JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 29.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

ZA IZBOR

 1. Defektolog, puna norma, na određeno, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 30.06.2024. godine – 1 izvršilac;

USLOVI:

 1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2016, 66/2018 i 91/2021 - odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj U-66/20 od 29.09.2021g. i 119/2021") kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS" br. 81/22.) Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).
 2. Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 81/22) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(Sl. Glasnik Republike Srpske", broj: 81/22), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi. Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 1. Da je punoljetan, a to  se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,
 2. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 4. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 5. Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 6. Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
11. Kratku biografiju,

 

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 11.12.2023. godine (ponedjeljak). Testiranje kandidata počinje u 07.00 časova a intervju u 09.00 časova.

Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave će biti postavljen na oglasnoj tabli Škole.

Kandidat koji dostavi potpunu i blagovremenu prijavu, a ne pojavi se na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kanditati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS" br. 74/23).

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Dositej Obradović" Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2, za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

***

JU OŠ "DONjI ŽABAR" DONjI ŽABAR

76 273 DONjI ŽABAR

 

JAVNI  KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

NA ODREĐENO VRIJEME – DO POVRATKA RADNICE SA PORODILjSKOG ODSUSTVA

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika, (4 časa sedmične norme) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za samostalan vaspitno-obrazovni rad … 1 izvršilac

 

NA ODREĐENO  VRIJEME – DO POVRATKA DIREKTORA SA FUNKCIJE

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika, (6 časova sedmične norme) pripravnik …............................1 izvršilac

 

Uslovi konkursa

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16,66/18, 91/21 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

 1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
 2. uvjerenje o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od šest mjeseci);
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
  (koje ne može biti starije od šest mjeseci, prilaže samo kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).
  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci;
 5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 8. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad (prilažu samo kandidati  koji se prijavljuju za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo);
 11. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi (prilažu samo kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit);
 12. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 13. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 14. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca (prilažu samo kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo);
 15. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 16. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 17. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i oni koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona

          U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 12. prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

 

          U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 14. radni staž se može dokazati kopijom radne knjižice.
 

          Dana, 14.12.2023. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

          Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

 

Testiranje kandidata u  13.00 časova.

Intervju sa kandidatima u 13.30 časova.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Donji Žabar" Trg mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

 

          Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/23).

***

JUP "BELI ANĐEO" BROD

BRANISLAVA NUŠIĆA 2

74 450 BROD

 

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1.Vaspitač sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad na neodređeno vrijeme  ................................................. 1 izvršilac.

 

I -Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava :

1. da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece koje za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

II-Posebni uslovi:

- završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

- jedna godina radnog iskustva u struci,

- položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi,

III-Potrebna dokumenta

Uz potpisanu prijavu za učešće na Javnom konkursu, kandidati su dužni priložiti dokaze o isunjenosti opštih i posebnih uslova iz konkursa, kao i dokaze, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srpske",broj:44/23), kako slijdi:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
 3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci -prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. uvjerenje o neosuđivanosti – za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem,  a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece – za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 7. diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti,
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,
 9. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita za vaspitno-obrazovni rad ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

10. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

11.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

12.     uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavca ili ovjerena kopija radne knjižice,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

14.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

15.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž ili iskustvo u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nisu položila stručni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 65a.stav1.Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske",broj:79/15, 63/20 i 64/22).

IV-Rok za podnošenje prijava:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen intervju u prostorijama Javne ustanove predškolstva"Beli anđeo"Brod, dana 18.12.2023.godine sa početkom u 11,00 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

 

Rok za podnošenje prijava je 8(osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Kandidati su u prijavi na Konkurs dužni navesti kontakt telefon.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa biće objavljeni na Oglasnoj tabli Ustanove najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova predškolstva "Beli anđeo" Brod, Ulica Branislava Nušića 2, 74450  Brod.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs".

***

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" UGODNOVIĆ

UGODNOVIĆ 37

74 275 BLATNICA

KONKURS

Za upražnjeno radno mjesta u JU Osnovnoj školi „Petar Kočić" Ugodnović, Teslić

 

 1. Nastavnik hemije 4 časa – 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, pripravnik.

USLOVI KONKURSA

 

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 01/16, 66/18 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i previlnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 74/23).

I Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) Da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja  nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava.

5)Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasailja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4 i 5 izabranog kandidata  škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi

Članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:77/09,86/10,25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za radna mjesta .

III

U skladu sa članom 6 Pravilnika oproceduri prijema radnika u radni odnnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sližbeni glasnik Republike Srpske" broj:74/23) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti idokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoškoj- psihološkoj i didaktičo-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološko  i dodaktičko –metodičku grupu predmeta.
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja  stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjernje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko  je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulih borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinsko –gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

V)- rok za podnošenje prijave

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

G)- adresa dostavljanja prijava

Prijave se dostavljaju na adresu : JU Osnovna škola „Petar Kočić" Ugodnović 74275 Blatnica, Teslić.

D)-intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju i testiranje dana 12.12.2023. godine sa početkom u deset (10) časova u prostorijama JU OŠ „Petar Kočić" Ugodnović – Teslić

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

***

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

Profesora matematike za 10 časova nastave nedjeljno, za lice sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine, radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, i to do 31.08.2024. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI za kandidata

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
- da je punoljetan,a  to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:
- Uvjerenje o državljanstu,
- Izvod iz matične knjige rođenih ,
 

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:
 

- ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;

-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;
- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad.

-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi.

-uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ukoliko se na konkurs ne prijave lica koje ispunjavaju uslove u pogledu stručnog ispita i radnog iskustva, razmatraće se i prijave lica koja ne ispunjavaju uslove, odnosno pripravnika.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava:

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar "Nikola Tesla" Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju i testiranje, koje će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole dana: 12.12.2023. godine.

Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 15.12.2023. godine u 10,00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pisanim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***

JU OŠ "VASO PELAGIĆ" PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

J A V N I    K O N K U R S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

NA ODREĐENO  VRIJEME – do povratka direktora sa funkcije

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika, nepuna norma 14 časova redovnog rada, pripravnik ............1 izvršilac

 

Uslovi konkursa

 

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/16, 66/18, 91/21 i 119/21), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 81/22), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

 

Kandidati dostavljaju sledeće dokumente:

 

 1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
  (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
 5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi,te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,koja za izabaranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 8. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
 9. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
 10. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 11. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 12. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako  se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 13. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 14. uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima,ukoliko kandidat ne može zbog opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 10, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Dana, 14.12.2023. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Testiranje kandidata u  9 časova.

Intervju sa kandidatima u 10 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Vaso Pelagić" Pelagićevo, Vuka Karadžića 76, Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:81/22) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23).

***

JU OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

O G L A S

za popunu radnog mjesta

 

 1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 radnik - 8 časova na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja - sa radnim iskustvmo i položenim stručnim ispitom

U skladu sa članom 113,114 i 116 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (Sl.Glasnik RS broj 81/22) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidat treba da prilože sledeću dokumentaciju:

 

 1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome  o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka
 5. Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti   ( po prijemu kandidata)
 6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)
 7. Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja
 8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)
 9. Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos  lica sa iskustvom
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije  boraca
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
 13. Test i intervju sa kandidatima će se održati dana 11.12.2023.godine.Test sa početkom u 12:00 časova a intervju sa početkom u 13:00 časova.
 14. Kontakt telefon kandidata
 15. Dokumente slati na adresu JU OŠ,,Radoje Domanović,, Osječani Gornji ; 74225 Osječani

 

Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom razmatraće se kandidati bez radnog iskustva.

 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/23).

***

JU OŠ "SVETI SAVA" DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

1) Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

 1. Nastavnik muzičke kulture, 7 časova redovne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, pripravnik – 1 izvršilac
 2. Nastavnik hemije, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac
 3. Nastavnik razredne nastave, puna norma na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac

II                                                         

1) Poslove nastavnika u razrednoj i predmetnoj nastavi, kao i poslove voditelja u produženom

boravku, obavljaju lica koja pored ispunjenih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, ispunjavaju uslove određene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

2) U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

3) Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

1) Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

2) Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. da se  ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela sekskualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja iz tačke 2. podtačke 4. i 5. ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

3) Dokumentacija na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, podrazumijeva sljedeće:

 1. diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno – obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškoslske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 7. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

4) U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti

dokument iz tačke 3. podtačka 5. ovog člana, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

5) Izuzetno od tačke 3. podtačka 7. ovog člana, ukoliko kandidat ne može dostaviti

uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

6) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

IV

1) Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana 12.12.2023. godine sa početkom u 18.40 časova.

2) Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

3) Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i  intervju, i smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs ukoliko se ne pojavi na testiranju ili intervjuisanju.

V

1) Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

2) Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VI

1) Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

2) Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

3) Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.    

 

VII

1) Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava" Doboj, Ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

2) Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VIII

Škola obavještava sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana