JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

JU ZZZ RS
JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21.2.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

**********

REPUBLIKA SRPSKA

JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina

Karađorđeva 5,

tel.: 055/206-382,

e-mail: [email protected]

Datum : 19.02.2024.

Broj : 244/24

 

Na osnovu člana 106, stav 1 i člana 132, stav 3 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj : 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), direktor  škole  r a s p i s u j e :

 

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

 

Pedagog .......................... pola norme ( 50% ), na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac,

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poslove pedagoga ima pravo da obavlja lice koje, osim uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske", broj : 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15), ispunjava i uslove propisane u članu 105 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj : 41/18, 35/20, 92/20 i  55/23).

Uz prijavu na raspisani konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova, i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, što se dokazuje uvjerenjem iz posebnog registra, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat uz prijavu.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1)  ovjerenu foto - kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2 ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita

3 )  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4 )  uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koje traže zaposlenje. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
5 )  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
          1.    vrsta posla,
          2.    stepen stručne spreme i
          3.    dužina radnog staža po vrstama posla
6 )  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni  glasnik  Republike Srpske", broj: 24/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole – Karađorđeva 5, 76 300 Bijeljina, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Muzičke škole "Stevan Stojanović Mokranjac" Bijeljina, dana 07.03.2024.godine, /ČETVRTAK/, sa početkom u 9,30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN STOJANOVIĆ MOKRANjAC" BIJELjINA, Karađorđeva 5, 76300 Bijeljina, sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu za radno mjesto pedagoga".

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU  Tehnička škola „Mihajlo Pupin", Bijeljina

 Račanska bb,

tel.: 055/250-386,

e-mail: [email protected]

Broj: 297/24

Datum, 19.02.2024. godine

 

     Na osnovu člana 106. i 132. stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) direktor  Škole raspisuje

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Računovođa, puna norma, lice sa radnim iskustvom i važećom licencom, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16, 66/18, 91/21- Odluka Ustavnog suda RS i 119/21)  kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., 112. stav 3., i 124. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23). Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 108. stav 3. i 4. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i odredbi  Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 24/19), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat dostavlja dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih  uslova i to:

 • da je državljanin Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 • da je punoljetan, dokazuje se  izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • da je radno sposoban, a to se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zlupotrebe opojnih sredstava,
 • uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 • uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični  postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.    

Uvjerenja pod brojem 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat dostavlja i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 • ovjerenu foto-kopiju diplome sa završenim najmanje prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od najmanje četiri godine i  ostvarenih najmanje 240 ESTЅ bodova ili ekvivalent,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu  u skladu sa propisima kojima se reguliše knjigovodsveno-računovodstvena oblast uz važeću licencu,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs za lica sa radnim iskustvom imaju i lica iz člana 104. stav 7.  Zakona o srednjem obrazovanju  i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 07.03.2024. godine u 10 časova, u prostorijama JU Tehničke škole ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, ul. Račanska bb.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Tehnička škola ''Mihajlo Pupin'' Bijeljina, Račanska bb, sa naznakom „ PRIJAVA NA KONKURS" (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).      

***

REPUBLIKA SRPSKA

Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas"

Ugljevik

Broj: 217/2024

Datum, 19.02.2024.godine

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018,  35/20, 92/2020, 55/2023 ), direktor škole raspisuje

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Nastavnik biologije, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Nastavnik poslovne komunikacije, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi

Uslovi:

Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/2016, 66/2018) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/2018, 92/2020, 55/2023) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/12, 80/2014 i 83/2015), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ( „ Službeni glasnik  Republike Srpske", broj 120/2020) kao i opšte uslove koji su regulisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/2019).

Postupak prijema radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/2019).

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ukoliko je konkurs raspisan sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom stusiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto – kopijom indeksa);
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs raspisan sa radnim iskustvom, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla;
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjeenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedemom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida;
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećemim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/2018, 92/2020 i 55/2023), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.

Pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nie osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 07.03.2024.godine u 10 časova u prostorijama škole.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati: Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karđorđeva 19,

76 330 Ugljevik, sa naznakom „ Za konkurs".

***

Bosna i Hercegovina                                       

Republika Srpska                                                                

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                             

Broj: 080-0-Su-24-000 186

Datum, 15. februar 2024. godine

 

Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

 

Za prijem sudijskog pripravnika-volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva ……..………………………  5 izvršilaca

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove   predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme 

 

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o prosjeku ocjena postignutom na fakultetu (original ili ovjerena kopija)

- dokaz o dužini prijavljenosti na biro za zapošljavanje

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.

Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića broj 3 sa naznakom "Prijava na javni konkurs".

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 

***

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELjINI

Broj: P-18/24

Dana, 16.02.2024. godine

 

BP/MR

          Na osnovu  člana 8. stav 2)  Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj 69/16), člana 8. stav 1. tačka 12)  i  člana 191. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju javnih tužilaštava Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj 101/22)  i člana 3. Pravilnika o postupku provođenja javnog konkursa za prijem radnika u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini broj A-308/23 od 12.05.2023. godine i broj A-308-2/23 od 08.12.2023.godine, glavni okružni  tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini objavljuje:

 

K  O  N  K  U  R  S

Za popunjavanje radnih mjesta

 

SLUŽBENIK ZA INFORMISANjE – PORTPAROL

Jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

PRIPRAVNIK VOLONTER

 četiri (4) izvršioca na period od dvije (2) godine

 

PRIPRAVNIK VOLONTER

jedan (1) izvršilac na period od dvije (2) godine u Područnoj kancelariji u Srebrenici

 

TUŽILAČKI ASISTENT – DAKTILOGRAF

jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlene sa trudničkog – porodiljskog odsustva.

 

POSEBNI USLOVI

Službenik za informisanje – portparol

VSS društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru

Pripravnik volonter

VSS – Pravni fakultet

Tužilački asistent – daktilograf

SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru

 

OPŠTI USLOVI:

da je državljanin Bosne i Hercegovine,

da je punoljetan,

da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Herecegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Napomena: Sa izabranim kandidatima će biti zaključen Ugovor o probnom radu u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih i opštih uslova navedenih u konkursu.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan da dostavi slijedeće dokumente:

 • diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja izdatih od poslodavca, tj. ovlaštenog rukovodioca organa, kojim dokazuje podatke na kojim poslovima je kandidat radio, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu (original ili ovjereno fotokopiju),
 • original ili ovjerenu fotokopiju drugih dokaza o ispunjavanju posebnih uslova

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat je dužan da dostavi originale ili ovjerene fotokopije slijedećih dokumenata:

 • ličnu kartu ili pasoš
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3  mjeseca),
 • pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa slijedeće sadržine:
 • „pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu".
 • pismenu izjavu ovjerenu od starne nadležnog organa slijedeće sadržine:„pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa".

Napomena: Kandidati su u obavezi ispuniti i dostaviti  obrazac „Prijava na javni konkurs/oglas" uz gorenavedenu traženu dokumentaciju, a koji mogu preuzati na sajtu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. (obrazac preuzeti na sajtu OJT https://ot-bijeljina.pravosudje.ba/vstvfo/S/110/kategorije-vijesti/8998/9006/121676)

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti  (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpske", na njeb stranici Tužilaštva i kod JU  Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa, računajući od dana poslednje objave.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, Ul. V.Karadžića broj 3, 76 300 Bijeljina.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

© AD "Glas Srpske" Banja Luka, 2018., ISSN 2303-7385, Sva prava pridržana