođenja intervjua i provjere radne sposobnosti biće objavljena na oglasnoj tabli i njeb stranici Suda.

Član 6.

Prijava na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova može se dostaviti putem prijemne kancelarije Osnovnog suda u Šamcu ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: Osnovni sud u Šamcu, ul. "Kralja Aleksandra I Karađorđevića" bb, 76 230 Šamac, sa naznakom "Prijava na konkurs-ne otvarati".

Član 7.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj, oglasnoj tabli suda i njeb stranici suda.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpskom.

Član 8.

Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima konkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

***

JU OŠ "SVETI SAVA" MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

 

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

 

 1. Sekretar škole sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ……1  izvršilac (Na određeno vrijeme do 31.12.2024. godine-( puno radno vrijeme)

2. Nastavnik njemačkog jezika sa iskustvom i položenim
           stručnim ispitom ... 1izvršilac (Na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – (18 časova)

 

Opšti uslovi:

Stav 1.

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravoznažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa ,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra da se ne vodi u Registru lica pravoznažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o poadacima iz posebnog Registra lica pravoznažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskoristavanje djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravoznažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokkrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

 

Stav 2.

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova kao i posebnih uslova a potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didatičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didatičko –metodičku grupu predmeta,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

7. Uuvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos sa radnim iskustvom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odradbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,

11. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokumet iz stava 2. tačke 5.prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju kandidata koji uspunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 18.12.2023. godine u prostoriji škole, stim da će se testiranje obaviti u 9,00 časova a intervju isti dan u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja u sredstvu javnog informisanja.

Prijave sa dokumentima se dostavljaju u JU Osnovna škola "Sveti Sava" Modriča, ul. Cara Lazara br.29. svakim radnim danom od 8,00 -14,00 časova.

Na prijavi kandidat treba da napiše kontakt telefon i e-mail adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljenje dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

***

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

DAKTILOGRAF - ASISTENT - na neodređeno vrijeme - 1 (jedan) izvršilac.

 

Opis poslova radnog mjesta:

 

 1. dnevno preuzima od referenata za upravljanje predmetima predmete i dostavlja sudijama u rad,
 2. obavlja sve poslove na prepisu i sravnjenju materijala i otklanjanju eventualnih grešaka,
 3. vrši daktilografske poslove po diktatu i CMS sistemu,
 4. učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama na javnim sjednicama i ročištima,
 5. vrši snimanje u sudnici,
 6. izrađuje transkripte zapisnika sa glavnog pretresa,
 7. dostavlja spise na potpis predsjedniku i članovima vijeća,
 8. postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i stara se o urednosti spisa koji su im dodijeljeni u rad,
 9. sravnjava prepisanu poštu i otklanja eventualne greške,
 10. popunjava obrasce rješenja o naknadama svjedocima i sudijama porotnicima,
 11. vrši umnožavanje materijala na fotokopirnom aparatu,
 12. obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda, sudija, sekretara suda i šefa pisarnice.

 

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

Posebni uslovi:

 1. završena srednja upravna ili druga srednja škola,
 2. šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 3. poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

a) ličnu kartu ili pasoš,

b) diplomu o završenoj srednjoj školi,

v) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima.          

          Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na pismeno testiranje.

          Pismeno testiranje će se sastojati od testiranja poznavanja rada na računaru, prepisa kucanog teksta i diktata teksta.

          Nakon završenog pismenog testiranja sa kandidatima koji polože test sa minimalnom ocjenom zadovoljava, Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika isti dan obaviće razgovor. Razgovor kandidata će se ocjenjivati na osnovu vještine komunikacije, poznavanja posla i radnog iskustva.

          Nakon utvrđenih konačnih rezultata Komisija će sačiniti konačnu listu kandidata koju će dostaviti predsjedniku suda na odluku.

          Predsjednik suda donosi odluke o izboru kandidata i ona mora biti obrazložena.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 

 1. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 4. uvjerenje o nekažnjavanju,
 5. izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere,
 6. diplomu o završenoj srednjoj školi i
 7. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima.

 

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda: http://oksud-doboj.pravosudje.ba/. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs/interni oglas koja se nalazi na internet stranici ovog suda: http://oksud-doboj.pravosudje.ba/. Prijavu popunjenu na računaru zajedno sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save 22 ili putem elektronske pošte skenirano na e-mail adresu: [email protected].

 

Prijave koje nisu pravilno popunjene i podnesene na propisanom obrascu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

***

JU SŠC "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

 

U skladu sa članom 132. stav 3. tačka 18. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  („Službeni glasnik Republike Srpske" broj : 41/18, 35/20, 92/20, 55/23) , postupajući po rješenju Republičkog inspektora za prosvjetu i sport, broj: 24.120/616-412-85-4/23 od 17.11.2023. godine, direktor škole donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

Poništava se Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika engleskog jezika, puna norma, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, broj izvršilaca 1, objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske" od 18.10.2023.godine.

***

JU SŠC "MIHAJLO PUPIN" DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 

Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin" Derventa raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta i to:

 

Nastavnik engleskog jezika, puna norma, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva (06.10.2024. godine). Broj izvršilaca 1.

 

2. Uslovi za učešće na konkursu

 

Opšti uslovi:

 

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

          Škola može, na traženo radno mjesto, angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovoga zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika engleskog jezika.

 

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti orginale ili ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od šest mjeseci ),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih droga, (koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, (prilaže izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa).

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, ili diplome kojom dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

JU SŠC Mihajlo Pupin", ul. Svetog Save 1A, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 21.12.2023. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" VUKOSAVLjE

OMLADINSKA 3

74 470 VUKOSAVLjE

 

ODLUKA

 1. Profesor/nastavnik likovne -1 izvršilac - 12 časova sedmično, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja-sa radnim iskustvom
 2. Nastavnik/profesor muzičke kulture - 1 izvršilac - 6 časova, na odrđeno vrijeme a najduže do 31.08.2024. godine-sa radnim iskustvom

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske,broj:81/22) i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrste stručne spreme.

 

1.Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

2. Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 1.ovog pravilnika potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom:
1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

4)uvjerenje da se kandiat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

3)U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz stava 2.tačka 5. ovog člana, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

4)Izuzetno od stava 2. tačka 7. ovog člana,ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,dostavlja kopiju radne knjižice.

5)Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neče vraćati.

Testiranje i intrevju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u UTORAK 19.12.2023. godine: test u 9:00 časova, a intervju u 10:00 časova.
Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu šќole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Šantić" Vukosavlje, ulica Omladinska 3., 74470 Vukosavlje.

***

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNA ŠKOLA „LIJEŠĆE"

LIJEŠĆE, BROD

 

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovna škola „Liješće" Liješće, Brod raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Liješće" Liješće, Brod.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovaran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.
 

III – Posebni uslovi radnog mjesta

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Liješće" u Liješću, Liješće, Brod može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. Republike Srpske broj: 01/16, 66/18, 91/21 i 119/21.),  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.gl. Republike Srpske broj: 81/22.) i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole (Sl.gl. Republike Srpske broj: 70/23).
Za direktora može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

(1) Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i
- da je stariji od 18 godina i
- da je državljanin BiH - Republike Srpske  

(1) Posebni uslovi:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 198. stav 1.; 2.i 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.gl. Republike Srpske broj: 81/22.)
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, i
4) ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji VOP-a u Školi.

Za direktora škole ne može biti izabrano lice na koji se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

IV – Potrebna dokumentcija

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata :
- diplomu o završenom prvom ciklusu studija ili ekvivalent,odnosno diplomu o stručnoj spremi,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
- potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
- ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci a koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost
- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, koje će Škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
- uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
- uvjerenje o državljanstvu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu ,
- preporuku ranijeg poslodavca, odnosno preporuku nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen
- kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu i
- ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

V – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske " .
Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Liješće" Liješće bb, 74450 Brod sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole" – ne otvarati.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

VI – Mandat

Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, potom spisak kandidata sa potrebnom dokumentacijom dostavlja ministru prosvjete i kulture u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog Ministra Vlada imenuje jednog od kandidata sa spiska.
Direktor škole imenuje se na period od četiri godine (2024 - 2028) i počinje danom stupanja na dužnost.

VII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

***

JU OŠ "DONjI ŽABAR" DONjI ŽABAR

TRG MLADOSTI 4

76 273 DONjI ŽABAR

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

NA ODREĐENO  VRIJEME – 31.8.2024.godine

 

 1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, (2 časa redovne nastave sedmično) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad… 1 izvršilac

 

Uslovi konkursa

 

          Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

 

 1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
 2. uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od šest mjeseci);
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
  (koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilaže samo kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).
 5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 8. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 12. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 13. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 14. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca;
 15. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 16. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 17. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona

          U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 12. prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 14. radni staž se može dokazati kopijom radne knjižice.
 

          Dana, 21.12.2023. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Testiranje kandidata u 13.00 časova.

Intervju sa kandidatima u 13.30 časova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Donji Žabar" Trg mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

 

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23).

***

JU "MEDICINSKA ŠKOLA" DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

Nastavnik srpskog jezika, nepuna norma, 15 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom ................................................1 izvršilac.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke" broj 1/18 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srspke" broj 29/12, 80/14, 83/15) i Pravilnika o o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

 

Uz potpisanu prijavdž kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci, i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci),

7. ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

          Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

          Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem pošte kao ovjerene kopije na adresu: Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs" i za koje radno mjesto nastavnik konkuriše. Ista se neće vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na sajt škole i na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua, te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom održaće se u prostorijama škole, 19.12.2023. godine u 10.00 časova.

 

Nakon testiranja obaviće se intervju.

 

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ "VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. Nastavnik srpskog jezika, na određeno radno vrijeme - do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma .... 1 izvršilac
 2. Nastavnik srpskog jezika, na određeno radno vrijeme - do kraja školske 2023/2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna norma 10 časova,....1 izvršilac

Uslovi konkursa

          Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15), te Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23).

 

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

 1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
  (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
 5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za radna mjesta sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom);
 11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi ;
 12. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 13. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 14. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (za radna mjesta sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom);
 15. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 16. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 17. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 • U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 12, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
 • U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 14, odnosno ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca,dostavlja kopiju radne knjižice.

 

Napomena: U slučaju da se na predmetni konkurs ne prijavi lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, pravo učešća na konkursu ima i pripravnik, a u slučaju da se ne prijavi lice u svojstvu pripravnika, pravo učešća ima kandidat u skladu sa odredbama Uputstva o angažovanju neverifikovanih lica na mjesto nastavnika („Službeni glasnik RS" br. 34/2023), te odredbama Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16,66/18, 91/21 i 119/21).

 

          Dana, 21.12.2023. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

 

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Testiranje kandidata u  9 časova.

Intervju sa kandidatima u 10 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vaso Pelagić" Pelagićevo, Vuka Karadžića 76, Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23).

***

OPŠTINA MODRIČA

VIDOVDANSKA 1

74 480 MODRIČA

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Modriča

 

I Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Modriča, na neodređeno vrijeme.

 

1.Urbanističko-građevinski inspektor ................................... 1 (jedan) izvršilac,

2.Samostalni stručni saradnik za omladinu, sport, obrazovanje i kulturu .............................................................................................. 1 (jedan) izvršilac,

3.Samostalni stručni saradnik za stambeno rješavanje i dopunska prava

................................................................ 1 (jedan) izvršilac,

4.Viši stručni saradnik za evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu .......................................................................  1(jedan) izvršilac

 

II Opis poslova radnih mjesta:

Zaposleni na radnim mjestima iz tačke I imaju status službenika i obavljaju poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča („Službeni glasnik opštine Modriča", broj: 12/21, 20/21, 5/22, 3/23 i 12/23).

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18. godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem   nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području  bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom  43. do  47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave („Službeni  glasnik Republike Srpske", broj: 97/16).

 

IV  Posebni uslovi :

a) za poziciju pod rednim brojem 1:

-visoka stručna sprema, građevinski ili arhitektonski fakultet – diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer arhitekture ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 

-najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-položen stručni ispit za rad u organu uprave,

-poznavanje rada na računaru,

 

b) za poziciju pod rednim brojem 2:

-visoka stručna sprema, fakultet društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 

-najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-položen stručni ispit za rad u organu uprave,

-poznavanje rada na računaru,

 

v) za poziciju pod rednim brojem 3:

 

-visoka stručna sprema, društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

-najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-položen stručni ispit za rad u organu uprave,

-poznavanje rada na računaru,

 

g) za poziciju pod rednim brojem 4:

-viša stručna sprema, društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,diplomirani ekonomista 

-najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

-položen stručni ispit za rad u organu uprave,

-poznavanje rada na računaru,

 

V  Potrebna dokumenta i postupak izbora:

(1)Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu„Prijava na javni konkurs"(obrazac broj 1.),koji je dostupan na internet stranici opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a isti se može preuzeti i lično u šalter sali Opštinske uprave Modriča.

 

(2)Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjavu kandidata,

1.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred  Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,

2.da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

4.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

(3) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1.fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),

2.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni ispit,

3.isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i

4.ispravu-dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz o poznavanju rada na računaru vrši se provjera od strane stručne komisije opštinske uprave, prije obavljenog intervjua).

(4) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

(5) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz tačke V stav 2. podtačka 2., i ovjerenu izjavu za podtačke 1, 3 i 4. Javnog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

VI Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu „Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakom „Prijava na konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj upravi Modriča, sa brojem pozicije na koju kandidat aplicira".

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Nataša Aladžić Stevanović, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181.

***

JU OMŠ "MARKOS PORTUGAL" DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

Računovođa – (1) izvršilac

        (1) izvršilac – na određeno radno vrijeme na godinu dana

 

Uslovi:

 1. Prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. Odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18)

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnopsti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz Posebnog registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koja za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz predhodnog člana potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

 

Dokumentacija podrazumijeva:

 1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,
 3. Dodatak  diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od predhodnog poslodavca,
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti uvjerenje o prosjeku ocjena, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom kopijom indeksa.

Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od predhodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija ne razmatra.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 18.12.2023. godine u 10:00 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola „Markos Portugal" Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom „ZA KONKURS".

***

JU OŠ "OBUDOVAC" OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

 

JAVNI  KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

 

 1. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, 8 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine,
 2. Nastavnik informatike – 1 izvršilac, sa položenim stručnim ispitom, 8 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine.

 

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu („Sl.glasnik RS", broj:1/06 i 66/18), uslove propisane članom 114 i 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.glasnik RS" broj: 81/22) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
 3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 8. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
 12.  Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
 13. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

 

-Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje iz tačke 11. i 12. pribaviće Škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, s tim da datum izdavanja dokumenata ne smije biti starije od 6 mjeseci i isti se neće vraćati kandidatima.      

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ''Obudovac'' u Obudovcu dana 21.12.2023. godine u 11 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije biće postavljen na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina „Glas Srpske" .

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Obudovac" 76235 Obudovac

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

***

JU "UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

J A V N I   K O N K U R S

ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 

Računovođa škole - sa radnim iskustvom i važećom licencom na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

 

I      Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS" broj 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS" broj 41/18, 92/20 i 55/23), kao i uslove propisane Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS" broj 24/19).

II    U pogledu vrste stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju uslov iz odredbe člana 124 stav 3 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 92/20 i 55/23)

 

Uz potpisanu prijavdž kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

2.Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom studija,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

4.Uvjerenje o državaljanstvu,

5.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda,

6.Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izdato od strane nadležnog MUP-a pribaviće škola službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa,

7.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže ga samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

8.Uvjerenje o vremenu provodenom na evidenciji za nezaposlena lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom izdato od strane Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Licencu za računovođu u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (važeća licenca),

11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, dok se dokumentacija neće vraćati prijavljenim kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako ne pristupe testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se dana 18.12.2023. godine sa početkom u 9.30 časova u kabinetu broj 5.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja kandidata.

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu škole Ulica Cara Dušana broj 18, 74000 Doboj sa naznakom „Za konkurs – računovođa".

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana